header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

          ประกันภัยรถยนต์์ภาคสมัคร เป็นการประกันภัยรถยนต์ ที่กฎหมายไม่ได้มีการบังคับให้มีการทำประกันภัย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้เอาประกันภัย ที่เล็งเห็นถึงความเสี่ยงภัยแห่งตน ณ. ปัจจุบันกรมธรรม์ที่ออกสู่ท้องตลาด จะให้ความคุ้มครองโดยแบ่งตามประเภทของกรมธรรม์ดังต่อไปนี้

 1. กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
  • ความรับผิดต่อความเสียหาย ต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 2. กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 2 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 3. กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 4. กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 4 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 5. กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 5 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้
  • ประเภท 5 (2+)
   • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
   • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
   • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
   • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
  • ประเภท 5 (3+)
   • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
   • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
   • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก*
ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ข้อมูลอื่นๆที่ควรทราบ

 1. เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครองในการเอาประกันภัย
  • กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยล่วงหน้า ให้ถือว่าบริษัทรับประกันภัยและให้ความคุ้มครองตั้งแต่ เวลา 00.01 น. ของวันที่เริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย
  • กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยในวันเดียวกันกับวันที่เริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย ให้ถือว่า เวลาที่เริ่มมีผลคุ้มครอง คือเวลาที่บริษัทตอบตกลงรับประกันภัย
  • เวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น.ของวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย
 2. ความคุ้มครองพื้นฐานตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบาย รายละเอียดได้ดังต่อไปนี้
  • ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก (Third Party Bodily Injury : TPBI) หมายถึง ความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอก และความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของ ผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย ทั้งนี้จํานวนเงินจํากัดความรับผิดนี้ ถือเป็นส่วนเกินจากความคุ้มครองคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ *** บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองดังกล่าวข้างต้นนี้ไม่รวมถึง
   • ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ
   • คู่สมรส บิดา มารดา บุตร ลูกจ้างในทางการที่จ้างของผู้ขับขี่นั้น
  • ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (Third Party Property Damage : TPPD) หมายถึง ความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพยสินของบุคคลภายนอก
   *** ความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
   • ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ คู่สมรส บิดามารดา บุตรของ ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม ครอบครอง
   • เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าวอันเกิดจากการ สั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักรถยนต์หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์
   • สัมภาระหรือทรัพย์สินอื่นใดที่นำติดตัวขึ้นบนรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ หรือกำลังยกขึ้น หรือกำลังยกลงจากรถยนต์
   • ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์
  • ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ (Own Damage: OD) หมายถึง ความคุ้มครองความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถ ยนต์ ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์ โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์
   ** ทั้งนี้ การรับประกันภัยตัวรถยนต์ไม่ควรรับประกันภัยในจํานวนเงินจํากัดความรับผิดต่ำกวา 80% ของราคารถยนต์ ในวันเริ่มการประกันภัย **
  • ความคุ้มครองความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ (Fire and Theft: F&T) หมายถึง ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยที่ถูกไฟไหม้ และการสูญหาย รวมถึงความเสียหาย อันเนื่องมาจากการสูญหาย รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์เกิดไฟไหม้หรือสูญหายไป
 3. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย
  • วันที่ เวลา ที่ระบุไว้ในตาราง
  • มีการบอกเลิกกรมธรรม์
   • บริษัทเป็นผู้บอกเลิก บริษัทประกันภัยบอกเลิกด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย
   • ผู้เอาประกันภัยบอกเลิก สามารถมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว
รหัสรถ
ตารางแบ่งกลุ่มรถยนต์สำหรับรถส่วนบุคคล
 
ประกันภัยภาคสมัครใจ ของบริษัทต่างๆ
 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
      : SUV Special DG (ซ่อมห้าง)
      : SUV Special GG (ซ่อมอู่)
      : Campaign G3-4 อายุ 2-5 ปี
      : Used Car Special G3-4 อายุ 7-12 ปี
      : Used Car Special G 5
      : กระบะ Special
      : Truck We Insure รถกระบะบรรทุกขนาดใหญ่ อายุไม่เกิน 9 ปี
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
      : ความคุ้มครองสำหรับเบี้ยเฉพาะรุ่น
           - เบี้ยเฉพาะรุ่น (HONDA CIVIC)
           - เบี้ยเฉพาะรุ่น (TOYOTA ALTIS)
           - เบี้ยเฉพาะรุ่น(JAZZ,CITY,VIOS,YARIS)

      : ความคุ้มครองเบี้ยโครงการกลุ่ม 2
           - เบี้ยโครงการกลุ่ม 2
      : ความคุ้มครองเบี้ยโครงการกลุ่ม 3,4,5
           - เบี้ยโครงการกลุ่ม 3
           - เบี้ยโครงการกลุ่ม 4
           - เบี้ยโครงการกลุ่ม 5
      : ความคุ้มครองเบี้ยโครงการ PICKUP
           - เบี้ยโครงการ PICKUP
      : ความคุ้มครองเบี้ยโครงการ SUV
           - เบี้ยโครงการ SUV
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
      : ประเภท 1 ฺBEST DRIVE , D-DEE , สบายดี  , ISUZU 110 และ 320
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
      : แคมเปญรถกลุ่ม2 (รหัส 110 , 210) สิ้นสุด 31/12/2561
      : อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับรถกลุ่ม 3,4,5 สิ้นสุด 31/12/2561
      : อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับรถ Eco Car (กลุ่ม5) สิ้นสุด 31/12/2561
      : เบี้ยประกันภัยรถกะบะ PICKUP สิ้นสุด 31/12/2561
      : เบี้ยประกันภัยรถกะบะ PICKUP มีคอกมีโครง สิ้นสุด 31/12/2561
      : ISUZU ราคาเดียวโดนใจ เริ่ม 1 ก.พ 61
      : รถกระบะปิคอับ (PICKUP) ไม่มีข้างเสริม เริ่ม 1 ก.พ 61
      : รถตู้โดยสาร ไม่เกิน 15 ที่นั่ง รหัส 210,220 เริ่ม 1 ก.พ 61
