header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
วัยเด็ก
 
 

              วัยเด็ก เป็นวัยแห่งความบริสุทธิ์และความน่ารัก วัยนี้พัฒนามาจากวัยทารก เด็กเริ่มรู้จักและสนใจบุคคล สิ่งแวดล้อม สิ่งของ สามารถใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้หลากหลาย  ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งความสามารถดังกล่าวกระตุ้นให้เด็กต้องการแสดงความสามารถที่มีอยู่ วัยนี้จึงมีลักษณะเด่นคือชอบแสดงความสามารถ ชอบอาสาช่วยเหลือ ช่างประจบ ซุกซน อยากรู้อยากเห็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบปฏิเสธ ค่อนข้างดื้อ ต้องการมีอิสระ เป็นตัวของตัวเอง เริ่มรู้จักพึ่งพาตนเอง และไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การทำกิจกรรม การเรียนรู้เหตุผล สิ่งใดผิดถูก การเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง นอกจากนี้เด็กจะแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนจากการพูดคุย การแสดงออก ความเฉลียวฉลาด ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของเด็กแต่ละคนด้วย

 • ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความซุกซน อยากรู้อยากเห็น
 • ต้องการความรัก ความเอาใจใส่ดูแลจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง
 • ต้องมีการพัฒนาการที่ดี ทั้งในเรื่องของการศึกษา และทางด้านจิตใจและอารมณ์

ความฝันและความต้องการทางการเงิน

 • มีเงินออมไว้เพื่อใช้เกี่ยวกับการศึกษาในอนาคต
 • มีความคุ้มครองทางด้านรายได้ ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง หากมิเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
 • ต้องการความคุ้มครองในเรื่องของอุบัติเหตุ และสุขภาพ

ข้อแนะนำช่วงวัยเด็ก

   • แผนการออมเงินเพื่อการศึกษา

จะต้องเลือกวิธีการเก็บออม ที่สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า จะได้รับการศึกษาตามที่ต้องการได้ เพราะหลายๆเรื่องในชีวิต เราสามารถที่จะเลือกเสี่ยงได้ แต่เรื่องอนาคตทางการศึกษาของบุตร เราไม่ควรเสี่ยง

   • แผนการคุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพ

เนื่องจากวันเด็ก เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ อยากรู้อยากเห็น เป็นวัยที่ยังมีภาวะภูมิต้านทางเชื้อโรคที่ค่อนข้างน้อยกว่าวัยผู้ใหญ่ ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บย่อมมีมากกว่า โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของเด็ก โดยเฉพาะเด็กวัยที่อายุไม่เกิน 6 ปี จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูงมากๆ ซึ่งอาจกระทบถึงแผนการออมอื่นๆได้ด้วย

