header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
กองทุนเกษียณอย่างมีความสุข
 
กองทุนเพื่อการเกษียณ

          ในปัจจุบันนี้จากการสำรวจพบว่าอายุเฉลี่ยขอคนเราเริ่มยืนยาวเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากวิวัฒนาการทางการแพทย์และสาธารณะสุขที่ดีขึ้น โดยผู้ชายเฉลี่ยอยู่ที่ 80 และผู้หญิงอยู่ที่ 85 ปี นั่นแสดงว่าเราจะต้องใช้ชีวิตหลังเกษียณต่อไปอีกอย่างน้อย 20-25 ปี
           ดังนั้นคนเราสักวันหนึ่งคงต้องแก่กันทุกคน หากวันนั้นมาถึงและเราสามารถเลือกได้ ระหว่าง “แก่แล้วลำบาก” กับ “แก่แล้วสบาย”  เราคงต้องเลือก “แก่แล้วสบาย” กันทุกคน แต่จากสถิติบอกว่า จากคนวัยทำงาน 100 คน จะมีเพียง 5 คนเท่านั้น ที่แก่แล้วสบาย อีก 95 คนนั้นยังคงต้องทำงานต่อ หรือต้องพึ่งพาคนอื่น ซึ่งคนส่วนใหญ่ 95 คนนั้น “เขาไม่ได้วางแผนให้ตนเองต้องลำบาก แต่ เขาลำบากเพราะเขาไม่ได้วางแผน” ต่างหาก

สัดส่วนผู้สูงอายุ
โครงสร้างสัดส่วนผู้สูงอายุ โครงสร้างสัดส่วนผู้สูงอายุ โครงสร้างสัดส่วนผู้สูงอายุ โครงสร้างสัดส่วนผู้สูงอายุ
อัตราการค้ำจุนผู้สูงอายุ

          จากสภาวะสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากแผนภูมิแสดงโครงสร้างประชากรของประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ ต่อประชากรวัยทำงานมีสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าขึ้น ทำให้มีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนขึ้น นั่นแสดงว่าประชากรวัยทำงาน 1 คน จะต้องทำงานเพื่อดูแลผู้สูงอายุในจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากอดีต

คนวันเกษียณ           ทำให้การวางแผนในเรื่องการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในช่วงหลังการเกษียณ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก ทั้งจากค่าใช้จ่ายประจำวันที่ต้องเพิ่มขึ้นตามอายุแล้ว ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุก็เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมไว้ด้วย เป็นผลให้เงินออมที่เก็บไว้เริ่มลดลงทุกที ดังนั้นหากเงินออมมีไม่พอแล้ว อาจต้องเป็นภาระของลูกหลานเพิ่มขึ้นวัยเกษียณ
           การวางแผนการเกษียณกับประกันชีวิตแบบบำนาญ ก็เพื่อเป็นการรองรับค่าใช้จ่ายต่างๆในอนาคต หากเราไม่ได้มีการวางแผนในเรื่องค่าใช้จ่ายหลังเกษียณไว้แล้ว การดำเนินชีวิตภายหลังการเกษียณ คงเป็นไปด้วยความยากลำบาก อีกทั้งยังอาจเป็นภาระให้กับครอบครัวอีกด้วย ดังนั้นการวางแผนในเรื่องของการเกษียณ ควรเริ่มต้นเสียตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อให้การวางแผนนั้นเป็นไปอย่างรอบคอบ และคลอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วย
 
