header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ประกันชีวิตคืออะไร...
 
ประกันชีวิตคืออะไร
 
หมู่บ้านชาวประมง ที่มาของประกันชีวิต

         การประกันชีวิตนั้น กล่าวกันว่ามีที่มาจากหมู่บ้านชาวประมงแห่งหนึ่ง ที่ชาวบ้านมีอาชีพหลัก คือการออกทะเลเพื่อไปหาปลา ในทุกๆวันที่ผู้ชายในครอบครัวหรือสามี ออกทะเลไป ผู้หญิงที่ทำหน้าที่แม่บ้านและเด็กๆ ก็จะเฝ้ารอการกลับมาของพ่อ ผู้เป็นผู้นำครอบครัวและสัตว์ทะเลที่หามาได้
           แต่หลายครั้งที่ผู้นำครอบครัว หรือเรือประมงนั้นประสบปัญหาในระหว่างอยู่กลางทะเล ทำให้ไม่สามารถกลับมาได้ครบทุกลำ นำมาซึ่งความเสียใจแก่แม่บ้านและลูกๆ

          ซึ่งการจากไปของหัวหน้าครอบครัว นอกจากจะนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจแล้ว ภรรยาและลูกๆ จะต้องอยู่อย่างยากลำบากกว่าเดิมหรือต้องดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดไปอีกนาน

          หัวหน้าหมู่บ้านได้เห็นครอบครัวแล้ว ครอบครัวเล่า ที่ประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้ จึงเรียกประชุมหมู่บ้านเพื่อขอให้ทุกบ้านช่วยเหลือจุนเจือกัน โดยที่ก่อนหัวหน้าครอบครัวจะออกเรือไปหาปลาในทะเล ให้ทุกบ้านนำเงินมารวมกันเอาไว้ หากหัวหน้าครอบครัวไหนไม่กลับมา ก็ให้นำเงินจำนวนนั้นไปมอบให้ภรรยาและลูกของเขา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนั้นต่อไป

ดังนั้นในระยะแรก การประกันชีวิต จึงมีจุดเริ่มต้นจากหลักการ 2 ประเด็น

 1. การเรียนรู้ เข้าใจ และยอมรับความเป็นจริงของธรรมชาติและชีวิต
 2. ความคิดเพื่อการอยู่รอด และการปกป้องชีวิต ทรัพย์สินของตนเอง

          คนเราได้เรียนรู้ถึงภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ การสูญเสีย และการจากไปของคนที่รัก การเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือเอาชนะได้ ภัยอันเกิดจากธรรมชาติ การจากไปของชีวิตคนเรา ล้วนแล้วแต่มีผลต่อความมั่นใจในการดำรงชีวิต สัญชาตญาณของคนเราที่จะปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน ที่เพียรหามาด้วยความเหนื่อยยาก จึงก่อเกิดเป็นความคิด และนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพื่อช่วยลดความสูญเสีย โดย ยึดหลัก คือเฉลี่ยความเสียหาย และช่วยเหลือเกื้อกูลประคับประคองให้อยู่กันได้ต่อไป ก็ถูกพัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจ มีหลักในการบริหารจัดการ และวิธีการคิดคำนวณความเสี่ยงภัยอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ประกันชีวิตคืออะไร           การประกันชีวิตในปัจจุบัน คือ วิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งรวมตัวกัน เพื่อช่วยกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการเสียชีวิต และครอบคลุมไปถึงการสูญเสียอวัยวะและการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เมื่อบุคคลใดประสบภัยเหล่านั้น ก็จะได้รับเงินส่วนเฉลี่ย มาช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นแกนกลาง ในการนำเงินส่วนเฉลี่ย ไปจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับภัย การทำประกันชีวิต จึงเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้เอาประกันภัย และครอบครัว ซึ่งหากเกิดเสียชีวิต เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ จะได้รับเงินตามกำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญา และหากมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา ก็จะได้รับเงินตามเงื่อนไขของสัญญา ซึ่งแล้วแต่แบบการประกันชีวิตที่ได้ทำประกันชีวิตไว้

               ดังนั้น การประกันชีวิตจึงเกิดขึ้นจากการที่กลุ่มบุคคลร่วมเสี่ยงภัยร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ประสบภัยที่ทำให้เขาและครอบครัวสูญเสียรายได้ ภัยที่เกิดขึ้นจะทำให้ขาดรายได้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของครอบครัว ได้แก่ การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ความชรา ทุพพลภาพ และเจ็บป่วย เมื่อบุคคลใดต้องพบภัยเหล่านั้น หากเขาได้ทำประกันชีวิตไว้ เขาก็จะได้รับเงินชดเชย ครอบครัวก็จะไม่ต้องเดือดร้อน โดยเงินชดเชยจำนวนนี้ เป็นเงินที่เฉลี่ยเก็บจากผู้สมัครทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตร่วมเสี่ยงภัย

