header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
 
ประกันภัย_ผู้เล่นกอล์ฟ

          การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟเล่นกอล์ฟสบายใจ ไม่เดือดร้อนใครเพิ่มความมั่นใจ ให้คุณเล่นกอล์ฟอย่างสบายใจ คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้เล่นกอล์ฟ มีผลทำให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้เล่นกอล์ฟเอง ตลอดจนอุปกรณ์ในการเล่นกอล์ฟ

          เหมาะกับผู้เล่นกอล์ฟทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ที่ช่วยปกป้องกรณีการเล่น ซ้อม แล้วเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย นอกจากนั้นยังรวมถึงรางวัลพิเศษกรณีที่ได้ "โฮล-อิน-วัน" ในการแข่งขัน และชดเชยอุปกรณ์กอล์ฟที่เสียหายได้อีกด้วย 

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

          ให้ความคุ้มครอง ในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัดการซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ ดังต่อไปนี้

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ตามกฎหมาย)

 • บาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต ยกเว้น บุคคลในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย
 • สูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน ยกเว้น ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย เป็นเจ้าของหรือ ครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล หรือควบคุม หรือกำลังใช้
 • ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้อง ด้วยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

อุบัติเหตุของผู้เอาประกันภัย

          คุ้มครองในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะและทำให้เกิดผลดังต่อไปนี้

 • สูญเสียชีวิต อวัยวะและสายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 • ทุพพลภาพชั่วคราว ไม่เกิน 52 สัปดาห์
 • ค่ารักษาพยาบาล

อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ (เฉพาะไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรือรถลากถุงกอล์ฟ)

          คุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์อันไม่อาจคาดหมายได้

 • ในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อมหรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ หรือ
 • ในขณะเดินทางไปกลับโดยตรงระหว่างที่พักของผู้เอาประกันภัยกับสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะดังกล่าว

โบนัสพิเศษ "Hole-in-One"

 • การแข่งขันเป็นทางการ มีหลักฐานลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้แข่งขัน ผู้จัดการสนามและผู้จัดการแข่งขัน
 • การเล่นทั่วไปนอกเหนือจากการแข่งขัน มีหลักฐานลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้จัดการสนาม

หมายเหตุ :

 • การจ่ายเงินรางวัล "Hole-in-One" จำกัดเพียงครั้งเดียวต่อปี
 • อาณาเขตที่คุ้มครอง : ประเทศไทย

ข้อยกเว้น

 • สงคราม ปฏิวัติ กบฎ การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การจลาจล นัดหยุดงาน
 • ความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อันเนื่องจากการสึกหรอ หรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์นั้น
 • การสูญเสียหรือเสียหายของลูกกอล์ฟ
* รายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com