header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
วัยสร้างความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว
 
วัยสร้างความมั่นคง
 

               เป็นช่วงที่มีความสุขและความภาคภูมใจ ที่ได้เห็นบุคคลในครอบครัวประสบความสำเร็จ มีเป้าหมายที่ชัดเจน ในการที่จะให้การศึกษาขั้นสูงแก่บุตร เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงและมั่นคง ให้กับลูกๆ ซึ่งมักจะต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้เสมอ

  • ลูกๆเริ่มแยกตัวไปอยู่อิสระ หรือไปสร้างครอบครัวใหม่
  • เริ่มมีอิสรภาพทางการเงินมากขึ้น และเริ่มรู้สึกผ่อนคลายกับภาระต่างๆ เมื่อลูกๆใกล้จบการศึกษา
  • ต้องการสะสมเงินทุนไว้ใช้ในการดำเนินชีวิต เช่น ค่ารักษาพยาบาล หรือสำหรับการท่องเที่ยว

ความฝันและความต้องการทางการเงิน

  • สามารถบริหารจัดการด้านภาษี และวางแผนรองรับความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อให้สืบทอดสู่ทายาทได้
  • มีเงินออมเพื่อไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณ และเป็นกองทุนมรดกให้กับลูกหลาน
  • มีแหล่งที่มาของรายได้จากการลงทุน ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น
  • ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ
  • ครอบครัวจะต้องมีชีวิตอยู่อย่างสบาย เมื่อคุณต้องจากไปด้วยเหตุอันไม่คาดฝัน

ข้อแนะนำช่วงอายุเริ่มต้นทำงาน
                การวางแผนประกันชีวิต สำหรับชีวิตในอนาคตหลังเกษียณอายุอย่างรอบคอบ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่า อายุหลังเกษียณอาจยาวนานกว่าระยะเวลาที่เก็บออมก่อนเกษียณ

