header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
แบบประกันยูนิตลิงค์
 
แบบประกันยูนิตลิงค์ เพื่อการลงทุน

           แบบประกันยูนิต ลิงค์ (Unit Linked Insurance) คือ แบบประกันชีวิตผสมผสานระหว่างการประกันชีวิตแบบตลอดชีพและการลงทุน เป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองชีวิต และสามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนด้วย เนื่องจากเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันจ่ายเพื่อซื้อกรมธรรม์ หลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว จะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวม เช่นเดียวกับแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ่ต่างกันตรงที่การลงทุน แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์บริษัทจะนำเงินส่วนของการลงทุนไปลงทุนเอง แต่ยูนิตลิงค์จะให้์ผู้เอาประกันเป็นผู้ตัดสินใจเลือกหลักทรัพย์ในการลงทุนเอง ดังนั้นผลตอบแทนจึงขึ้นอยู่กับราคาของหน่วยลงทุนที่ผู้เอาประกันเลือกลงทุน  
           เป็นแบบประกันที่มีความยืดหยุ่นสูง โดยผู้เอาประกันสามารถเลือกกำหนดวงเงินความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตและเบี้ยประกันได้เอง และผู้เอาประกันภัยยังสามารถซื้อเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม หรือไถ่ถอนบางส่วนหากมีความจำเป็นต้องใช้เงิน หรือสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อบริหารการลงทุนได้ ทั้งนี้กรมธรรม์ยังมีมูลค่าบัญชีและมูลค่าเวนคืนตามราคาตลาดของหน่วยลงทุนที่ผู้เอาประกันเลือกลงทุน และเนื่องจากแบบประกันแบบนี้เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนั้นบริษัทหรือตัวแทนที่เสนอขายแบบประกันแบบนี้ จึงต้องมีใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.)ด้วย

เบี้ยประกันยูนิตลิงค์

เบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์แบบยูนิตลิงค์ที่บริษัทได้รับมานั้น บริษัทจะทำการแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ

  1. เบี้ยประกันส่วนของความคุ้มครองชีวิต โดยบริษัทจะนำไปคิดเป็นค่าความคุ้มครองตามที่ระบุในกรมธรรม์ ทั้งนี้จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันภัยด้วย โดยเงินส่วนนี้บริษัทจะนำไปบริหารและรับความเสี่ยงไว้เอง
  2. เบี้ยประกันส่วนที่เป็นค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายและต่างๆของบริษัท ซึ่งเบี้ยประกันส่วนนี้จะค่อนข้างสูงในปีแรกๆและจะลดลงในปีต่อๆไป
  3. เบี้ยประกันในส่วนที่นำไปลงทุนในกองทุนต่างๆ ตามระดับความเสี่ยงและสัดส่วนที่ผู้เอาประกันภัยระบุไว้ โดยเงินส่วนนี้ผู้เอาประกันภัยต้องรับความเสี่ยงไว้เอง แต่เนื่องจากที่ผู้เอาประกันรับความเสี่ยงเองนั้น จึงทำให้สามารถไปลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
 
ข้อดี ข้อเสีย ความเหมาะสม
      1. ให้ความคุ้มครองในด้านของชีวิตตลอดชีพ หรือตามมูลค่าหน่วยลงทุน
      2. สามารถกำหนดทุนประกันได้เอง โดยสามารถปรับเปลี่ยน เพิ่ม หรือลด ได้ตลอดอายุของสัญญา (ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท)
      3. สามารถกำหนดเบี้ยประกันที่จะต้องชำระได้ตามความเหมาะสม (ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท)
      4. สามารถกำหนดระยะเวลาที่จะต้องชำระเบี้ยประกัน ได้ตามเป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคล
      5. มีความโปร่งใสในการนำเบี้ยประกันไปบริหาร โดยบริษัทจะเปิดเผยค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงมีการแจ้งมูลค่าบัญชีเป็นระยะๆด้วย
      6. ผลตอบแทนที่ไม่ได้กำหนดไว้อย่างแน่นอน จึงทำให้มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น ตามความเสี่ยงที่สามารถ่ยอมรับได้
      7. เนื่องจากเป็นแบบประกันที่มีความยืดหยุ่น จึงทำให้สามารถตอบสนองได้ในทุกแผนการเงิน
      8. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ตามระยะเวลาของแบบประกัน
      9. ได้รับผลประโยชน์ทางด้านภาษี ทั้งเบี้ยประกันภัยที่ชำระ และผลตอบแทนจากการลงทุน ตามประกาศของกรมสรรพากร
      1. เนื่องจากไม่มีการรับรองในเรื่องของผลตอบแทน จึงทำให้มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนที่ต่ำ หรืออาจขาดทุนจากการลงทุนได้       1. นักธุรกิจและบุคคลทั่วไป ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนที่ ที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูง
      2. บุคคลทั่วไปที่จะไช้เป็นเครื่องมือทางการเงิน ในการตอบสนองต่อเป้าหมายทางการเงินในด้านต่างๆ
      3. บุคคลที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนในเรื่องของเบี้ยประกันภัย และทุนประกันภัยได้
 