               ซึ่งการประกันชีวิตนั้นมีหลายประเภท หลายแบบให้เลือกทำตามความสามารถ และความจำเป็นของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามบุคคลที่มาร่วมเสี่ยงภัยด้วยกัน ควรที่จะมีความเสี่ยงภัยในระดับเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรม ระหว่างผู้ร่วมเสี่ยงภัยด้วยกัน และบริษัทที่เป็นผู้ดำเนินการ เพราะบุคคลที่มาร่วมกันนั้นมีจำนวนมาก ย่อมมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านของอายุ อาชีพ สุขภาพ และอื่นๆอีกหลายปัจจัย จึงมีความจำเป็น ที่บริษัทจะต้องคัดเลือกภัยให้สามารถรับประกันได้ เฉพาะกลุ่มบุคคล ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรง มากกว่าบุคคลอื่นที่ชำระเบี้ยในอัตราเดียวกัน เพราะ เงินที่จ่ายให้กับผู้ประสบภัย มาจากเบี้ยประกันที่ผู้เอาประกันทุกคนจ่ายให้กับบริษัทประกันชีวิต ฉะนั้น "ถ้าผู้เอาประกันคนใดไม่สุจริต คือเอาเปรียบบริษัทประกันชีวิต ก็เท่ากับเอาเปรียบคนอื่นด้วย" ริษัทจึงไม่สามารถจะจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ เกินกว่าข้อตกลงที่กำหนดไว้ได้

          การประกันชีวิต ได้ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหา ในเรื่องของความสามารถในการหารายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ความสามารถดังกล่าวนั้นต้องหมดลง เช่น

ความเสี่ยงของชีวิต
 1. ปัญหาจากการที่มีอายุยืน หรือปัญหาจากการชราภาพ
             เมื่อเราอายุมากขึ้น กำลังกายหรือกำลังความคิดก็จะถดถอยลง ทำให้รายได้ที่เคยหาได้ หรือเคยมีอยู่ต้องลดลง หรือหมดไป แต่คนชราก็ยังต้องมีการใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ต่อไป หากมีการเตรียมตัวในเรื่องนี้ไว้ไม่เพียงพอแล้ว ก็จะทำให้เกิดปัญหาในการดำรงชีวิตได้ แต่หากได้มีการวางแผนการเกษียณอย่างดีแล้ว
            การที่ได้รับเงินตามสัญญา หรือเงินก้อนเมื่อครบสัญญา จะช่วยให้มีการดำรงชีวิตที่ไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องการเงิน (ดูเรื่องการวางแผนเกษียณเพิ่มเติม)
 2. ปัญหาจากการเจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ
             การเจ็บป่วยเป็นเรื่องปกติที่คนเราต้องพบเจอ ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ หรืออุบัติเหตุก็ตาม ซึ่งอาจต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ทำให้ต้องขาดรายได้ไปในระหว่างเข้าพักรักษาตัว และยังต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเข้ามาอีก นอกจากนั้นหากต้องกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพ ก็อาจสร้างภาระให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้นอีก
             การทำประกันชีวิตและสุขภาพไว้ ก็อาจได้รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล หรือค่าเลี้ยงดูยามทุพพลภาพ ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระทางการเงินให้กับครอบครัวไปได้ (ดูเรื่องการคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติม)
 3. ปัญหาจากการจากไปก่อนวัยอันควร
             สำหรับผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว หรือผู้ที่เป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัวต้องเสียชีวิตไปก่อนวัยอันควรแล้ว ก็จะทิ้งภาระต่างๆที่อยู่เบื้องหลัง ไว้ให้กับครอบครัว  ทำให้ต้องขาดรายได้ส่วนนั้นไปอย่างถาวร ในขณะที่รายจ่ายต่างไในชีวิตประจำวันยังต้องมีอยู่ต่อไป
             การมีประกันชีวิตไว้ จะทำให้ครอบครัวได้รับการชดเชยในเรื่องของรายได้ต่างๆที่ขาดไป ซึ่งทำให้การดำรงชีวิตต่อไปได้ไม่ลำบากมากนัก (ดูเรื่องการคุ้มครองชีวิตและรายได้เพิ่มเติม)
ข้อแตกต่างระหว่างเงินฝากธนาคารกับประกันชีวิต
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com