header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
 
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ

          ประกันภัยอุบัติเหตุเป็นประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก ประกันอุบัติเหตุเนื่องจากอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเสมอๆ ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ซึ่งเราจะพบเห็นข่าวการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ อยู่ทุกวัน โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามท้องถนนในทุกเทศกาล และมักเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง หรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นขณะอยู่บ้าน ที่ทำงาน เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ชี้ชัดว่า ชีวิตคนเรามีความเสี่ยงได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานที่

ประเภทของประกันภัยอุบัติเหตุ

 1. ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือประกันภัยพีเอ (PA)กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุประเภทนี้ หมายถึง การทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับบุคคล จะเป็นเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น หรือจะรวมถึงบุคคลในครอบครัวด้วยก็ได้
 2. ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสำหรับองค์กรเพื่อใช้ในการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง มีลักษณะคิดเหมาเป็นรายหัวภายในองค์กร หากลูกจ้างได้พ้นสภาพการเป็นลูกจ้างของบริษัทนั้นๆ แล้ว ก็ถือว่าหมดความคุ้มครอง
 3. ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นประกันภัยลักษณะเดียวกับประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม โดยเน้นความคุ้มครองสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เหมาะสำหรับสถาบันการศึกษาต่างๆ

ความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุ

          กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และอุบัติเหตุกลุ่มนั้น จะมีแบบให้เลือก 2 แบบ คือ แบบ อบ. 1 และ แบบ อบ. 2

 • แบบ อบ. 1 จะมีความคุ้มครองให้เลือกซื้อ 4 ความคุ้มครอง ได้แก่ประกันอุบัติเหตุ
  1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  2. การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
  3. การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
  4. การรักษาพยาบาล
 • แบบ อบ. 2 จะให้ความคุ้มครองเพิ่มจาก อบ. 1 คือ การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียง และการทุพพลภาพถาวรบางส่วน
 • สำหรับในกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษานั้น จะมีเฉพาะแบบ อบ. 1 เท่านั้น

แนวทางการพิจารณาเลือกซื้อประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ

 1. แบบของกรมธรรม
             กรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตุนั้นมีอยู่หลายแบบด้วยกัน ซึ่งแต่ละแบบก็มีความคุ้มครอง หรืออลประโยชน์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นอันดับแรกที่ต้องพิจารณาคือแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองหรือผลประโยชน์ที่ตรงกับการใช้ชีวิตประจำวัน หรือความเสี่ยงที่เราต้องเผชิญอยู่เป็นประจำ
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยหรือทุนประกันภัย
             เป็นจำนวนเงินที่ระบุถึงวงเงินความคุ้มครองที่จะได้รับจากข้อตกลงคุ้มครองต่างๆ ทั้งเรื่องความคุ้มครองชีวิต ค่าชดเชยการสูญเสียอวัยวะ หรือการทุพพลภาพ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลด้วย ซึ่งเราสามารถเลือกจำนวนวงเงินเอาประกันภัยนี้ได้ตามแบบประกันที่เราต้องการ
 3. ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล
             ประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุนั้นมีให้เลือกทั้งรูปแบบที่รวมค่ารักษาพยาบาล และไม่รวมค่ารักษาพยาบาลก็ได้ โดยเป็นค่ารักษาพยาบาลเฉพาะที่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ ซึ่งมีข้อดีคือสามารถเบิกได้ทั้งแบบคนไข้นอกหรือคนไข้ใน ทั้งในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลแผนปัจจุบันอื่นๆ(คลินิก) และสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยในแต่ละครั้ง จะสามารถเบิกได้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและต้องไม่เกินวงเงินเอาประกันภัยที่มีอยู่
 4. ความคุ้มครองเพิ่มเติม
            
  ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุจะมีรายละเอียดของข้อยกเว้นการจ่ายผลประโยชน์ไว้เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ดี ยังมีข้อยกเว้นบางประเภทสามารถที่จะขอขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ ดังนี้
  • การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  • การจลาจล การนัดหยุดงาน
  • ภัยจากการก่อการร้าย
  • ภาวะสงคราม
  • การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการ โดยสายการบินพาณิชย์
  • การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย

ปัจจัยในการกำหนดเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ

 1. จำนวนผู้เอาประกันภัย
             การทำประกันภัยแบบกลุ่มจะถูกกว่าการทำประกันภัยรายบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากกลุ่มคนมีจำนวนมากเบี้ยประกันภัยก็จะยิ่งต่ำลง
             สำหรับการประกันภัยกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษานั้น เบี้ยประกันภัยจะต่ำกว่ากลุ่มบุคคลทั่วไปแต่ทั้งนี้เบี้ยประกันภัย จะแตกต่างกันตามระดับการศึกษาด้วย โดยการศึกษาระดับอนุบาลและประถม เบี้ยประกันภัยจะต่ำสุด สูงขึ้นมาคือระดับมัธยม เป็นต้น
 2. อาชีพ
             การแบ่งชั้นอาชีพในการรับประกันภัยจะแบ่งเป็น 4 ชั้น ได้แก่
   • อาชีพชั้น 1 ส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน
   • อาชีพชั้น 2 ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องทำงานกลางแจ้งตลอดเวลา
   • อาชีพชั้น 3 ปฏิบัติงานด้านช่าง กระบวนการผลิต ที่มีการใช้เครื่องจักรกลหนัก ผู้ใช้แรงงาน การเดินทาง หรือทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำ
   • อาชีพชั้น 4 อาชีพพิเศษที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าชั้นอื่น ๆ เป็นพิเศษ เช่น นักแสดงผาดโผน
 3. อายุ
             บุคคลที่อายุเกินกว่า 60 ปี เบี้ยประกันภัยย่อมสูงกว่าคนที่อายุต่ำกว่า 60 ปี
 4. ความคุ้มครอง
             ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเฉพาะบางอย่างก็ได้ เช่น ต้องการเพียงการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ โดยไม่เอาความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลก็ได้ แล้วแต่แบบประกันที่เลือก ซึ่งแน่นอนว่าเบี้ยประกันภัยก็จะแปรตามความคุ้มครองที่ต้องการด้วย
 5. ความคุ้มครองเพิ่มเติม
             หากผู้เอาประกันภัยต้องการขยายความคุ้มครองไปถึงภัยที่มีการยกเว้นใน กรมธรรม์ประกันภัยได้แก่ การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การจลาจล/นัดหยุดงาน สงคราม หรือการถูกลอบทำร้าย การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย การโดยสารเฮลิคอปเตอร์ เบี้ยประกันภัยย่อมเพิ่มสูงขึ้น

ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ

 1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
  1. การกระทำภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยอเสพติดให้โทษ (ภายใต้ฤทธิ์สุรา คือ กรณีที่ตรวจเลือดแล้วมีระดับแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป)
  2. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายตัวเอง
  3. การได้รับเืชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับจากอุบัติเหตุ
  4. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ ซึ่งการบาดเจ็บนั้นได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
  5. การแท้งลูก
  6. การรักษาฟัน การรักษารากฟัน การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม เว้นแต่การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอันเป็นผลสืบเนื่องจากอุบัติเหตุ
  7. การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเคลื่อน กระดูกสันหลังเสื่อม หรือกระดูกสันหลังอักเสบ เว้นแต่การแตกหัก หรือเคลื่อนของกระดูกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
  8. การสงคราม การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ หรือการก่อความวุ่นวายต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
  9. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือกากนิวเคลียร์
 2. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดในเวลาต่อไปนี้
  1. ขณะล่าสัตว์ในป่า แข่งรถ แข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกี แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม ขณะกำลังขึ้น กำลังลง หรืออยู่ในบอลลูน เครื่องร่อน บันจี้จั๊มพ์ ปีนเขา ไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือ หรือดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศหรือเครื่องช่วยหายใจ
  2. ขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ประกันอุบัติเหตุ
  3. ขณะกำลังขึ้น กำลังลง หรือโดยสารอากาศยาน ที่มิได้จดทะเบียนบรรทุกผู้โดยสารและมิได้ประกอบการสายการบินพาณิชย์
  4. ขณะขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
  5. ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
  6. ขณะก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
  7. ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสงคราม หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น หลังจากนั้นกรมธรรม์จะมีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกัน
 
แบบประกันเพื่อคุ้มครองสุขภาพ
   
ผลประโยชน์อันพึงได้รับ จากอุบัติเหตุ (AI,ADD,ADB,RCC) ผลประโยชน์อันพึงได้รับ จากอุบัติเหตุ (AI,ADD,ADB,RCC)
         อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะระวังตัวเพียงใดก็ยังอาจไม่เพียงพอ สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อันพึงได้รับเนื่องจากอุบัติเหตุ จะช่วยแบ่งเบาภาระฉุกเฉินที่เกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหล่านั้นได้
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
          การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยผู้หนึ่งผู้ใด สำหรับกรณีที่ผู้เอาประกันภัยนั้น ประสบอุบัติเหตุจนได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต         
แบบประกัน ออล อิน วัน (All In One) ออล อิน วัน (All In One)
         เป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองครบถ้วนในแผนเดียว ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันโรคร้ายแรง ให้คุณพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่พลิกผัน เพื่อความอุ่นใจในอนาคตของคุณและครอบครัว
   
แบบประกันอื่นๆ
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com