การบริหราพอร์ตการลงทุน

          จากข้อดีข้อหนึ่งของแบบประกันควบการลงทุน หรือยูนิตลิงคืนี้ คือมีการนำเอาเบี้ยประกันส่วนหนึ่ง ไปลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่างๆที่มีความเสี่ยงต่างกัน เพื่อให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ทั้งกองทุนรวมตลาดเงิน ที่มมีความเสี่ยงต่ำที่สุด กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงปานกลาง และกองทุนรวมตราสารทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ดังนั้นการที่จะเลือกลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสม เพื่อที่จะได้บรรลุเป้าหมายทางการเงินตามที่ตั้งใจไว้

          ดังนั้น การบริหารพอร์ตการลงทุนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม ในทุกๆช่วงของการลงทุน โดยเริ่มตั้งแต่ก่อนการลงทุน เริ่มลงทุน ระหว่างการลงทุน ไปตลอดระยะเวลาการลงทุน

การบริหารพอร์ตก่อนการลงทุน

พอร์ตโฟลิโอ โมเดล ( Asset Allocation Portfolio Models )
          เป็นการจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสม ก่อนที่จะเริ่มลงทุน โดยพิจารณาตามความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้จากแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยง (RPQ) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ

พอร์ตโฟลิโอ
ความเสี่ยงต่ำ
พอร์ตโฟลิโอ
ความเสี่ยปานกลาง
พอร์ตโฟลิโอ
ความเสี่ยงสูง
พอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงต่ำ Portfalio Cautious พอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงปานกลาง Portfalio Balanced พอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงสูง Portfalio Adventurous
สำหรับผู้ที่มีความระมัดระวังในการลงทุนสูง โดยมีความต้องการผลตอบแทน ที่สูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป อย่างไรก็ตาม การยอมรับความเสี่ยงที่ต่ำนี้ จะสามารถลงทุนได้ในตราสารหนี้ระยะสั้น 2-3 ปี สำหรับผู้ที่มีความรอบคอบ และต้องการสร้างพอร์ทการลงทุนที่มีความสมดุล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินในระยะยาว สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ หากการลงทุนนั้นมีโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดี โดยระยะเวลาในการลงทุนมากกว่า 3 ปีขึ้นไป โดยมีการเฉลี่ยลงทุนทั้งในตราสารหนี้ และตราสารทุน สำหรับผู้ที่สามารถยอมรับความเสี่ยง และความผันผวนของราคาได้ค่อนข้างสูง สามารถลงทุนในตราสารทุนได้มากกว่าตราสารหนี้ และมีเป้าหมายในการลงทุนปานกลางถึงระยะยาว
Asset Allocation Portfolio Models
 
การบริหารพอร์ตขณะเริิ่มลงทุน

          ในขณะที่เริ่มนำเงินเข้าไปลงทุนในพอร์ต เราสามารถเลือกใช้วิธีการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ โดยการเฉลี่ยซื้อ หรือ DCA (Dollar Cost Averaging) เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด ไม่ว่าภาวะตลาดขณะนั้นจะเป็นอย่างไร

ตัวอย่าง การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ ( Automatic Fund Switching Program ) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ ( Automatic Fund Switching Program )
           การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติโดยใช้หลักการเฉลี่ยต้นทุน หรือ Dollar-Cost Averaging คือวิธีการกระจายความเสี่ยงสำหรับการลงทุนระยะยาว ด้วยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอในจำนวนเงินที่เท่ากันทุกรอบระยะเวลา โดยไม่คำนึงถึงทิศทางของตลาดที่ลงทุนว่าจะเป็นช่วงขาขึ้น หรือลง ด้วยจำนวนเงินลงทุนที่คงที่ หากราคาขายหน่วยลงทุนสูงขึ้น จะทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับจำนวนหน่วยลงทุนน้อยลง ในทางกลับกัน หากราคาขายหน่วยลงทุนลดลง ผู้เอาประกันภัยจะได้รับจำนวนหน่วยลงทุนมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นการเฉลี่ยต้นทุนในการลงทุนและเหมาะสมกับช่วงที่ตลาดมีความผันผวน
           นอกจากที่ช่วยเฉลี่ยต้นทุนของการลงทุนแล้ว หากมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง จะมีโอกาสในการลดความเสี่ยงจากการลงทุน ในภาวะที่ตลาดมีความผันผวน และมีโอกาสในการขาดทุนจากการลงทุนน้อยลง หรืออาจมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี จากการเติบโตของเงินลงทุนในอนาคตได้เช่นกัน
 