ตัวอย่างมาตรฐานค่าครองชีพของผู้สูงอายุ
การวางแผนเงินออมหลังเกษียณ
 
ขั้นตอนในการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ
 1. การวางแผนเกษียณ กำหนดเป้าหมาย
             หรือความต้องการหลังเกษียณ เป้าหมายหรือความต้องการนี้ ขึ้นอยู่กับวิถีการใช้ชีวิตและสถานภาพของแต่ละบุคคล ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ทราบว่า หลังเกษียณแล้ว เรามีความต้องการที่จะดำเนินชีวิตไนลักษณะใด
 2. กำหนดอายุ
             ว่าจะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่ และคาดการณ์ถึงอายุที่จะสิ้นอายุขัยด้วย เพราะอายุที่คาดว่าจะเกษียณ จะเป็นตัวกำหนดว่า เรามีเวลาในการที่จะทำงานเพื่อเก็บเงินได้อีกกี่ปี ส่วนอายุที่จะสิ้นอายุขัยนั้นจะเป็นตัวกำหนดว่า เราจะต้องใช้เงินต่อไปอีกกี่ปี ในขณะที่ไม่มีรายได้เข้ามา
 3. ประมาณการค่าใช้จ่าย
             ที่จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลาหลังเกษียณไปจนถึง ระยะเวลาที่คาดว่าจะสิ้นอายุขัย โดยประมาณการได้จากลักษณะการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน แต่ต้องไม่ลืมในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อประกอบด้วย เพราะฉะนั้นจำนวนเงินที่ต้องการในอนาคต จะต้องมากกว่าปัจจุบันเสมอ ตามอัตราเงินเฟ้อต่อปี
 4. ตรวจสอบทรัพย์สิน
             ดูว่า ณ.ขณะที่ถึงอายุที่คาดว่าจะเกษียณนั้น จะมีทรัพย์สินหรือรายได้ที่จะสามารถแปลงมาเป็นค่าใช้จ่ายในยามเกษียณ หรือเงินกองทุนที่ได้เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณ มีมูลค่าเป็นเท่าไหร่
 5. เปรียบเทียบระหว่างจำนวนเงินที่ต้องใช้หลังเกษียณ กับจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่ได้เตรียมไว้แล้ว
             ว่าเพียงพอหรือไม่ หากมีเพียงพอแล้ว ก็ถือว่าได้มีการวางแผนไว้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ต้องไม่ลืมในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับบุคคลที่จะต้องมาดูแลในยามเกษียณด้วย ซึ่งนับว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆเลยทีเดียว
             แต่ถ้าเปรียบเทียบแล้ว ปรากฏว่าจำนวนเงินที่เตรียมไว้ไม่ยังเพียงพอ ก็ต้องมาคำนวณดูว่าจะต้องเก็บออมเพิ่มอีกเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อความต้องการ
 6. กำหนดวิธีการที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมาย 
             ไม่ว่าจะเป็นการออมเงินเพิ่ม ทางเลือกยามเกษียณการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น การหารายได้ให้มากขึ้น หรือการลงทุนเพื่อให้มีดอกผลเติบโตเพิ่มขึ้น เป็นต้น
 7. เขียนแผนการเกษียณออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและตัวเลข
             เพื่อที่จะได้ทราบถึงกรอบความเป็นไปได้ของแผนที่ได้จัดทำขึ้น และเพื่อที่จะได้ทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ก่อนนำแผนออกไปใช้
 8. นำแผนที่ได้จัดทำออกไปสู่การปฏิบัติ
             แผนที่จัดทำแล้วจะไม่สามารถสำเร็จได้เลย หากปราศจากการนำไปปฏิบัติ หากเกิดปัญหาใดๆจะได้ทำการแก้ไขได้ทันท่วงที
 9. ทบทวนและปรับปรุงแผนให้เหมาะสมอยู่เสมอ
             เป็นไปไม่ได้ที่แผนการเกษียณนี้ทำครั้งเดียว จะสามารถนำไปใช้ได้จนถึงเวลาเกษียณอายุจริงๆ เนื่องจากเป็นการวางแผนระยะยาว ทำให้ในระหว่างปฏิบัติตามแผนนั้นอาจมีปัจจัยภายนอกมากระทบ ทำให้แผนที่วางไว้คลาดเคลื่อนไปได้
 
ข้อแนะนำในการจัดทำแผนการเกษียณอายุ
 1. ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งเป้าหมายหลังเกษียณนี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ว่าต้องการที่จะมีวิถีชีวิตอย่างไร ซึ่งปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของสุขภาพ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว บุคคลที่ต้องมาดูแล เป็นต้น
 2. เริ่มต้นลงมือในการวางแผนการเกษียณให้เร็วที่สุด Retirementเนื่องจากการเริ่มต้นที่เร็ว ทำให้มีระยะเวลาในการออมเงินมากขึ้น รวมถึงการนำเงินไปลงทุน ที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเมื่ออายุมากแล้ว
 3. ใช้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี จากค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การทำประกันชีวิตแบบบำนาญ การลงทุนในกองทุน RMF LTF ซึ่งนอกจากจะได้ประโยชน์จากภาษีแล้ว ยังได้ประโยชน์ในเรื่องของผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่ม เพื่อไว้ใช้ยามเกษียณอีกด้วย
 4. เรียนรู้ในเรื่องการลงทุนประเภทต่าง หลายคนที่ต้องการทำแผนการเกษียณอายุ แต่ยังกลัวเรื่องการลงทุนอยู่ ควรศึกษาเรื่องการลงทุนเพิ่มเติม และการลงทุนนี้ไม่ได้เฉพาะแค่การลงทุนในตลาดเงิน ตลาดทุน หรือกองทุนต่างๆ ยังรวมถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื่นๆด้วย เนื่องจากการออมเงินโดยวิธีปกตินั้น ไม่สามารถเอาชนะในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อได้
 5. มีวินัยทางการเงินที่ด เพราะเมื่อขาดวินัยที่ดีแล้ว  การวางแผนเกษียณแล้ว ย่อมมีผลกระทบต่อแผนการเกษียณที่วางไว้อย่างแน่นอน
 
