header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
กองทุนการศึกษาบุตร
 
กองทุนการศึกษาของบุตร
 
          "ลูก" เปรียบเสมือนเป็นแก้วตา ดวงใจ ของผู้เป็นพ่อแม่ก็ว่าได้ ซึ่งพ่อแม่ทุกคนย่อมอยากเห็นอนาคตที่ดีของลูกๆทุกคน แต่ลูกๆจะมี่อนาคตที่ดีได้ย่อมขึ้นอยู่กับความพร้อมของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอบอุ่น การอบรมสั่งสอน การเลี้ยงดูที่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาของลูก พ่อแม่ย่อมต้องการให้ลูกได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ซึ่งอาจจะต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ตามมาตรฐานของโรงเรียนที่ต้องการด้วย
           ถ้าหากว่าเราต้องการให้ของขวัญที่ดีที่สุดกับลูกอย่างหนึ่ง ระหว่าง "เงินสดก้อนใหญ่ก้อนหนึ่ง" กับ "การศึกษาของลูก" แน่นอนว่าเราคงจะเลือกให้การศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีกับลูก เพราะถ้าให้เงินไปแล้วไม่รู้จักใช้หรือรักษาต่อยอดแล้ว ย่อมหมดไปได้ในที่สุด แต่ความรู้นั้นสามารถติดตัวและนำไปใช้ต่อยอดการทำธุรกิจในอนาคตเพิ่มเติมได้
           แต่การศึกษานั้น ก็คงยังต้องใช้เงินอีกจำนวนมาก กว่าจะเรียนจบตามที่ต้องการ จะเห็นได้ว่าเรื่องการศึกษานั้น "เตรียมก็ต้องใช้ ไม่เตรียมก็ต้องใช้" ถ้าเลือกได้เราคงเลือกที่จะเตรียมไว้ เพื่อความสบายใจ แต่เราจะเตรียมอย่างไร ? ถึงจะมั่นใจได้ว่าลูกๆจะได้เรียนจนจบตามที่ตั้งใจไว้        

           หากเราอยากประสบความสำเร็จในการวางแผน เพื่ออนาคตของบุตรหลานที่มั่นคงในวันข้างหน้า การเริ่มต้นวางแผนการเงินเพื่อการศึกษาเสียตั้งแต่วันนี้ ถืือได้ว่าเป็นการเตรียมความอนาคตที่ดีให้กับบุตรหลานของเรา

          ซึ่งการเตรียมนั้นมีอยู่หลักๆ 3 รูปแบบด้วยกันคือ

  1. เตรียมโดยวิธีทยอยฝาก ซึ่งพ่อแม่หลายๆคนนิยมใช้วิธีนี้ เพราะใช้เงินไม่มากในการฝากแต่ละครั้ง แต่เราต้องมั่นใจว่าเราจะอยู่ฝากให้ลูกได้ตลอด และได้ครบตามจำนวน จนถึงวันที่เขาเรียนจบ โดยที่เราจะต้องไม่จากเขาไปก่อน หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพไปก่อนที่จะฝากครบ
  2. เตรียมโดยเอาเงินก้อนตามจำนวนที่ต้องใช้จนจบการศึกษาไปฝากไว้ในธนาคาร โดยจะไม่ไปแตะต้องเงินจำนวนนี้อีกเลย ไม่ว่าจะเจ็บป่วย หรือมีความจำเป็นเพียงใดก็ตาม

          แต่เนื่องจากการวางแผนด้านการศึกษาให้บุตรนั้น เป็นการวางแผนที่มีระยะเวลาค่อนข้างยาว ด้งนั้นทั้งสองวิธีข้างต้น ผู้เป็นพ่อแม่จะต้องคำนึงถึงในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อประกอบด้วย ซึ่งจะทำให้จำนวนเงินที่ต้องเตรียมให้บุตรนั้นต้องมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น จากผลกระทบในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อในอนาคตด้วย

  1. เตรียมโดยการทยอยฝากเหมือนวิธีที่ 1 แต่มีการรับรองเงินก้อนตามจำนวนที่ต้องการเหมือนวิธีที่ 2 และยังเพิ่มโอกาสการนำเงินที่ทยอยฝากบางส่วนไปลงทุนเพื่อลดผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อได้อีกด้วย
ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการศึกษา
          การศึกษาในสถาบันการศึกษาถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ที่จะทำให้คนมีความรู้และเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลาย ไปจนถึงระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี เมื่อนับจำนวนปีที่ต้องศึกษาเล่าเรียนแล้ว จะพบว่าไม่ต่ำกว่า 20 ปีเลยทีเดียว
ภาพความสำเร็จการศึกษาของลูกน้อย ระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล
           ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวก และเพิ่มทักษะต่างๆ ให้กับลูก เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่ารถรับส่ง ค่าเรียนว่ายน้ำ ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ค่าห้องปฏิบัติการทางภาษา ค่าเรียนกิจกรรมเสริมอื่นๆ ฯลฯ
ระดับประถมจนถึงระดับมัธยมปลายหรืออาชีวะศึกษา
           