การบริหารพอร์ตระหว่างลงทุน

การปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ ( Automatic Fund Re-balancing Program )
          การปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ เป็นการปรับเพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนที่ได้ออกแบบไว้ในครั้งแรกให้คงเดิม เนื่องจากราคาหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด ด้วยวิธีการปรับสัดส่วนอัตโนมัตินี้ โดยระบบจะทำการขายและซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มและลดสัดส่วนแต่ละกองทุน ให้กลับไปเป็นสัดส่วนเดิมในทุกๆ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือนตามที่ต้องการ

การปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ ( Automatic Fund Re-balancing Program )
 

การปรับสัดส่วนการลงทุนตามความจำเป็น ( Re-Allocation Program )
          การลงทุนในกรมธรรมประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์นี้ เป็นการลงทุนในระยะยาว เพื่อทุกๆเป้าหมายในชีวิต ดังนั้นการที่จะคงสัดส่วนการลงทุนแบบเดียวตั้งแต่เริ่มลงทุนนั้น มักจะไม่ตอบสนองต่อความภาระและความจำเป็นที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงอายุได้ การปรับสัดส่วนการลงทุนตามความจำเป็นนี้ เป็นการปรับเพื่อให้เหมาะสมกับภาระ และความจำเป็นในแต่ละช่วงวัย เนื่องมาจากแต่ละช่วงวัยนั้นมีภาระความจำเป็นที่แตกต่างกัน ดังนี้