ข้อผิดพลาดที่ทำให้แผนการเกษียณล้มเหลว
 1. เงินที่เก็บนั้นน้อยเกินไป   
             อาจเป็นเพราะการประเมินจำนวนเงินที่จำเป็นต้องใช้ภายหลังเกษียณน้อยเกินไป อาจเป็นเพราะขาดการคำนึงถึงในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อ ที่ทำให้มูลค่าเงินในอนาคตลดลงไป
 2. คิดว่าเรื่องเกษียณอายุเป็นเรื่องที่ไกลตั
             เพราะการวางแผนเพื่อเกษียณนั้นเป็นการวางแผนในระยะยาว อาจคิดว่ายังไม่จำเป็นในตอนนี้ แล้วไปวางแผนเอาในช่วงระยะเวลาที่ใกล้เกษียณแล้ว ซึ่งทำให้การไปถึงจุดหมายที่ต้องการรั้นเป็นไปได้ยากมากๆ
 3. ประเมินอายุขัยสั้นไป
             เนื่องจากปัจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้มีความก้าวหน้าไปมาก ทำให้อายุขัยเฉลี่ยของคนเรามากขึ้น ส่งผลให้จำนวนเงินที่ได้วางแผนไว้นั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ที่นานขึ้น
 4. ขาดความเข้าใจเรื่องของการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ
             ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเกษียณอายุไม่ว่าเรื่องของภาษี หรือกองทุนต่างๆ
 5. ไม่คำนึงถึงเรื่องสุขภาพยามเกษียณ
             เรื่องสุขภาพ เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับบุคคลวัยหลังเกษียณอย่างมาก เพราะค่าใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพสำหรับคนวัยนี้ จะมากกว่าค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพตลอดชีวิตที่ผ่านมาก็ว่าได้
 6. เมื่อได้เงินก้อนมาก็ใช้หมดอย่างรวดเร็ว
             ไม่ว่าจะนำไปใช้เพื่อการพักผ่อน หรือความสะดวกสบายต่างๆ รวมถึงการนำไปลงทุนโดยขาดความเข้าใจ ทำให้เงินก้อนที่อาจได้มาเป็นก้อนสุดท้ายนั้น ต้องหมดไปอย่างรวดเร็ว
 7. ไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยด้านอัตราเงินเฟ้อ
             การวางแผนในระยะยาวนั้น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นสิ่งแรกๆคือ อัตราเงินเฟ้อ ดังนั้นการทำความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนจึงจำเป็นอย่างมาก ในการที่จะเอาชนะเงินเฟ้อได้
 8. หวังพึ่งพาลูกหลาน หรือสวัสดิการต่างๆ
             ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า โดยไม่คิดที่จะพึ่งพาตนเอง
 
ข้อความเตืนใจยามเกษียณ
 
 
แบบประกันที่แนะนำ
   
บำนาญ 60/85 (Annuity 60/85) บำนาญ 60/85 (Annuity 60/85)
          เป็นประกันชีวิตแบบบำนาญ ที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามประกาศของกรมสรรพากร เป็นการวางแผนที่ให้มีการสะสมเงินออมระหว่างที่ยังสามารถทำงานได้ เพื่อไว้เป็นค่าใช้จ่ายในยามเกษียณ โดยไม่ต้องเป็นภาระให้กับบุตรหลาน
บำนาญมั่นคง (Annuity Fix) บำนาญมั่นคง (Annuity Fix)
          เป็นการเตรียมวางแผนเพื่อการเกษียณที่สดใสในอนาคต
และมีเงินประจำไว้ใช้ยามเกษียณในจำนวนเงินบำนาญที่คุณเลือกได้เอง สอดคล้องกับ Life Style ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายการออมเงินที่ชัดเจน
และมีเงินออมมากขึ้นจากการลดหย่อนภาษีอีกด้วย
บำนาญ สมาร์ท (Annuity Smart) บำนาญ สมาร์ท (Annuity Smart)
         เป็นการบริหารเงินออมอย่างชาญฉลาด โดยมีบำนาญให้คุณเต็มที่ถึงอายุ 90 ปี เป็นเงินประจำไว้ใช้ยามเกษียณในจำนวนเงินบำนาญที่คุณเลือกได้ ตามเป้าหมายการออมเงินที่ชัดเจน
ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ยูนิตลิงค์ (Unit Linked)
          มีความยืดหยุ่นในเรื่องของทุนประกัน เบี้ยประกัน หรือระยะเวลาในการชำระเบี้ย ที่สามารถกำหนดได้เอง ในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงระยะเวลาที่ต้องการถอนเงินออมออกมาใช้ด้วย และยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการที่ี่จะสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า ซึ่งทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเก็บออมในแต่ละปีลดลง และยังลดความเสี่ยงในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อในแต่ละปีได้ด้วย
สะสมทรัพย์ 42 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 21 ปี (E445) สะสมทรัพย์ 42 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 21 ปี
Endownment445 (E445)
          เหมาะสำหรับคนวัยทำงานที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี ถึงแม้ว่าอัตราผลตอบแทนจะไม่สูงมาก แต่ก็เป็นการรับประกันได้ว่า ภายหลังจากเกษียณแล้ว จะมีเงินคืนให้เป็นค่าใช้จ่ายทุกปีแน่นอน และยังมีเงินก้อนไว้ให้ใช้ในปีที่ครบสัญญาอีกด้วย
   
แบบประกันอื่นๆ
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com