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
      : One Range One Price (OROP) สำหรับรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง(รหัส 110) และรถบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (รหัส320)
      : แคมเปญ Toyota Vios & Yaris
      : แคมเปญ TOYOTA & LEXUS ซ่อมห้าง
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
      :
TIP Best Drive กลุ่ม 5,4,3,2 SUV กระบะจดเก่ง, 320 (ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
      : TIP ISUZU  (ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด  31/12/2561
      : TIP  FAMILY MAN   (ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด  31/12/2561
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
      : เบี้ยพี่ช้างคืนเงินกระบะ (4 ประตู และ 2 ประตู) รับอายุรถ 2-10 ปี ซ่อมอู่
      : เบี้ยพี่ช้างคืนเงิน TOYOTA CAMRY (เครื่องไม่เกิน 2000 CC)
      : เบี้ยพี่ช้างคืนเงิน TOYOTA VIOS / YARIS
      : เบี้ยพี่ช้างคืนเงิน TOYOTA COLOLA ALTIS
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
      : ตารางกลุ่มรถ **Update 10/1/2561**
      : ONE PRICE สำหรับรถเก๋ง กลุ่ม 3 4 5
      : ONE PRICE สำหรับรถกระบะ 320
      : STEP RATE  สำหรับหมอและพยาบาล **NEW**
      : STEP RATE BENZ สำหรับหมอและพยาบาล  **NEW**
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
      : อัตราเบี้ย TOYOTA , HONDA, ISUZU, NISSAN, MITSUBISHI, CHEVROLET สิ้นสุด 31/12/61
      : อัตราเบี้ย FORD , MAZDA สิ้นสุด 31/12/61
      : ตารางแบ่งกลุ่มรถ
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
      : เงื่อนไขและความคุ้มครองซ่อมอู่
             - เบี้ย Single rate 2018 ซ่อมอู่
      : เงื่อนไขและความคุ้มครองซ่อมห้าง
             - เบี้ย Single rate 2018 ซ่อมห้าง
บริษัท บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
      : แคมเปญ Smart Protect รถเก๋ง
      : แคมเปญ Smart Protect รถปิคอัพ
      : แคมเปญ Big Smile Hino + ISUZU
บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
     : แคมเปญ Honda ซ่อมอู่
     : แคมเปญ Honda ซ่อมห้าง
     : แคมเปญกลุ่มรถ 3-5, SUV, และรถกระบะ ซ่อมห้าง  สิ้นสุด 30/6/2561
     : แคมเปญกลุ่มรถ 3-5, SUV, และรถกระบะ ซ่อมอู่  สิ้นสุด 30/6/2561
     : แคมเปญกลุ่มรถ 3-5 used car "Special Price" (SP01) ซ่อมห้าง  สิ้นสุด 30/6/2561
     : แคมเปญกลุ่มรถ 3-5 used car "Special Price" (SP01) ซ่อมอู่  สิ้นสุด 30/6/2561  
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
      : ตารางกลุ่มรถที่รับ
      : เถ้าแก่ขับเอง ประเภท 1 (รหัส 320 )เท่านั้น New!!   สิ้นสุด 31/12/2561
      : ONE PRICE  สิ้นสุด 31/12/2561
      : ONE PRICE เฉพาะรุ่น ISUZU, MITSUBISHI รับเฉพาะงานใหม่ สิ้นสุด 31/12/2561
      : ONE PRICEเฉพาะรุ่น CHEROLET, MISUBISHI, NISSAN, TOYOTA รับเฉพาะงานใหม่ สิ้นสุด 31/12/2561
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
      : เมืองไทย  HAPPY SUV เริ่มใช้  1 กรกฎาคม  ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2561
      : เมืองไทย  HAPPY ECOCAR เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม   ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2561
      : เมืองไทย  HAPPY PICK UP 1 เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม  ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2561
