header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
 
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง

          การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเพียงครั้งเดียว อาจทำให้ครอบครัวต้องเดือดร้อนได้ โดยเฉพาะหากการเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นกับหัวหน้าครอบครัว ที่ทำหน้าที่หารายได้หลักมาเลี้ยงครอบครัว ก็เนื่องมาจาก

  1. โรคร้ายแรงนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก
  2. โรคร้ายแรงนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาที่ยาวนาน
  3. ต้องสูญเสียรายได้หลักในขณะที่ต้องรักษาตัวด้วยโรคร้ายแรง
  4. รายจ่ายต่างๆของครอบครัวที่ต้องใช้ประจำวัน และที่เพิ่มขึ้นจากการรักษาพยาบาล
          ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เราไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าจะเกิดขึ้นตอนไหน และหากเกิดขึ้นมาแล้ว ปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่เราสามารถป้องกัน หรือบรรเทาได้ ด้วยการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า

           ในปัจจุบันนี้คนไทยเรามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรงกันมากขึ้น โดยเฉพาะโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด ซึ่งมีสาเหตุมาจากการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เช่น

  • ความเครียดจากการทำงาน
  • การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
  • การขาดการออกกำลังกาย
  • อากาศที่ปนไปด้วยมลพิษต่างๆ

          ถึงแม้ว่าสถิติโรคเหล่านี้จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันนี้ ที่มีการพัฒนาไปเป็นอย่างมาก ทำให้โอกาสที่จะทำการรักษาให้หายได้มีสูงขึ้นตามไปด้วย เพียงแต่ต้องตรวจพบเสียแต่เนิ่นๆ
           แต่ เหตุที่ทำให้โรคดังกล่าวมีสถิติในการเสียชีวิตที่สูงขึ้น เนื่องมาจากว่า โรคร้ายแรงดังกล่าวนั้น หากตรวจพบจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาที่ต่อเนื่องยาวนาน และต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ค่อนข้างสูง นอกจากนี้แล้ว ในระหว่างที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลทำให้ผู้ป่วยต้องขาดรายได้จากการทำงานตามมาด้วย
           ดังนั้น หลายคนจึงต้องนำเงินเก็บที่ได้จากการทำงานมาตลอดชีวิต โดยหวังว่าจะเก็บไว้เพื่อการศึกษาบุตร หรือเพื่อการเกษียณ มาใช้ในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายต่างๆอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเพียงครั้งเดียว

 
การประเมินโอกาสเป็นโรคร้ายแรง
เปรียบเทียบความคุ้มครองโรคร้ายแรง
 
แบบประกันเพื่อคุ้มครองโรคร้ายแรงที่แนะนำ
   
ผลประโยชน์มรณกรรม และการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคมะเร็ง (Health Cancer) ผลประโยชน์มรณกรรม และการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคมะเร็ง
(Health Cancer)
         เนื่องจากโรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของคนไทย ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย อันเป็นผลมาจากการได้รับปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน จนทำให้โรคมะเร็งเป็นภัยที่คุกคามต่อชีวิต และทรัพย์สิน โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน
ผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง (ECIR) ผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง (ECIR)
         เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงถึง 44 โรค เป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่า หากมีโรคร้ายแรงเกิดขึ้นจะได้รับความคุ้มครอง ในด้านของค่าชดเชย เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการรักษา และดูแลตัวเองภายหลังการเข้ารับการรักษาอีกด้วย
เอไอเอ ซีไอ พลัส โกลด์ AIA CI Plus Gold ซีไอ พลัส โกลด์ (CI Plus Gold)
          จากรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในปัจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้คนมีความเสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นเรื่อยๆ
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส ( AIA CI Plus) ซีไอ พลัส (CI Plus)
          นอกจากจะให้ความคุ้มครอง โดยการจ่ายสินไหมเป็นเงินก้อน สำหรับโรคร้ายแรงที่ครอบคลุมมากถึง 44 โรค/การรักษา ยังให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตในทุกกรณี ไม่เฉพาะโรคร้ายแรงเท่านั้น จึงนับว่าเหมาะกับการวางแผน เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านการเงิน ทั้งจากค่ารักษาพยาบาล และจากการสูญเสียรายได้
เลดี้แคร์ และ เลดี้แคร์พลัส (Lady Care & Lady Care Plus) เลดี้แคร์ และ เลดี้แคร์พลัส (Lady Care & Lady Care Plus)
          เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ครอบคลุมโรคร้ายที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณผู้หญิง และความเสี่ยงภัยของการมีบุตร เช่น เสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากขบวนการการคลอดบุตร ความผิดปกติที่มีมาแต่กำเนิดของบุตร และความผิดปกติจากการตั้งครรภ์
เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ AIA CI SuoerCare ซีไอ ซูเปอร์แคร์ (CI SuperCare)
          แบบประกันหนึ่งเดียว ที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพ เบี้ยประกันคงที่ ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ โดยเลือกชำระเบี้ยสั้นๆเพียง 10 หรือ 20 ปีเท่านั้น นอกจากนั้น ยังให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงในทุกระยะ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ระยะปานกลาง ถึงระยะรุนแรง และหากไม่เป็นโรคร้ายแรง เมื่อครบสัญญายังได้รับเงินก้อนตามทุนประกันอีกด้วย
เฮลท์ ไลฟ์ไทม์ (Health Lifetime) เฮลท์ ไลฟ์ไทม์ (Health Lifetime)
          อุ่นใจได้ ถึงแม้ต้องขาดงานแต่รายได้ไม่ขาดจาม ในวันที่เจ็บป่วยจนต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล นอกจากภาระด้านค่ารักษาพยาบาลแล้ว เราคงไม่อยากกังวลใจเรื่องการขาดรายได้อีก สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน เอชบี พลัส และเอชบี พลัส โกลด์ จะทำให้อุ่นใจ และเตรียมพร้อมรับมือกับรายได้ที่อาจขาดหายไปได้
ออล อิน วัน (All In One) ออล อิน วัน (All In One)
         เป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองครบถ้วนในแผนเดียว ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันโรคร้ายแรง ให้คุณพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่พลิกผัน เพื่อความอุ่นใจในอนาคตของคุณและครอบครัว
   
แบบประกันอื่นๆ
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com