header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
แบบประกันยูนิตลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด
 
ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ชำระเบี้ยรายงวด
 

         แบบประกันยูนิตลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (Unit Linked Regular Premium) เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน แบบหนึ่งที่เป็นช่องทางการสะสมเงินออมและเพิ่มโอกาสในการลงทุน เพราะนอกจากจะเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นแล้ว ท่านยังได้รับ ความคุ้มครองชีวิตตลอดระยะเวลากรมธรรม์

          นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารการลงทุนต่างๆ เช่น

 1. พอร์ตโฟลิโอโมเดล ที่ช่วยให้สามารถตัดสินใจในการลงทุนได้ง่ายขึ้น ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 2. การปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ ที่จะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยรักษาสัดส่วนการลงทุนที่ได้ออกแบบไว้ให้อยู่ในสัดส่วนที่คงเดิม
 3. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ โดยใช้วิธีเฉลี่ยต้นทุน เป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงสำหรับการลงทุนระยะยาว ด้วยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอในจำนวนที่เท่ากันทุกรอบระยะเวลา
 
ทำไมต้อง_AIALINK_RP
 
รายละเอียดแบบประกัน
ระยะเวลาคุ้มครอง
 • สูงสุดถึงอายุครบ 99 ปี และยังมีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอสำหรับหักค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ
ระยะเวลาชำระเบี้ย
 • สามารถเลือกกำหนดระยะเวลาในการชำระเบี้ยได้เอง
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย บวกมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผลประโยชน์
 • รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อครบสัญญา ที่อายุครบ 99 ปี
 • โบนัสเบี้ยประกันภัยหลัก 2-5% ของเบี้ยประกันภัยหลักหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • โบนัสการเติบโตและรักษาหน่วยลงทุน 0.25-0.50% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อายุรับประกัน
 • 1 เดือน ถึง 70 ปี
ผลประโยชน์ทางภาษี
 • เฉพาะค่าธรรมเนียมทั้งหมด ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุด 100,000 บาท
ทุนประกันภัยเริ่มต้น
 • 150,000 บาท และ
 • ไม่ต่ำกว่า 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี
 

จุดเด่นของแบบประกันภัย

 • เปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า ด้วยการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่หลากหลาย
 • เข้าถึงกองทุนรวมระดับชั้นนำ ซึ่งมั่นใจได้ว่าเงินลงทุนจะได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุน ที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการลงทุน
 • คุ้มครองชีวิตที่สามารถกำหนดได้เองตามความจำเป็นภายไต้กฎเกณฑ์ของบริษัท โดยบริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี) บวกด้วยมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • รับโบนัส บริษัทฯ จะจ่ายโบนัสของเบี้ยประกันภัยหลัก และโบนัสสำหรับการเติบโตและรักษาหน่วยลงทุน ตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • บริหารการลงทุนได้อย่างเหมาะสม AIALINK ช่วยวางแผนการลงทุนด้วยพอร์ตการลงทุน 3 รูปแบบ (พอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงสูง) ที่คุณสามารถเลือกให้เหมาะสม ตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและความต้องการทางการเงินของคุณ
 • บริหารการลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยการช่วยวางแผนการลงทุนด้วยพอร์ตการลงทุน 3 รูปแบบ (พอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงสูง) ที่สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม ตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและความต้องการทางการเงินของคุณ
 • มีความยืดหยุ่นและมีสภาพคล่อง สามารถเพิ่มเงินลงทุนด้วยการชำระเบี้ยประกันภัย เพิ่มเติมพิเศษได้ตลอดอายุกรมธรรม์ หรือทำรายการสับเปลี่ยนกองทุนเข้า/ออก ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายในบริษัทจัดการเดียวกัน หรือต่างบริษัทจัดการหรือถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์ได้โดยกรมธรรม์ยังมีผลบังคับต่อเนื่อง

กลุ่มบุคคลที่เหมาะสม

 • บุคคลทั่วไป ที่ต้องการสะสมเงินออม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในทุกช่วงชีวิต ด้วยการปรับเปลี่ยนทุนประกัน เบี้ยประกัน รวมถึงระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันภัย ตามความต้องการหรือความจำเป็นในแต่ละช่วงได้
 • บุคคลทั่วไป ที่ต้องการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูง ผ่านกองทุนรวมที่ได้รับการคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดี
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการลงทุนมากนัก
 

การปรับสัดส่วนการลงทุนตามความจำเป็น ( Re-Allocation Program )
          การลงทุนในกรมธรรมประกันชีวิตยูนิตลิงค์แบบชำระเบี้ยประกันรายงวดนี้ เป็นการลงทุนในระยะยาว เพื่อทุกๆเป้าหมายในชีวิต ดังนั้นการที่จะคงสัดส่วนการลงทุนแบบเดียวตั้งแต่เริ่มลงทุนนั้น มักจะไม่ตอบสนองต่อความภาระและความจำเ็ป็นที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงอายุได้ การปรับสัดส่วนการลงทุนตามความจำเป็นนี้ เป็นการปรับเพื่อให้เหมาะสมกับภาระ และความจำเป็นในแต่ละช่วงวัย เนื่องมาจากแต่ละช่วงวัยนั้นมีภาระความจำเป็นที่แตกต่างกัน จากเบี้ยประกันภัยจำนวนเท่าเดิม ดังนี้

การปรับสัดส่วนความคุ้มครองและการลงทุน
 
แบบประกันยูนิตลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (Unit Linked Regular Premium)
แบบประกันยูนิตลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (Unit Linked Regular Premium)
 
กองทุนรวม
การบริหารกองทุน
 
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
 
ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ ได้ที่นี่ >>>   แบบประกันยูนิตลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
แบบประกันยูนิตลิงค์แบบอื่นๆ
ไลฟ์ อิสระ (Life Issara) แบบประกัน เอไอเอ ไลฟ์อิสระ เพรสทีจ (ยูนิตลิงค์) (AIA Life Isara Prestige Unit Linked)
ไลฟ์ อิสระ
(Life Issara)
ไลฟ์ อิสระ เพรสทีจ
(Life Issara Prestige)
ยูนิตลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (Unit Link Single Premium) ยูนิตลิงค์ สมาร์ท เวลท์ (Unit Link Smart Wealth)
ยูนิตลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
(Unit Link Single Premium)
ยูนิตลิงค์ สมาร์ท เวลท์
(Unit Link Smart Wealth)
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com