header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
 
ประกันภัยบ้านและที่อยู่อาศัย
 

         "อัคคีภัย" เหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาที่อาจเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่นอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือความประมาท อันนำมาซึ่งความสูญเสีย แก่ทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินอันมีค่าของท่าน

          การทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ได้มีการจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยแยกออกมาจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงถึงสถานประกอบการในเชิงธุรกิจอยู่ได้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกรมธรรม์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยของที่อยู่อาศัย ซึ่งมีความเสี่ยงภัยต่ำเมื่อเทียบกับลักษณะภัยอื่น ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม สำนักงาน เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภคที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย จะได้รับประโยชน์จากการทำประกันอัคคีภัยที่สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยของตนเอง

 
*** ดูรายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองเพิ่มเติม ***
 
ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
 
ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย จากบริษัทต่างๆ
 
ประกันอัคคีภัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอัคคีภัย บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอัคคีภัย บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัยจำกัด (มหาชน) บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัยจำกัด (มหาชน)
ประกันอัคคีภัย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอัคคีภัย บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประกันอัคคีภัย บริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอัคคีภัย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอัคคีภัย บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอัคคีภัย บริษัท สินทรัพย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท สินทรัพย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอัคคีภัย บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอัคคีภัย บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอัคคีภัย บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอัคคีภัย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอัคคีภัย บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอัคคีภัย บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอัคคีภัย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอัคคีภัย บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ประกันอัคคีภัย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอัคคีภัย บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอัคคีภัย บริษัท QBE ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท QBE ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอัคคีภัย บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมือง ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมือง ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอัคคีภัย บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยศรีประกันภัย  จำกัด (มหาชน)
ประกันอัคคีภัย บริษัท เคเอสเค ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เคเอสเค ประกันภัย  จำกัด (มหาชน)
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com