วัยก่อนทำงาน           การวางแผนทางการงินสำหรับคนในวัยนี้ จึงเป็นการวางแผนการศึกษาเพื่ออนาคตที่มั่นคงเป็นหลัก               
          ซึ่งในส่วนความคุ้มครองด้านชีวิตนั้น ยังไม่มีความจะเป็นเท่าไหร่ ความสำคัญจึงควรไปอยู่ที่การวางแผนการลงทุน เพื่อเตรียมการศึกษาในช่วงเข้ามหาวิทยาลัยมากกว่า และเนื่องจากระยะเวลาก่อนเข้ามหาวิทยาลัย(อายุ18ปี) เป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร ดังนั้นในช่วงเริ่มต้นที่อายุยังน้อย ควรเน้นไปในส่วนของตราสารทุน เพื่อการเติบโตของผลตอบแทน และควรปรับสัดส่วนลดลง แล้วไปเพิ่มสัดส่วนด้านตราสารหนี้ขึ้นแทน เมื่ออายุเริ่มเข้าใกล้ช่วงที่ต้องเข้ามหาวิทยาลัย
วัยก่อนทำงาน อายุ 0 - 20 ปี
วัยเริ่มต้นทำงาน           เป็นวัยที่ได้เปรียบในการออมและการลงทุนมากที่สุด เพราะยังไม่มีภาระส่วนตัวที่ต้องรับผิดชอบมากนัก นอกจากการดูแลพ่อแม่ จึงควรเพิ่มความคุ้มครองด้านชีวิตขึ้นมา แต่ก็ยังไม่มีความจำเป็นมากนัก
           และเนื่องจากวัยนี้ยังมีเวลา และกำลังในการหารายได้อีกนาน จึงสามารถจัดสรรเงินไปลงทุนในตราสาร ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างตราสารทุนได้ โดยสามารถลงทุนได้เต็มที่ เพื่อแลกกับผลตอยแทนที่สูงในระยะยาว เพราะถึงแม้ว่าจะเกิดความผิดพลาด จากการลงทุนในตราสารทุน ก็ยังมีเวลาที่จะเก็บเงินแก้ตัวใหม่ได้ แต่ก็ควรแบ่งไปลงทุนในด้านของตราสารหนี้ต่างๆด้วย ถึงแม้ผลตอบแทนจะไม่สูง แต่ก็ยังสามารถรองรับความผิดพลาด จากการลงทุนในตราสารทุน หรือมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินในบางช่วง
วัยเริ่มต้นทำงาน อายุ 21 - 30 ปี
วันเริ่มสร้างครอบครัว           เป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุดในชีวิต และเป็นช่วงที่การเงินค่อนข้างจะตึงเครียดกว่าช่วงอื่นๆ แม้หน้าที่การงานจะเริ่มมั่นคง รายได้เพิ่มสูงขึ้น แต่ภาระค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัว เพราะอยู่ในช่วงที่กำลังสร้างครอบครัว แต่งงาน ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ฯลฯ เมื่อมีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น จึงต้องการความคุ้มครองในด้านชีวิตที่สูง เพื่อรองรับภาระที่มีอยู่ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมา
           ในส่วนของการลงทุน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ก็น้อยลง  จึงต้องปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนลดลง และในขณะเดียวกันก็เพิ่มสัดส่วนของตราสารหนี้ให้มากขึ้น เพื่อปรับสมดุลของความเสี่ยง
วัยสร้างครอบครัว อายุ 31 - 40 ปี
วัยการงานมั่นคง           เป็นช่วงที่ชีวิตมีหลักฐานมั่นคงที่สุด ฐานเงินเดือนสูงขึ้น แม้จะยังมีภาระทางการเงินอยู่ แต่ก็ผ่อนคลายลงไปมาก ไม่เหมือนช่วงก่อนหน้านี้ หากมีการเก็บออมและลงทุนอย่างมีวินัยมาตั้งแต่ต้น ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ครอบครัวและฐานะทางการเงินดี มีความสมดุลที่สุดในทุกๆด้าน ความจำเป็นในส่วนของความคุ้มครองชีวิตจึงลดลง
           แต่เนื่องจากวัยที่เริ่มมากขึ้น มีเวลาหารายได้เหลืออีกไม่กี่ปี การลงทุนจึงเน้นไปในด้านของตราสารหนี้ และหากยังต้องการลงทุนในตราสารทุน ก็ควรเลือกลงทุนในตราสารทุนที่มีความเสี่ยงที่ต่ำลง เพื่อเพิ่มพูนเงินออมและเงินลงทุนให้มากขึ้นกว่าอัตราเงินเฟ้อ
วัยปึกแผ่นมั่นคง อายุ 41 - 55 ปี
วัยเกษียณอายุ           เป็นช่วงที่บางคนไม่มีรายได้จากการทำงานแล้ว ในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ได้ด้วยเงินสะสมของตนเอง แม้ค่าใช้จ่ายบางอย่างจะลดลง แต่ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นตามวัยและสุขภาพ ความจำเป็นในด้านความคุ้มครองชีวิตจึงไม่มีความจำเป็นแล้ว แต่ก็ยังควรต้องมี เพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ในด้านความคุ้มครองสุขภาพที่ยังมีอยู่เท่านั้น
          สัดส่วนด้านการลงทุนนั้นควรอยู่ในรูปของตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ใช่ว่าคนวัยนี้จะลงทุนในตราสารทุนไม่ได้ หากยังมีทรัพย์สินเงินทองเก็บออมไว้มากพอ ก็อาจจัดสรรเงินไปลงทุนในตราสารทุนได้บ้างแต่ไม่ควรเกิน 10% ของพอร์ตโดยรวม เพื่อหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้น หรือเพื่อเอาชะนะอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน ถึงแม้จะผิดพลาดเกิดสูญเงินก้อนนี้ไป ก็คงไม่กระทบฐานะการเงินโดยรวมมากนัก
วัยเกษียณ อายุ 55 ปี ขึ้นไป
 
เปรียบเทียบเงินฝากธนาคาร_ประกันชีวิต_ยูนิตลิงค์_กองทุนรวม
 
 
กองทุนรวม
 
การบริหารกองทุน
 
แบบประกันยูนิตลิงค์
   
ไลฟ์อิสระ (ยูนิตลิงค์) ไลฟ์อิสระ (ยูนิตลิงค์)
          เป็นแบบประกันยูนิตลิงค์ ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองชีวิต หรือคุ้มครองสุขภาพ รวมถึงโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยการลงทุนผ่านกองทุนรวม ที่ได้รับการเลือกสรรมาแล้วเป็นอย่างดี จึงช่วยให้สามารถวางแผนการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยูนิตลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด ยูนิตลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด
         แบบประกันยูนิตลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน แบบหนึ่งที่เป็นช่องทางการสะสมเงินออมและเพิ่มโอกาสในการลงทุน เพราะนอกจากจะเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นแล้ว ท่านยังได้รับ ความคุ้มครองชีวิตตลอดระยะเวลากรมธรรม์
ยูนิตลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ยูนิตลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
         แบบประกันยูนิตลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว คือแบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้ประโยชน์ในด้านของการลงทุนเป็นส่วนใหญ่ ความวามคุ้มครองชีวิตเป็นเพียงแค่การคุ้มครองสูงกว่าเงินต้นเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะได้ในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าแบบอื่นๆ ในระยะเวลาที่เท่าๆกัน โดยผ่านหลากหลายกองทุนรวมที่ได้รับการคัดสรรแล้วอย่างมืออาชีพ
   
แบบประกันอื่นๆ
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com