header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ประโยชน์ของประกันชีวิต
 
ประโยชน์ของประกันชีวิต
 

          1. การให้การคุ้มครอง
              ประโยชน์ของการทำประกันชีวิต สำหรับในด้านการคุ้มครอง จะเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่ครอบครัวและสังคมดังนี้ความคุ้มครองของประกันชีวิต

  • เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว เมื่อหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต รายได้ที่เคยมอบให้แก่ครอบครัวเป็นประจำย่อมสิ้นสุดลง แต่ค่าใช้จ่ายประจำยังคงมีต่อไป เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม การทำประกันชีวิตจะเข้ามาทดแทนรายได้ส่วนนี้ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว
  • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร ความรับผิดชอบที่บิดา มารดามีต่อบุตร คือ การให้ศึกษาแก่บุตร หากบิดามารดาจากไปก่อน ความหวังของบุตร ที่จะได้รับการสนับสนุนทางการเงิน ให้เล่าเรียนชั้นสูงขึ้นไปอาจเลือนลางหรืออาจสลายไป ด้วยเหตุนี้คนเราจึงวางแผนทางการเงินด้วยการทำประกันชีวิตไว้เพื่อเป็นทุนการศึกษาของบุตร
  • เพื่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บป่วย การต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นผลให้เงินออมที่มีอยู่ลดน้อยลง หากเกิดการเจ็บป่วยยืดเยื้อเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้กระทบต่อรายได้ของครอบครัว หรือถึงขั้นวิกฤตทางการเงินก็ได้ การประกันสุขภาพจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถลดความกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาได้
  • เพื่อเป็นหลักประกันเมื่อเกิดทุพพลภาพ ถ้าได้ทำประกันชีวิตพร้อมทั้งซื้อสัญญาเพิ่มเติมเพื่อให้ความคุ้มครองทุพพลภาพ เมื่อผู้เอาประกันต้องกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพ ก็จะได้รับเงินเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ตนเองและครอบครัว ตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญา
  • เพื่อเป็นเงินใช้หนี้ในภาวะที่ผู้เอาประกันมีหนี้สินอยู่ หากวันหนึ่งต้องจากไปหรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ ภาระหนี้สินจะตกอยู่กับคนในครอบครัว ถ้าได้ทำประกันชีวิตไว้ครอบครัวสามรถนำเงินที่ได้จากการทำประกันชีวิตไปชำระหนี้สินเหล่านั้นได้
  • เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายยามฉุกเฉิน ในสังคมที่เจริญทางด้านวัตถุ โอกาสที่จะหวังพึ่งผู้อื่นลดน้อยลง ทางที่ดีที่สุดคือ การเตรียมการรองรับกับปัญหาทางด้านการเงินไว้ ในอนาคตเมื่อมีความจำเป็นฉุกเฉิน ก็สามารถนำเงินส่วนนั้นมาใช้ได้ทันที การทำประกันชีวิตเมื่อทำไปได้ 2 หรือ 3 ปีขึ้นไปจะมีมูลค่าเงินสดเพิ่มขึ้นทุกปี จึงเป็นแหล่งเงินสำรองยามต้องการเงินสดฉุกเฉินโดยนำกรมธรรม์ประกันชีวิตไปกู้จากบริษัทได้
  • เพื่อคุ้มครองบุคลสำคัญทางธุรกิจ ในการดำเนินธุรกิจ ย่อมมีบุคคลที่มีผลสำคัญต่อธุรกิจและนำความเจริญมาสู่ธุรกิจ ถ้าหากต้องสูญเสียบุคคลนี้ไป จะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้ การทำประกันชีวิตบุคคลสำคัญเหล่านี้ เป็นการชดเชยการสูญเสียของธุรกิจ หากว่าสูญเสียบุคคลนี้ไป โดยให้ความคุ้มครองชีวิตนักธุรกิจ
  • เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้และลูกหนี้ ในการให้กู้ยืมเงิน เจ้าหนี้คำนึงถึงการจะได้รับชำระหนี้คืนจากลูกหนี้ จึงทำประกันชีวิตของลูกหนี้โดยยกผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหนี้ เมื่อลูกหนี้เสียชีวิตหรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ

          2. การออมทรัพย์
ส่งเสริมการออม              การประกันชีวิต เป็นการสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัว โดยไม่จำเป็นว่าผู้รับผลประโยชน์ จะได้รับเงินหลังจากผู้เอาประกันเสียชีวิตเท่านั้น ผู้เอาประกันยังสามารถเลือกทำประกันชีวิต เพื่อให้ความมั่นคงทางการเงินให้กับตนเองได้ โดยการทำประกันชีวิตบางแบบ เช่น สะสมทรัพย์ ถ้าผู้เอาประกันยังมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา ก็จะได้รับเงินจำนวนนั้น หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างสัญญามีผลบังคับ ผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินจำนวนนั้นไป กล่าวได้ว่าตายก็ได้รับเงินประกันภัย อยู่ก็ได้รับเงินประกันภัยเป็นจำนวนที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
              ลักษณะของการออมโดยการทำประกันชีวิต เกิดจากเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับนั้น มาหักด้วยเงินที่นำไปจ่ายแก่ผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิต และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิต แล้วเงินส่วนที่เหลือจะสะสมกับดอกผล ที่ได้จากการลงทุนของบริษัทเป็นเงินออมของผู้เอาประกัน

          3. การลดหย่อนภาษีเงินได้
              รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของการประกันชีวิต และเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทำการประกันชีวิต จึงให้นำเบี้ยประกันของผู้มีเงินได้มาลดหย่อนภาษีได้ คือ

  • ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000บาท หารลดหย่อนภาษีสำหรับกรมธรรม์ที่มีกำหนดระยะเวลาประกันชีวิตไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ
  • ลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดา สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท/คน

          4. การลดภาระของสังคม
              ในครอบครัวทั่วไปที่มีหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตลงโดยไม่ได้ทำประกันชีวิตไว้ และไม่ทิ้งทรัพย์สินไว้ให้บุตร และภรรยา จะมีปัญหาในการเลี้ยงชีพและการศึกษา ปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นภาระของสังคม แต่ถ้าหากหัวหน้าของครอบครัวได้ทำประกันชีวิตไว้ ครอบครัวจะได้รับเงินจากการประกันชีวิตจำนวนหนึ่งมาบรรเทาความเดือดร้อน

          5. ประโยชน์ต่อประเทศชาติ
              การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างเกื้อกูลกัน เช่นบุคลากร การเงิน และประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือเงินทุนในการพัฒนาประเทศ เงินที่ได้มาจำนวนมาก ที่ได้จากการออมของประชาชนในรูปของเบี้ยประกัน ซึ่งจะได้นำมาใช้เป็นทุนทรัพย์ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ เช่น ซื้อพันธบัตรรัฐบาลและลงทุนในกิจการต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด เป็นการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน ช่วยให้ประชาชนรักการออม แลการอมจะช่วยเกิดผลในการระดมเงิน ทำให้ประเทศชาติมีแหล่งทุน ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น

 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com