 
แบบประกันที่แนะนำ
   
ไลฟ์ อิสระ (Life Issara) ไลฟ์ อิสระ (Life Issara)
         แบบประกันไลฟ์อิสระ เป็นแบบประกันชีวิตที่โดดเด่นในเรื่องของความคุ้มครอง ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ในทุกช่วงชีวิต สามารถเลือกกำหนดจำนวนเงินความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยหลักที่ต้องการชำระในแต่ละงวดได้ โดยสามารถเลือกวงเงินคุ้มครองชีวิตสูงเพื่อให้ครอบครัวอุ่นใจ
ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (20 Paylife)
          ช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยที่ทางครอบครัวมีความต้องการความมั่นคง จากหัวหน้าครอบครัวมากที่สุด เนื่องจากช่วงนี้อาจมีหนี้สินจากกการขยายธุรกิจ หรือจากการที่ต้องการให้ครอบครัวมีความสุขสบาย ซึ่งหากหัวหน้าครอบครัวต้องจากไป ภาระหนี้สินต่างๆอาจตกเป็นภาระของครอบครัว แทนที่จะสร้างความสะดวกสบายให้กับครอบครัว กลับกลายเป็นการสร้างภาระให้กับครอบครัวมากกว่า
ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี พร้อมเงินคืน ณ.ครบสัญญา (10 For 80) ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี
พร้อมเงินคืน ณ.ครบสัญญา
(10 For 80)
         เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นการคุ้มด้านสุขภาพ เนื่องจากเป็นแบบสะสมทรัพย์ที่ชำระเบี้ยประกันภัยที่ค่อนข้างสั้นเพียง 10 ปี แต่ให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุครบ 80 ปี ซึ่งสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมในด้านสุขภาพได้ต่อเนื่อง แม้ไม่ได้ชำระเบี้ยประกันหลักแล้วก็ตาม
ยูนิตลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (Unit Link Single Premium) ยูนิตลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (Unit Link Single Premium)
         เนื่องจากช่วงวัยนี้มักจะมีความพร้อมในเรื่องของรายได้ และฐานะทางการเงินแล้ว ดังนั้นโจทย์ของคนวัยนี้คือการที่จะนำเงินหรือทรัพย์สินไปลงทุนอย่างไร ให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของทรัพย์สินนั้น แต่ก็ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ เนื่องจากอาจเป็นทรัพย์สินที่จำเป็นต้องส่งมอบให้กับผู้ที่อยู่ข้างหลัง ยามเมื่อต้องจากไป หรือเป็นเงินที่ต้องเก็บไว้ใช้ในยามเกษียณ
เอ็กเซลเลนท์ (Excellent) เอ็กเซลเลนท์ (Excellent)
         เป็นแผนการออมที่ให้ผลตอบแทนในเรื่องของการลดหย่อนภาษีเงินได้อย่างเต็มที่ ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มของจำนวนเงินที่เป็นเบี้ยประกัน พร้อมกับได้รับความคุ้มครองเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินชีวิตด้วย อีกทั้งยังมีผลตอบแทนในเรื่องของเงินคืน เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องในระหว่างทางอีกด้วย
บำนาญ 60/85 (Annuity 60/85) บำนาญ 60/85 (Annuity 60/85)
         การวางแผนการเกษียณกับประกันชีวิตแบบบำนาญ ก็เพื่อเป็นการรองรับค่าใช้จ่ายต่างๆในอนาคต หากเราไม่ได้มีการวางแผนในเรื่องค่าใช้จ่ายหลังเกษียณไว้แล้ว การดำเนินชีวิตภายหลังการเกษียณคงเป็นไปด้วยความยากลำบาก อีกทั้งยังอาจเป็นภาระให้กับครอบครัวอีกด้วย
AIA Legacy Prestige เอไอเอ เลกาซี่ เพรสทีจ เลกาซี่ เพรสทีจ (Legacy Prestige)
          เพื่อให้การวางแผนส่งต่อมรดกความมั่งคั่ง ไปสู่คนที่เรารักได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากเรื่องการทำพินัยกรรมแล้ว การวางแผนส่งต่อมรดกความมั่งคั่ง ด้วยประกันชีวิต ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยม
AIA Life Issara Prestige เอไอเอ ไลฟ์อิสระ เพรสทีจ ไลฟ์อิสระ เพรสทีจ (Life Issara Prestige)
          แบบประกันไลฟ์อิสระ เพรสทีจ เป็นแบบประกันชีวิตที่โดดเด่น ในเรื่องของการใช้ในการวางแผนมรดก เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งอย่างมืออาชีพ ให้กับคนที่เรารักได้อย่างเหมาะสม
แบบประกันสุขภาพ (Health Care) แบบประกันสุขภาพ (Health Care)
         การประกันสุขภาพ จึงเป็นการบริหารความเสี่ยง โดยเราสามารถโอนความเสี่ยงในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล หรือค่าชดเชยการที่ต้องสูญเสียรายได้ในระหว่ารักษาตัว ไปให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากช่วงวัยนี้เพิ่งเริ่มการออมเงิน หากเกิดเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บขึ้นมา ค่ารักษาพยาบาลอาจต้องกระทบต่อเงินออมที่มีอยู่ ซึ่งบางครั้งอาจมีไม่พอด้วย
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
          อุบัติเหตุ เกิดขึ้นได้กับทุกบุคคล ทุกสถานที่ และทุกเวลา การป้องกันหรือหลีกเลี่ยงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย และรายได้ที่ตามมาอาจเป็นปัญหาใหญ่ของคนวัยนี้ แต่หากอุบัติเหตุครั้งนั้นรุนแรงจนทำให้เกิดทุพพลภาพ ภาระต่างๆอาจต้องตกเป็นภาระของครอบครัวในระยะเวลาอันยาวนาน
   
แบบประกันอื่นๆ
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com