 
แบบประกันที่แนะนำ
   
ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (20 Paylife) ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (20 Paylife)ี
          เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ที่เป็นพ่อแม่  หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น ทำให้พ่อหรือแม่จากไปก่อนวันอันควร ในขณะที่ลูกๆยังอยู่ในวัยที่กำลังศึกษา ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบกับการศึกษาของลูกๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระดับการศึกษา หรือสถานศึกษาที่พ่อแม่ตั้งใจที่จะส่งเสียให้ลูกๆได้ศึกษาเล่าเรียน
ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี
พร้อมเงินคืน ณ.ครบสัญญา (10 For 80)
          เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ที่เป็นพ่อแม่  เช่นเดียวกับแบบตลอดชีพ แต่ระยะเวลาในการชำระเบี้ยนั้นค่อนข้างสั้น หลังจากนั้นจะให้ความคุ้มครองยาวนาน หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น ทำให้พ่อหรือแม่จากไปก่อนวันอันควร ในขณะที่ลูกๆยังอยู่ในวัยที่กำลังศึกษา ก็ไม่ต้องกังวล แต่หากไม่เกิดอะไรขึ้น จำนวนเงิน ณ.วันครบสัญญา ก็ยังสามารถนำมาใช้ในยามเกษียณได้อีกด้วย
ไลฟ์ อิสระ (Life Issara) ไลฟ์ อิสระ (Life Issara)
          แบบประกันไลฟ์อิสระ เป็นแบบประกันชีวิตที่สามารถตองสนองต่อความต้องการในทุกๆแผนการเงิน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ที่สามารถกำหนดวงเงินทุนการศึกษาที่ต้องการ รวมถึงระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินได้ด้วย อีกทั้งยังสามารถสร้างความคุ้มครองเกี่ยวกับสุขภาพได้ตลอด
ยูนิตลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (Unit Link Regular Premium) ยูนิตลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (Unit Link Regular Premium)
          เป็นแบบประกันควบการลงทุนแบบหนึ่ง ที่ช่วยให้การวางแผนทางการเงินด้านต่างๆได้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะหากเป็นเรื่องการวางแผนการศึกษาให้บุตร เนื่องจากสามารถที่จะกำหนดระยะเวลาในการที่จะนำเงินออกมาใช้จ่าย ตามแผนได้ด้วยตนเอง และยังสามารถที่จะออมเพิ่มในส่วนของการลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามแผนเร็วขึ้นได้อีกด้วย
เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ (H&S Plus Gold) เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ (H&S Plus Gold)
          เนื่องจากวัยนี้ภูมิคุ้มกันยังไม่เจริญอย่างเต็มที่ ดังนั้นเด็กๆจึงมีโอกาสที่จะเกิดการเจ็บป่วยสูงกว่าวัยอื่นๆ่ และการเจ็บป่วยของเด็กๆในแต่ละครั้งนั้น ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายและในด้านของจิตใจ ซึ่งหากเป็นไปได้ พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนคงต้องการให้บุตรหลานของตนได้รับการรักษาที่ดีที่สุด
ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน (HB Plus & HB Plus Gold) ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน (HB Plus & HB Plus Gold)
          การที่เด็กๆซึ่งมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยสูงกว่าวัยอื่นๆนั้น นอกจากเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูงแล้ว การเอาใจใส่และการดูแล ผู้ป่วยเด็กก็ต้องการมากกว่าวัยอื่นๆ ดังนั้นบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครอง จึงต้องเสียรายได้จากการการทำงานปกติ เพื่อมาเฝ้าบุตรหลานอันเป็นที่รัก ด้วยสัญญาเพิ่มเติมนี้ จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการสูญเสียรายได้ดังกล่าวนี้ได้
เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า (H&S Extra) เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า (H&S Extra)
          สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครอง ครอบคลุมทุกด้านของการรักษา ทั้งแบบเผ็นผู้ป่วยใน และแบบผู้ป่วยนอก (OPD) และที่สำคัญ หากไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ในระหว่างปี จะมีผลประโยชน์เงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ (ไม่เคลมมีคืน)
เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า AIA HB Extra เอชบี เอ็กซ์ตร้า (HB Extra)
         อุ่นใจได้ ไม่ต้องกังวล ถึงแม้ต้องขาดงานแต่รายได้ไม่ขาดตาม ในวันที่เจ็บป่วยจนต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล นอกจากภาระด้านค่ารักษาพยาบาลแล้ว เราคงไม่อยากกังวลใจเรื่องการขาดรายได้อีก
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
          อุบัติเหตุ เกิดขึ้นได้กับทุกบุคคล ทุกสถานที่ และทุกเวลา โดยเฉพาะในวัยเด็ก ซึ่งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ จึงทำให้มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าทุกๆวัย ตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆ ไปจนถึงอุบัติเหตุขั้นร้ายแรง ซึ่งการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่การหลีกเลี่ยงที่มากเกินไปนี้ ก็เสมือนเป็นปิดกั้นโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กๆไปด้วย ดังนั้นถึงป้องกันไม่ได้ แต่ก็ยังสามารถบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายได้
   
แบบประกันอื่นๆ
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com