header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
คุ้มครองชีวิตและรายได้
 
โครงการคุ้มครองชีวิตและรายได้
 

การจากไปของคนเรา เกิดขึ้นได้ 2 เวลา
คือจากไปในเวลาที่เหมาะสม และจากไปในเวลาที่ไม่เหมาะสม
ใน 100 คนมีเพียง 5 คน ที่จากไปในเวลาที่เหมาะสม เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่า …
เมื่อถึงวันที่เราต้องจากไปจริง  เราสามารถเลือกที่จะจากไปในเวลาที่เหมาะสมได้

เราเคยมองถึงความสำคัญของตัวเราบ้างไหม
ว่ายังมีอีกกี่ชีวิตที่ต้องพึ่งพาเรา และจะต้องเดือดร้อน หากเกิดอะไรขึ้นกับเรา
ถึงแม้เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นไม่บ่อย และอาจเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชีวิต
แต่ถ้าหากเกิดขึ้นแล้วเรามิได้ป้องกันไว้ เราอาจเสียใจไปตลอดชีวิต

          การประกันชีวิตนั้นไม่ได้เป็นการรับประกันว่า ใครบางคนจะไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่พิการ หรือไม่ต้องจากไปก่อนวัยอันควร แต่ประกันชีวิตนั้นเป็นการรับประกันสำหรับบุคคลที่ต้องอยู่ต่อไปว่า หากเกิดอะไรขึ้นกับหัวหน้าครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ที่หารายได้ส่วนใหญ่ให้กับครอบครัวแล้ว พวกเขาจะยังคงมีเงินอีกก้อนหนึ่งไว้เพื่อดำรงชีวิตอยู่ต่อไป แต่จะอยู่ได้แบบใดนั้น เราเป็นผู้เลือกให้กับพวกเขา

          ดังนั้น การเลือกซื้อประกันชีวิต สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ต้องเน้นไปในการคุ้มครองชีวิตเป็นอันดับแรก และต้องซื้อความคุ้มครองให้เพียงพอกับความต้องการด้วย การเลือกซื้อประกันชีวิตไม่ควรมองที่ผลประโยชน์จากการออมเพียงอย่างเดียว เพราะการทำประกันแบบออมทรัพย์นั้น ความคุ้มครองหรือทุนประกันอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการก็ได้

การคำนวนทุนประกันชีวิต
 

          ประกันชีวิตต้องมีเท่าไหร่ถึงจะพอ เป็นคำถามที่หลายๆคนที่ต้องการทำประกันชีวิต แต่ยังคงสงสัยอยู่ ว่าควรจะทำเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม

          ในปัจจุบันมีแนวคิดในการคำนวณทุนประกันที่เหมาะสมอยู่ 2 แนวทาง คือ คำนวณตามศักยภาพของเรา หรือคำนวณตามภาระที่เราต้องรับผิดชอบ โดยรายละเอียดในแนวคิดเหล่านั้นเป็นดังนี้

 1. คำนวณตามศักยภาพ ( Potential Base )

            ถึงแม้มูลค่าที่แท้จริงของบุคคล คือ จำนวนรายได้ทั้งหมด ที่คาดว่าจะสามารถสร้างขึ้นมาได้ในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ หรือจนกว่าจะเกษียณอายุ แต่วงเงินที่คำนวณได้ มักจะสูงเกินกว่าที่เราจะสามารถจ่ายเพื่อทำประกันได้ โดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นทำงานใหม่ๆ

            ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง จึงมีการกำหนดว่า เราควรมีวงเงินประกัน เท่ากับจำนวนเท่าของรายได้ต่อปีที่เราสามารถจะสามารถสร้างขึ้นมาได้ คูณด้วยจำนวนปีที่เราต้องการให้ครอบครัวสามารถปรับตัว หรือจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้ เพื่อที่จะทำให้สามารถ สร้างรายได้ให้กลับมาใกล้เคียงเหมือนเดิม

            จำนวนปีที่เหมาะสมนั้นก็ขึ้นก็อยู่กับสถานะของแต่ละครอบครัว แต่โดยทั่วไปที่นิยมนำมาใช้ในการคำนวณ เพื่อหาทุนประกันที่เหมาะสม คือ 3-5 ปี เช่น นาย ก. มีเงินเดือนๆละ 50,000 บาทและได้รับโบนัส ตอนสิ้นปีอีก 2 เดือน รวมทั้งปีมีรายได้เท่ากับ 700,000 บาท และต้องการระยะเวลาในการปรับตัว 5 ปี ดังนั้น ทนประกัน ที่เหมาะสมจะเท่ากับ 700,000 X 5 = 3.5 ล้านบาท

ทุนประกันตามศักยภาพ
 1. คำนวณตามภาระค่าใช้จ่าย ( Need Base )

            วิธีนี้จะพิจารณาตามความจำเป็นที่แท้จริงของครอบครัวว่าหากสูญเสียเราไป ครอบครัวยังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง โดยเริ่มจาก