      : เมืองไทย  HAPPY PICK UP 2 เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม  ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2561
      : เมืองไทย  HAPPY GROUP 2 เริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2561
      : เมืองไทย  HAPPY GROUP 3 เริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2561
      : เมืองไทย  HAPPY GROUP 5 เริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2561
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
      : สำหรับงานใหม่ Single rate กลุ่ม 2 3 4 5 ซ่อมอู่  ขยายวันสิ้นสุด 31/12/61
      : สำหรับ งานใหม่ Single rate ปิคอัพ 110 320 ซ่อมอู่  ขยายวันสิ้นสุด 31/12/61
      : สำหรับ งานใหม่ Single rate HONDA ซ่อมห้าง   ขยายวันสิ้นสุด 31/12/61 
      : สำหรับ งานต่ออายุ Single rate HONDA ซ่อมห้าง  ขยายวันสิ้นสุด 31/12/61 
      : สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 3 เครื่องเกิน 2000 CC รถ 2-5 ปี ซ่อมอู่-ซ่อมห้าง
      : สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 3 เครื่องไม่เกิน 2000 CC รถ 2-5 ปี ซ่อมอู่-ซ่อมห้าง
      : สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 4 เครื่องเกิน 2000 CC รถ 2-5 ปี ซ่อมอู่-ซ่อมห้าง
      : สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 4 เครื่องไม่เกิน 2000 CC รถ 2-5 ปี ซ่อมอู่-ซ่อมห้าง
      : สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 5 เครื่องไม่เกิน 2000 CC รถ 2-5 ปี ซ่อมอู่-ซ่อมห้าง
      : สำหรับ งานใหม่ Single rate 110 ปิคอัพ 4 ประตู  รถ 2-5 ปี ซ่อมอู่-ซ่อมห้าง
      : สำหรับ งานใหม่ Single rate 320 ปิคอัพ ไม่เกิน 4 ตัน รถ 2-5 ปี ซ่อมอู่-ซ่อมห้าง 
      : สำหรับ งานใหม่ พรีเมี่ยม กลุ่ม 3 เครื่องเกิน 2000 CC รถ 2-5 ปี 
      : สำหรับ งานใหม่ พรีเมี่ยม กลุ่ม 3 เครื่องไม่เกิน 2000 CC รถ 2-5 ปี
      : สำหรับ งานใหม่ พรีเมี่ยม กลุ่ม 4 เครื่องเกิน 2000 CC รถ 2-5 ปี 
      : สำหรับ งานใหม่ พรีเมี่ยม กลุ่ม 4 เครื่องไม่เกิน 2000 CC รถ 2-5 ปี
      : สำหรับ งานใหม่ พรีเมี่ยม กลุ่ม 5 เครื่องไม่เกิน 2000 CC รถ 2-5 ปี
      : สำหรับ งานใหม่ พรีเมี่ยม 110 ปิคอัพ 4 ประตู  เกิน 2000 CC รถ 2-5 ปี
      : สำหรับ งานใหม่ พรีเมี่ยม 110 ปิคอัพ 4 ประตู  ไม่เกิน 2000 CC รถ 2-5 ปี
      : สำหรับ งานใหม่ พรีเมี่ยม  320 ปิคอัพ ไม่เกิน 4 ตัน รถ 2-5 ปี
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
      : One Price กลุ่ม 3,4,5 รับรถ 2-7 ปี ซ่อมอู่
      : One Price กลุ่ม 3,4,5 รับรถ 2-5 ปี ซ่อมห้าง
      : One Price รถกระบะ 320 ซ่อมอู่
      : อัตราเบี้ยประกันภัย HONDA รับ 2-5 ปี ซ่อมห้าง
      : Campaign HONDA TOYOTA Mitsubishi Suzuki ซ่อมห้าง ซ่อมอู่
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
      : แคมเปญ Diamond Garages สิ้นสุด 30/06/2561
      : แคมเปญรถตู้ ประเภท 1 ซ่อมอู่ สิ้นสุด 30/06/2561
      : แคมเปญ ISUZU D-MAX ซ่อมห้าง สิ้นสุด 30/06/2561
      : แคมเปญ Eco Car ประเภท 1 ซ่อมอู่ สิ้นสุด 30/06/2561
      : แคมเปญ กลุ่ม 3 4 5 ซ่อมอู่ อายุ 2-15 ปี 30/06/2561
      : แคมเปญ HONDA 2-10 ปี ซ่อมห้าง สิ้นสุด 30/06/2561
      : แคมเปญ TOYOTA 2-10 ปี ซ่อมห้าง สิ้นสุด 30/06/2561
      : แคมเปญ ประเภท 1 รถกระบะตู้ทึบแบบตัดต่อ
      : แคมเปญ ประเภท 1 รถกระบะ320(ซ่อมอู่) อายุ 2-10 ปี
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
      : A01 Single Rate รถเก๋งส่วนบุคคล,รถกระบะ 4 ประตู, รถกระบะมีแค็ปจดชื่อบุคคล