นอกจากคุณจะต้องเตรียมเงินสำหรับจ่ายค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าเสื้อผ้า ค่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆ แล้ว ยิ่งเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
การเรียนการสอนก็ยิ่งยากขึ้น คุณอาจจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น ค่าเรียน กวดวิชา ค่ากิจกรรม หรือค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ ฯลฯ
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
          ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะมีทั้งค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกจากนี้หากลูกเรียนในมหาวิทยาลัยที่อยู่ไกลจากบ้าน หรืออยู่ต่างจังหวัด คุณอาจจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายด้านที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้กับลูก ซึ่งอาจจะมากกว่าค่าเล่าเรียนด้วยซ้ำไป
ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ค่าเทอมโรงเรียนอนุบาล ถึงประถมศึกษา ค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติ
ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการศึกษา

          อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ถึงแม้จะมีการวางแผนออมเงินเพื่อการศึกษาลูกไว้แล้ว แต่ว่าเงินที่จะนาไปออมมาจากรายได้ในการทางาน ซึ่งถ้าหากพ่อแม่เสียชีวิต หรือทุพลภาพ ก็จะขาดรายได้ที่จะนามาใช้ในการออมเงิน ทาให้แผนการศึกษาของลูกสะดุดกลางคัน ดังนั้นการทาการประกันชีวิตจะช่วยลดความเสี่ยง โดยเลือกทาประกันอนาคตลูก ที่มีทุนประกันเท่ากับค่าเทอมของลูก และเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมการยกเว้นการชาระเบี้ย หากผู้ชาระค่าเบี้ยประกันเสียชีวิตหรือทุพลภาพ โดยที่บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้ชาระเบี้ยให้แทน ทาให้ไม่เป็นภาระกับลูก และลูกก็ยังได้รับความคุ้มครองและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์หลักเท่าเดิม

แบบประกันเพื่อทุนการศึกษาที่แนะนำ
   
ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (20 Paylife) ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (20 Paylife)
          เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ที่เป็นพ่อแม่  หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น ทำให้พ่อหรือแม่จากไปก่อนวันอันควร ในขณะที่ลูกๆยังอยู่ในวัยที่กำลังศึกษา ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบกับการศึกษาของลูกๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระดับการศึกษา หรือสถานศึกษาที่พ่อแม่ตั้งใจที่จะส่งเสียให้ลูกๆได้ศึกษาเล่าเรียน
ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี พร้อมเงินคืน ณ.ครบสัญญา (10 For 80) ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี
พร้อมเงินคืน ณ.ครบสัญญา (10 For 80)
          เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ที่เป็นพ่อแม่  เช่นเดียวกับแบบตลอดชีพ แต่ระยะเวลาในการชำระเบี้ยนั้นค่อนข้างสั้น หลังจากนั้นจะให้ความคุ้มครองยาวนาน หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น ทำให้พ่อหรือแม่จากไปก่อนวันอันควร ในขณะที่ลูกๆยังอยู่ในวัยที่กำลังศึกษา ก็ไม่ต้องกังวล แต่หากไม่เกิดอะไรขึ้น จำนวนเงิน ณ.วันครบสัญญา ก็ยังสามารถนำมาใช้ในยามเกษียณได้อีกด้วย
ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ยูนิตลิงค์ (Unit Linked)
          มีความยืดหยุ่นในเรื่องของทุนประกัน เบี้ยประกัน หรือระยะเวลาในการชำระเบี้ย ที่สามารถกำหนดได้เอง ในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงระยะเวลาที่ต้องการถอนเงินออมออกมาใช้ด้วย และยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการที่จะสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า ซึ่งทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเก็บออมในแต่ละปีลดลง และหากเงินจำนวนนี้เติบโตได้เพียงพอกับความต้องการ ที่จะต้องใช้ในการศึกษาแล้ว ยังสามารถใช้เงินจำนวนนี้ เพื่อการเริ่มต้นธุรกิจได้อีกด้วย
   
แบบประกันอื่นๆ
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com