header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ประกันชีวิตแบบไลฟ์อิสระ(ยูนิตลิงค์)
 
ประกันชีวิตไลฟ์อิสระ
 

          แบบประกันไลฟ์อิสระ เป็นแบบประกันชีวิตที่โดดเด่นในเรื่องของความคุ้มครองที่สูงกว่า และสามารถปรับเปลี่ยนได้ในทุกช่วงชีวิต สามารถเลือกกำหนดจำนวนเงินความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยหลักที่ต้องการชำระในแต่ละงวดได้ โดยสามารถเลือกวงเงินคุ้มครองชีวิตสูงเพื่อให้ครอบครัวอุ่นใจ ในขณะที่สามารถเลือกกำหนดเบี้ยประกันตามความสามารถที่จะชำระได้ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยผ่านกองทุนรวมที่หลากหลาย ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่มีประสบการณ์ และความชำนาญด้านการลงทุน ที่ได้รับการเลือกสรรแล้ว

          โดยมีเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารการลงทุนต่างๆ เช่น

 1. พอร์ตโฟลิโอโมเดล ที่ช่วยให้สามารถตัดสินใจในการลงทุนได้ง่ายขึ้น ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 2. การปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ ที่จะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยรักษาสัดส่วนการลงทุนที่ได้ออกแบบไว้ให้อยู่ในสัดส่วนที่คงเดิม
 3. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ โดยใช้วิธีเฉลี่ยต้นทุน เป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงสำหรับการลงทุนระยะยาว ด้วยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอในจำนวนที่เท่ากันทุกรอบระยะเวลา

          นอกจากจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแล้ว ยังสามารถจัดการวางแผนในเรื่องของสุขภาพควบคู่ไปได้ด้วย

 
รายละเอียดแบบประกัน
ระยะเวลาคุ้มครอง
 • สูงสุดถึงอายุครบ 99 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย
 • สามารถเลือกกำหนดระยะเวลาในการชำระเบี้ยได้เอง
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
 • ทุนประกันภัยที่กำหนด บวกมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผลประโยชน์
 • รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อครบสัญญา ที่อายุครบ 99 ปี
อายุรับประกัน
 • 1 เดือน ถึง 70 ปี
ผลประโยชน์ทางภาษี
 • เฉพาะค่าธรรมเนียมทั้งหมด ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุด 100,000 บาท
ทุนประกันภัยเริ่มต้น
 • อายุ   0-35 ปี 55 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก
 • อายุ 36-37 ปี 50 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก
 • อายุ 38-39 ปี 45 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก
 • อายุ 40-41 ปี 40 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก
 • อายุ 42-43 ปี 35 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก
 • อายุ 44-45 ปี 30 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก
 • อายุ 46-50 ปี 25 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก
 • อายุ 51-55 ปี 20 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก
 • อายุ 56-60 ปี 15 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก
 • อายุ 61-64 ปี 10 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก
 • อายุ 65-70 ปี   8 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก
 

จุดเด่นของแบบประกันภัย

 • สามารถมีความคุ้มครองที่สูงได้ตามความต้องการ โดยสามารถเลือกกำหนดความคุ้มครองได้สูงสุดถึง 120 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขต่างๆได้ตามความต้องการ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการได้ทุกช่วงของชีวิต เช่น
  • กำหนดเบี้ยประกันที่จะต้องชำระในแต่ละงวดได้
  • สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนเงินเอาประกันภัยได้
  • สามารถเพิ่ม หรือลดเบี้ยประกันที่ต้องชำระในแต่ละงวดได้
  • สามารถถอนหรือเพิ่มจำนวนเงินที่ต้องการออมได้
  • หากมีความจำเป็น สามารถหยุดพักการชำระเบี้ยได้
 • สามารถตอบโจทย์แผนการเงินต่างๆได้ในทุกช่วงอายุ
 • สามารถทำได้ในทุกระดับรายได้ โดยเริ่มต้นเพียงปีละ 12,000 บาท สูงสุดไม่จำกัด
 • เบี้ยประกันภัยบางส่วน หลังหักค่าธรรมเนียมต่างๆแล้ว จะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวมที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกได้เอง และยังสามารถสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อเป็นการบริหารให้เกิดผลตอบแทนตามที่ต้องการได้
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมที่มีอัตราเบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา ซึ่งง่ายต่อการวางแผนในเรื่องของการชำระเบี้ยประกันภัยในแต่ละปี นอกจากนี้เบี้ยของสัญญาเพิ่มเติมบางส่วน ยังสามารถนำไปลงทุนเพื่อให้เกิดผลตอบแทนเพิ่มเติมอีกด้วย

กลุ่มบุคคลที่เหมาะสม

 • บุคคลทั่วไป ที่ต้องการวางแผนทางการเงินในระยะยาว เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ในแต่ละช่วงของอายุได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนแต่งงาน การมีบุตร การคุ้มครองหนี้สิน ทุนการศึกษาบุตร ตลอดจนไปถึงการวางแผนในเรื่องของการเกษียณ
 • บุคคลทั่วไป ่ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการลงทุนมากนัก
 
ตัวอย่างการปรับเปลี่ยนความคุ้มครองตามความจำเป็นในแต่ละช่วง
ประกัยยูนิตลิงค์ ไลฟ์อิสระ
 
กองทุนรวม
การบริหารกองทุน
 
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
 
ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ ได้ที่นี่ >>> ประกันชีวิตแบบไลฟ์อิสระ(ยูนิตลิงค์)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
แบบประกันยูนิตลิงค์แบบอื่นๆ
แบบประกัน เอไอเอ ไลฟ์อิสระ เพรสทีจ (ยูนิตลิงค์) (AIA Life Isara Prestige Unit Linked) ยูนิตลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (Unit Link Regular Premium)
ไลฟ์ อิสระ เพรสทีจ
(Life Issara Prestige)
ยูนิตลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด
(Unit Link Regular Premium)
ยูนิตลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (Unit Link Single Premium) ยูนิตลิงค์ สมาร์ท เวลท์ (Unit Link Smart Wealth)
ยูนิตลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
(Unit Link Single Premium)
ยูนิตลิงค์ สมาร์ท เวลท์
(Unit Link Smart Wealth)
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com