            1. คำนวณความต้องการทางการเงินที่แท้จริงเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เพราะถ้าเป็นไปได้ เราคงอยากรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไว้เอง เช่น ค่าใช้จ่ายรายเดือนของครอบครัว , หนี้สินที่คงค้างอยู่ , ค่าเล่าเรียนของลูกๆ , ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ รวมถึงค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้ายซึ่งได้แก่ค่าฌาปนกิจ อย่างไรก็ตามแต่ละคนย่อมมีการเตรียมการแตกต่างกันไป

            2. พิจารณาถึงสินทรัพย์ต่างๆ ที่มีสภาพคล่อง ที่จะสามารถเปลี่ยนไปเป็นเงินเพื่อไปรับภาระเหล่านี้ ว่ามีอะไร และเท่าไหร่บ้าง

            3. คำนวณทุนประกันที่ต้องการ โดยทุนประกันจะเท่ากับจำนวนเงินที่ยังขาดหลัง หลังจากการนำทรัพย์สินที่มีอยู่ไปหักจากภาระค่าใช้จ่าย

ทุนประกันตามความจำเป็น
ภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ได้แก่
 1. ค่าใช้จ่ายของครอบครัว คูณด้วยจำนวนปีที่เราอยากให้เขาอยู่ได้ เสมือนว่าเรายังมีชีวิตอยู่
 2. หนี้สินที่คงค้างทั้งหมดไม่ว่า ค่าจำนองบ้าน , หนี้รถยนต์ หรือหนี้บัตรเครดิต
 3. ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ ตามจำนวนปีที่คาดว่าท่านยังมีชีวิตอยู่
 4. ค่าเล่าเรียนของลูกทุกคนจนกว่าเขาจะเรียนจบ
 5. ค่าใช้จ่ายในวาระสุดท้ายของเราได้แก่ งานฌาปนกิจ เป็นต้น
สินทรัพย์สภาพคล่องที่อาจมีเตรียมไว้แล้ว เช่น
 1. ทุนประกันที่เรามีอยู่แล้วในปัจจุบัน
 2. สินทรัพย์สภาพคล่องที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้หลังเราเสียชีวิต
 3. กองทุนต่างๆหรือเงินทดแทนที่บริษัทของเราจ่ายให้เมื่อเสียชีวิต
 
 
แบบประกันเพื่อคุ้มครองชีวิตและรายได้ในอนาคตที่แนะนำ

          การทำประกันชีวิตเพื่อไม่ได้เกิดขึ้น เพราะว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องจากไป แต่มีขึ้นเพื่อเป็นการรับรองว่า บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่จะต้องอยู่ได้ และอยู่ได้อย่างดีเหมือนเดิมด้วย

ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (20 Paylife) ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (20 Paylife)
          เป็นการเตรียมความพร้อม  หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น ทำให้หัวหน้าครอบครัวต้องจากไปก่อนวันอันควร จะไม่ทำให้ครอบครัวต้องเดือดร้อน ด้วยมรดกก้อนสุดท้ายที่ทิ้งไว้ให้
ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี พร้อมเงินคืน ณ.ครบสัญญา (10 For 80) ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี
พร้อมเงินคืน ณ.ครบสัญญา (10 For 80)
          เป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินชีวิต เช่นเดียวกับแบบตลอดชีพ แต่ระยะเวลาในการชำระเบี้ยนั้นค่อนข้างสั้น หลังจากนั้นจะให้ความคุ้มครองยาวนาน หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น ทำให้หัวหน้าครอบครัวต้องจากไปก่อนวันอันควร ก็ไม่ต้องกังวล แต่หากไม่เกิดอะไรขึ้น จำนวนเงิน ณ.วันครบสัญญา ก็ยังสามารถนำมาใช้ในบั้นปลายของชีวิตได้อีกด้วย
AIA Legacy Prestige เอไอเอ เลกาซี่ เพรสทีจ เลกาซี่ เพรสทีจ (Legacy Prestige)
          เพื่อให้การวางแผนส่งต่อมรดกความมั่งคั่ง ไปสู่คนที่เรารักได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากเรื่องการทำพินัยกรรมแล้ว การวางแผนส่งต่อมรดกความมั่งคั่ง ด้วยประกันชีวิต ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยม
AIA Life Issara Prestige เอไอเอ ไลฟ์อิสระ เพรสทีจ ไลฟ์อิสระ เพรสทีจ (Life Issara Prestige)
          แบบประกันไลฟ์อิสระ เพรสทีจ เป็นแบบประกันชีวิตที่โดดเด่น ในเรื่องของการใช้ในการวางแผนมรดก เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งอย่างมืออาชีพ ให้กับคนที่เรารักได้อย่างเหมาะสม
ยูนิตลิงค์ ยูนิตลิงค์
          เป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองที่มีความยืดหยุ่นตามความจำเป็น ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เองในแต่ละช่วงอายุ ทำให้ไม่ต้องรับภาระจ่ายเบี้ยประกันภัย เพื่อการคุ้มครองชีวิตที่สูงตลอดเวลา ทำให้เป็นการเพิ่มโอกาสในการที่จะสร้างผลตอบแทนที่มากกว่า
   
แบบประกันอื่นๆ
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com