header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง (ECIR)
 
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง

           ความฝันที่วาดหวังไว้ อาจจะสะดุดหยุดลงได้ด้วยโรคร้ายแรงและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้ความมั่นคงหรือแผนการเงิน รวมถึงสภาพจิตใจของบุคคลในครอบครัว
           การเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเราไม่มีโอกาสที่จะรู้ได้เลยว่า หากเราต้องเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง อาการจะรุนแรงแค่ไหน และจะต้องใช้เงินในการรักษามากน้อยเพียงใด ด้วยสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงต่อเนื่องนี้ จะเป็นตัวช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัวได้

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง
 
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง
 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรคมะเร็ง และเนื้องอก ร้อยละของจำนวนเงิน
เงินเอาประกันภัย
1.1 มะเร็ง (Cancer) 100%
1.2 เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง (Benign Brain Tumor) 100%
 
กลุ่มที่ 2 กลุ่่มโรคระบบหัวใจ ระบบหายใจ และระบบการไหลเวียนโลหิต ร้อยละของจำนวนเงิน
เงินเอาประกันภัย
2.3 กล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด (First Heart Attack) 100%
2.4 โรคกล้าเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy) 100%
2.5 การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Heart Valve Replacement Surgery) 100%
2.6 การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้าเนื้อหัวใจ (Coronary Artery Surgery)
100%
2.7 การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ Aorta (Surgery to the Aorta) 100%
2.8 ความดันหลอดเลือดแดงปอดสูง (Pulm0nary Hypertensionl) 100%
2.9 โรคปอดระยะสุดท้าย (End Stage Lung Diseasel) 100%
2.10 โรคโลหิตจางจากไขกระดูไม่สร้างเม็ดเลือดโลหิต (Aplastic Anaemia) 100%
 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาท/กล้ามเนื้อ ร้อยละของจำนวนเงิน
เงินเอาประกันภัย
3.11ความบกพร่องทางระบบประสาทอันเนื่องมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง (Storke) 100%
3.12 การผ่าตัดสมองอันเนื้องมาจากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง (Cerebral Aneurysm requiring brain surgery) 50%
3.13 การสลบหรือหมดความรู้สึก (Comal) 100%
3.14 โรคสมองเสือม (Alzheimer s Disease) (คุ้มครองตั้งแต่อายุ 17 ปีขึันไป)
100%
3.15 โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคที่เรีย (Bacterial Meningitis) 100%
3.16 สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส (Viral Encephalitis) 100%
3.17 โรคระยยประสาทพาร์กินสัน (Parkinson s Disease) (คุ้มครองตั้งแต่อายุ 17 ปีขึ้นไป) 100%
3.18 โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะคลิโรสิส (Multiple Sclerosis) 100%
3.19 โครเชลล์ประสาทยนต์ (Motor Neurone Disease) 100%
3.20 ภาวะสมองใหญ่ไม่สามารถควบคุ้มการทำงานของร่างกายตามปกติอย่างถาวร (Persisten Vegetative State or Apallic Syndrome) 100%
3.21 อัมพาต (Paralysis) 100%
3.22 โปลิโอ (Poliomyelitis) 100%
3.23 โรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy) 100%
 
กลุ่มที่ 4 กลุ้มโรคเกี่ยวกับโรคอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญ ร้อยละของจำนวนเงิน
เงินเอาประกันภัย
4.24 การปลูกถ่ายอวัยวะ (Major Organ Teansplant) 100%
4.25 ตับวาย (Liver Fallure) 100%
4.26 ไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง (Fukminant Vira Hepatitis) 100%
4.27 ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซํ้าและเรื้อรัง (Chronic Cronh's Disease)
100%
4.28 ไตวาย (Kidney Failure) 100%
4.29 โรคลำไส้อักเสบเป็นแผล (Sever Ulverative Colitis or Cronh's Disease) 100%
4.30 โรคแพ้ภุมิตัวเองชนิดชิลเต็มมิค ลูปุส อิริเธมาโตชูส (Systemic Lupus E rythematosus)(E.L.E)
100%
4.31 ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุ่นแรง (Sever Rheumatoid Arthritis) 100%
 
