header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
แบบประกันสะสมทรัพย์ สมาร์ท เซฟเวอร์
 
สะสมทรัพย์ สมาร์ท เซฟเวอร์ ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี

           แบบประกันแบบสะสมทรัพย์ สมาร์ท เซฟเวอร์ ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี เป็นกรมธรรม์ชำระเบี้ยที่สั้น แต่ให้ความคุ้มครองยาวถึงอายุ 80 ปี พร้อมสภาพคล่องเงินสดและเงินกองทุนยามเกษียณ โดยได้รับเงินคืนรายงวด 1% ทุก 2 ปีระหว่างระยะเวลาการชำระเบี้ย และเพิ่มเป็น 2% ทุกปีหลังจากชำระเบี้ยครบจนครบกำหนดสัญญา พร้อมความอุ่นใจยามวัยเกษียณด้วยเงินคืน ณ ครบสัญญาที่อายุ 80 ปี ถึง200% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น
           โดยในระหว่างสัญญายังมีหลักประกันสำหรับครอบครัวสูงสุดถึง 200% ของทุนประกันภัยเริ่มต้นพร้อมทั้งสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ตลอดอายุสัญญา

สะสมทรัพย์ สมาร์ท เซฟเวอร์ ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
รายละเอียดแบบประกันสะสมทรัพย์ สมาร์ท เซฟเวอร์ ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
หมายเหตุ
           กรณีคงเงินจ่ายคืนรายงวดสะสมไว้กับบริษัท ปัจจุบันบริษัทกำหนดให้ดอกเบี้ยในอัตรา 2.75% ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 2% ต่อปี

จุดเด่นของแบบประกันภัย

  • เป็นแบบสะสมทรัพย์ระยะยาว ที่มีการชำระเบี้ยประกันในระยะสั้น
  • มีเงินคืนระหว่างชำระเบี้ยทุก 2 ปีๆละ 1% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-14 และรับเงินคืนหลังครบกำหนดชำระเบี้ยทุกปีๆละ 2% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ถึงอายุครบ 80 ปีเพื่อเป็นเงินสำรองยามฉุกเฉิน
  • สามารถซื้อสวัสดิการสัญญาเพิ่มเติมได้ตลอดจนถึงอายุครบ 80 ปี แม้จะหยุดชำระเบี้ยประกันภัยตามสัญญาหลักแล้วก็ตาม
  • อุ่นใจยามวัยเกษียณ ด้วยเงินคืน ณ ครบสัญญา 200% ของทุนประกันเริ่มต้น
  • หากเกิดกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุ 60 บริษัทจะจ่ายเบี้ยประกันแทน โดยยังได้รับผลประโยชน์(จากสัญญาหลัก) เช่นเดิม
  • เพิ่มมูลค่าเงิน โดยเบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ

กลุ่มบุคคลที่เหมาะสม

  • บุคคลทั่วไป ที่ต้องการมีสวัสดิการด้านสุขภาพที่ยาวนาน โดยชำระเบี้ยประกันภัยหลักที่สั้น
  • บุคคลทั่วไป ที่ต้องการวางแผนการเกษียณ
  • บุคคลทั่วไปที่ต้องการวางแผนทางการเงิน ด้วยการใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 
ตัวอย่าง
ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 35 ปี สุขภาพมาตรฐาน
จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัย 101,830 บาท/ปี
 
สะสมทรัพย์ สมาร์ท เซฟเวอร์ ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
 
 
ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ ได้ที่นี่ >>>   แบบประกันสะสมทรัพย์ สมาร์ท เซฟเวอร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
แบบประกันสะสมทรัพย์์แบบอื่นๆ
สะสมทรัพย์ 5 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี 5 Pay 10 ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี พร้อมเงินคืน ณ.ครบสัญญา (10 For 80) สะสมทรัพย์ 15 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี (7 Pay 15)
สะสมทรัพย์ 5 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
(5 Pay 10)
ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
คุ้มครองครบอายุ 80 ปี
พร้อมเงินคืน ณ.ครบสัญญา
(10 For 80)
สะสมทรัพย์ 15 ปี
ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี
(7 Pay 15)
สะสมทรัพย์ 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี (8 Pay 20) สะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (15 Pay 25) สะสมทรัพย์ 30 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (15 Pay 30)
สะสมทรัพย์ 20 ปี
ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี
(8 Pay 20)
สะสมทรัพย์ 25 ปี
ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
(15 Pay 25)
สะสมทรัพย์ 30 ปี
ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
(15 Pay 30)
เอ็กเซลเลนท์ (Excellent)   สะสมทรัพย์ 42 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 21 ปี (E445)
เอ็กเซลเลนท์
(Excellent)
  สะสมทรัพย์ 42 ปี
ชำระเบี้ยประกันภัย 21 ปี
(E445)
   
ติดต่อคนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com