header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
สัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลและศัลยกรรม (H&S)
 
สัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลและศัลยกรรม H&S
 

          ในปัจจุบันนี้แต่ละโรงพยาบาลมีการแข่งขันด้านบริการ เพื่อเรียกลูกค้า เข้ามารับบริการ ซึ่งหากเราเลือกใช้บริการที่ดี ค่าห้อง ค่ายา ค่ารักษา ย่อมแพงตามไปด้วย ประกันสุขภาพจึงเป็นสวัสดิการที่เราสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสมและตามความต้องการ เพราะเราไม่อาจรู้ได้ว่า หากเราเจ็บไข้ได้ป่วย ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ค่าใช้จ่ายนั้นอาจนำมาซึ่งความเดือดร้อน และกระทบต่อแผนการเงินของครอบครัวได้
           การเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและศัลยกรรม หรือ H&S นี้ ไม่ได้สำคัญแต่เพียงค่าห้องเท่านั้น แต่จะต้องครอบคลุมในเรื่องค่าใช้จ่าย ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในอัตราต่างๆ การเลือกแผนความคุ้มครองและค่ารักษาที่เหมาะสม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

สัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลและศัลยกรรม

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
           คุ้มครองกรณี เจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ โดยเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเท่านั้น (ยกเว้นกรณี Day Case) ทั้งนี้จ่ายตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงตามใบเสร็จ แต่ไม่เกินวงเงินของแต่ละรายการ และ แต่ละแบบที่ซื้อไว้ ( ใช้ใบเสร็จตัวจริง )

 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
  • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน)
  • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) เอไอเอจะชดเชยค่าห้องเป็น 2 เท่า (สูงสุดไม่เกิน 5 วัน)
  • ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน)
  • ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
  • ค่าแพทย์วิสัญญี
  • ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ผ่าตัด
  • ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์บางชนิด การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยทางรังสีวิทยา การให้เลือดและพลาสม่า และกายภาพบำบัด และค่ารถพยาบาล เป็นต้น
 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
  • ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา และการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ป่วยนอกซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือ หลังการเข้าพักรักษาพยาบาลในครั้งนั้น
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ

คุ้มครองเมื่อไร
กรณีอุบัติเหตุ
           คุ้มครอง นับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับ
กรณีเจ็บป่วย
           คุ้มครองภายหลัง 30 วัน นับจากวันอนุมัติ หรือ วันต่ออายุสัญญา
           คุ้มครองภายหลัง 120 วัน นับจากวันอนุมัติ หรือวันต่ออายุสัญญา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ , โรคไส้เลื่อน , การรักษาหรือผ่าตัดต่อมทอนซิล ต่อมออดีนอยด์ , ต้อเนื้อหรือต้อกระจก

ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง

 1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บ ที่ยังมิได้รักษาให้หายขาดก่อนวันทำประกันภัย การรักษาที่เป็นมาแต่กำเนิด ปัญหาด้านการพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 2. การรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การแก้ปัญหา สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว
 3. การตั้งครรภ์ การแท้งบุตร การทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก การทำหมัน หรือการคุมกำเนิด
 4. การตรวจรักษาหรือการป้องกันการใช้ยา หรือสารต่างๆเพื่อการชะลอการเสื่อมของวัย การให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย หรือการรักษาความผิดปกติทางเพศและแปลงเพศ
 5. การตรวจสุขภาพทั่วไป ร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการฟื้นฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล
 6. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็น หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
 7. การรักษาโรคหรือการผ่าตัดเกี่ยวกับฟัน ยกเว้นในกรณีที่จำเป็น อันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ
 8. การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
 9. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึ่ม เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกังวล
 10. การรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
 11. การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก
 12. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
 
ผลประโยชน์ กรณีรักษาแบบ Day Case
 
ตัวอย่างค่ารักษาพยาบาล
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ ได้ที่นี่ >>>   สัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลและศัลยกรรม (H&S)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com