      : A06 เบี้ยเหมายี่ห้อ TOYOTA,LEXUS,.HYUNDAI,BENZ,BMW,VOLVO
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
 
     : ถูกใจ FORD EVEREST  สิ้นสุดวันที่ 31/12/61
      : ถูกใจ HONDA JAZZ-CITY สิ้นสุดวันที่ 31/12/61
      : ถูกใจ ISUZU DMAX 320  สิ้นสุดวันที่ 31/12/61
      : ถูกใจ ISUZU DMAX 110  สิ้นสุดวันที่ 31/12/61
      : ถูกใจ ISUZU MU7  สิ้นสุดวันที่ 31/12/61
      : ถูกใจ ISUZU MU-X  สิ้นสุดวันที่ 31/12/61
      : ถูกใจ MITSUBISHI PAJERO SPORT  สิ้นสุดวันที่่ 31/12/61
      : ถูกใจ MITSUBISHI TRITON 110  สิ้นสุดวันที่  31/12/61
      : ถูกใจ NISSAN MARCH  สิ้นสุดวันที่ 31/12/61
      : ถูกใจ NISSAN NAVARA 110  สิ้นสุดวันที่ 31/12/61
      : ถูกใจ NISSAN X-TRAIL  สิ้นสุดวันที่  31/12/61
      : ถูกใจ TOYOTA FORTUNER  สิ้นสุดวันที่  31/12/61
      : ถูกใจ TOYOTA GROUP 2 สิ้นสุดวันที่ 31/12/61
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
      : ประเภท 1 แคมเปญ กลุ่ม 2  Upper Select  เริ่มใช้ 1/3/61
      : ประเภท 1 แคมเปญ Upper 8 th UP   เริ่มใช้ 1/3/61
      : ประเภท 1 แคมเปญ Upper 1St Class สบายใจ  เริ่มใช้ 1/3/61 
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
      : รถกระบะ 320 ซ่อมอู่ 2-10 ปี   ขยายถึง 31/12/2561
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
      : Campaign Eco Car 2018
      : Campaign Isuzu D-Max 2018
      : Campaign Isuzu D-Max 2018 ติดตั้งโครงหลังคา คอก
      : Campaign Isuzu D-Max Plus 2018
      : Campaign Isuzu D-Max Plus 2018 ติดตั้งโครงหลังคา คอก
      : Campaign Pick up (ยกเว้น ISUZU_TOYOTA_FORD)
      : Campaign Pick up (ยกเว้น ISUZU_TOYOTA_FORD) ติดตั้งโครงหลังคา คอก
      : Campaign Pick up Toyota Ford 2018
      :
Campaign Isuzu MU7 MUX
บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
      : Single Rate  G2  สิ้นสุด 30/06/61
      : ONE PRICE  สิ้นสุด 30/06/61
      : Single Rate  1-9 ปี  สิ้นสุด 30/06/61
      : Single Rate pickup สิ้นสุด 30/06/61
      : Single Rate กลุ่ม 5  สิ้นสุด 30/06/61
      : SUV 1-5 ปี ซ่อมห้าง  สิ้นสุด 30/06/61
      : SUV 1-5 ปี ซ่อมอู่  สิ้นสุด 30/06/61
      : Single Rate  ประเภท 1 อายุรถ 10-16 ปี สิ้นสุด 30/06/61
      : Toyota , Volkswagen สิ้นสุด 30/06/61
บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) *** รวมทุกแบบ ***
      : Single Rate กลุ่ม 3,4,5 (ซ่อมอู่,ซ่อมห้าง) ขยายสิ้นสุด 31/12/2561
      : เบี้ย Single Rate HONDA (ซ่อมห้าง 2-5 ปี) สิ้นสุด31/12/2561
      : เบี้ย สำหรับรถยนต์กลุ่ม 3 (ซ่อมห้าง 2-5 ปี) สิ้นสุด 31/12/2561
      : เบี้ย ECO CAR (ซ่อมอู่,ซ่อมห้าง 2-5 ปี) ขยายสิ้นสุด31/12/256
      : Mercedes BENZ ( ซ่อมห้าง 2-5 ปี ซ่อมอู่ 6-10 ปี) สิ้นสุด 31/12/2561
      : เบี้ย ปิคอัพส่วนบุคคลรหัส 210 (ซ่อมอู่ 2-15 ปี) ขยายสิ้นสุด 31/12/2561
      : Toyota Vigo รหัส 110,ปิคอัพ 210 (ซ่อมห้าง 1-5 ปี) สิ้นสุด 31/12/2561
      : สำหรับรถยนต์กลุ่ม 3 (ซ่อมอู่ 2-7 ปี) สิ้นสุด 31/12/2561
      : Single Rate รถกลุ่ม 5 ในราคา 16,500 (ซ่อมอู่ 2-5 ปี)  สิ้นสุด 31/12/2561
      : อัตราเบี้ย รถโดยสารตู้ (รหัส 220) รับ-ส่งนักเรียน,รับจ้างครั้งคราว สิ้นสุด 31/12/2561
 
เช็คเบี้ยประกัน หรือเลือกซื้อ ประกันภัยออนไลน์ ได้ด้วยตนเอง
พร้อมรับกรมธรรม์ ตลอด 24 ชั่วโมง
ศรีกรุงโบรคเกอร์
724_Insure_Srikrung ประกันออนไลน์
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com