header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ประกันความรับผิดในวิชาชีพ
 
ประกันภัย_วิชาชีพ

           ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์มากเพียงใดหรือบริษัทของคุณจะดำเนินกิจการมานาน เท่าใดแล้วก็ตาม ความผิดพลาดยังคงสามารถเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงานแต่ละวัน การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพจากสถานการณ์ต่างๆ ตั้งแต่การผิดตกละเว้นไปจนถึงการถูกหมิ่นประมาท

ประกันความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์

          แพทย์เป็นอาชีพที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการรักษา ความผิดพลาด
เพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบที่ไม่คาดคิด ซึ่งผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วย อาจจะ
เรียกร้องให้แพทย์รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นการประกันภัย
ความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์จะเข้ามาช่วยเป็นเพื่อนคู่คิด และแบ่งเบาภาระ
ที่จะตามมา เพื่อความอุ่นใจในวิชาชีพทุกครั้งที่เกิดปัญหา

          ประกันผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกครั้งที่รักษาคนไข้ โดยความคุ้มครองนี้จะเข้ามาช่วยบรรเทาความรับผิดทางการแพทย์ที่เกิดขึ้น 2 ด้านหลักๆ คือ

 1. คุ้มครองการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เอาประกันภัย
 2. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี อันเกิดจากความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
ประกันภัยความรับผิดแพทย์_กรุงเทพประกันภัย
ประกันภัยความรับผิดแพทย์_ไทยศรีประกันภัย

เงื่อนไข

 • คุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายที่เกิดจากคำพิพากษาหรือกระบวนการยุติธรรมของศาลไทยเท่านั้น
 • วันที่มีผลบังคับย้อนหลัง คือวันเริ่มต้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ (การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้กระทำโดยประมาท
  หรือผิดพลาดในการรักษาซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลบังคับย้อนหลัง)
 • ไม่คุ้มครองการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก่อนวันที่มีผลบังคับย้อนหลัง

ข้อยกเว้น

 • การให้บริการทางการแพทย์นอกเหนือขอบเขตวิชาชีพ
 • ศัลยกรรมเพื่อความงามโดยเฉพาะ
 • AIDS / โรคตับอักเสบ 
 • การรับเลือดจากธนาคารเลือด
 • การให้ยาสลบในด้านทันตกรรม เว้นแต่กระทำในโรงพยาบาล 
 • ให้ยาเพื่อลดน้ำหนัก
 • ให้บริการขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลสิ่งมึนเมา
 • การกระทำผิดโดยเจตนา
 • ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ ความรับผิดตามสัญญา
 • ภัยนิวเคลียร์ ภัยสงคราม 
* รายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 
หัวข้อประกันความรับผิดสำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร

          การประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย ของผู้ตรวจสอบอาคาร ที่ทำการตรวจสอบอาคารแล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิด
ความสูญเสียหรือความเสียหาย ต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

          บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัย สำหรับความรับผิดตามกฎหมาย ในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร อันเป็นผลมาจากความ สูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย และเป็นผลทำให้เกิดความสูญเสีย ดังนี้

 • ความสูญเสียต่อร่างกาย และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยอุบัติเหตุขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำการตรวจสอบอาคาร
 • ความสูญเสียต่อร่างกาย และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้เอาประกันภัยในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน การตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร
ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร

ข้อยกเว้น

 • ความรับผิดอันเนื่องมาจากภัยก่อการร้าย
* รายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com