กลุ่มที่ 5 กลุ่มภาวะติดเชื้อ การบาดเ็จ็บร้ายแรงและภาวะทุพพลภาพ ร้อยละของจำนวนเงิน
เงินเอาประกันภัย
5.32 การบาดเจ็บที่ศรีษะอย่างรุนแรง (Major Head Injury) 100%
5.33 แผลจากไฟไหม้นํ้าร้อนลวก (Burns) 100%
5.34 การฉีกขาดหลายรากของข่ายประสาท Brachia (Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus) 100%
5.35 การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ (Loss of Independent Liying) (คุ้มครองตั้งแต่อายุ 17 ปีขึ้นไป)
100%
5.36 การทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร (Total and Permanent Disability or TPD)(คุ้มครองตั้งแต่อายุ 17 - 60 ปี) 100%
5.37 ตาบอด (Blindness) 100%
5.38 การสูญเสียความสามารถในการพูด (Loss of speech)
100%
5.39 โรคเนื้อเเยื่อพังฝึดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย (Necrotising Fasciitiis or Gangrene)
100%
5.40 โรคเท้าช้าง (Elephantiasis) 100%
 
กลุ่มที่ 6 กลุ่มโรคร้ายแรงสำหรับผู้เยาว์คุ้มครองผู้เอาประกันภัยตั้งแต่อายุ 1เดือน -16 ปี ร้อยละของจำนวนเงิน
เงินเอาประกันภัย
6.41 โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ (Kawasaki Disease with Herat Comptications) 50%
6.42 โรคไข้รูห์มาติที่ทำให้หัวใจผิกปกติ (Rheumatic Fever with heart involvement) 50%
6.43 โรคเบาหวาน ชนิดต้องใช้อินชูลิน (Diabetes) 50%
6.44 โรคนํ้าไขสันหลังในสมองมาก ซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย (Acquired Hydrocephalus Requiring An External Shunt )
50%
 

จุดเด่นของสัญญา

 1. ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงสูงถึง 44 โรค (คุ้มครองในวัยเด็ก 40 โรค , คุ้มครองในวัยผู้ใหญ่ 40 โรค) ซึ่งทั้ง 44 โรคนี้จะครอบคลุมถึงโรค หรือระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุการตาย 10 อันดับแรกในคนไทยถึง 19 โรค
 2. จ่ายเป็นเงินก้อนทันที่ ที่แพทย์วินิจฉัยและเข้ากฎเกณฑ์ในกรมธรรม์
 3. ให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 80 ปี
 4. ค่าเบี้ยประกันถูกมากๆ
 5. คุ้มครอง 44 โรคร้ายแรง                                                           
  • กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก (2 โรค)
  • กลุ่มโรคระบบหัวใจ ระบบหายใจ และระบบการไหลเวียนโลหิต (8 โรค)
  • กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาท/กล้ามเนื้อ และภาวะติดเชื้อ (13 โรค)
  • กลุ่มโรคเกี่ยวกับอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญ (8 โรค)
  • กลุ่มภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรงและภาวะทุพพลภาพ (9 โรค)
  • กลุ่มโรคร้ายแรงสำหรับผู้เยาว์ คุ้มครองผู้เอาประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 16 ปี (4 โรค)

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 1. บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ 100% ของทุนประกัน ECIR ให้กับ 39 โรค หรือเงินผลประโยชน์จำกัด 50% ของทุน ECIR ให้กับ 1 โรค คือ โรคที่ 3.12 การผ่าตัดสมองอันเนื่องมาจากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง ( Cerebral Aneurysm requiring brain surgery ) ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยในครั้งแรกว่าเป็นโรคร้ายแรง โดยมีหลักฐานทางการแพทย์ตามที่ระบุในกรมธรรม์ของแต่ละโรค
 2. ในกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติม บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
 
CI_Bonus_Campaign_AIA_กลุ่มโรคร้ายแรง_โรคมะเร็ง_โรคหัวใจ
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ ได้ที่นี่ >>>   สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com