header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
 
เหตุผลที่ต้องทำประกันชีวิต
 

สินค้าทั่วๆไปเราจะซื้อก็ต่อเมื่อเรามีความต้องการ หรือมีความจำเป็น
แต่ประกันชีวิต เป็นสินค้าชนิดเดียวที่ไม่เหมือนสินค้าอื่นๆ
ที่ต้องซื้อขณะที่ยังไม่มีความจำเป็น หรือยังไม่พร้อม เพราะเมื่อมีความจำเป็นแล้ว
อาจจะสายเกินไป เพราะเราจะไม่สามารถซื้อได้เลย

การประกันชีวิต
จะช่วยในการสร้างหลักประกัน ความมั่นคง และความอุ่นใจ
ต่อความสามารถในการหารายได้ของครอบครัว
ซึ่งความสามารถในการหารายได้นั้น
อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่ทุกคนต้องเผชิญ

           เพราะชีวิตคนเราไม่แน่นอน ไม่มีใครตอบได้เลยว่า พรุ่งนี้เราจะสุขสบายเหมือนอย่างวันนี้  ไม่มีใครแน่ใจได้เลยว่า วันนี้ที่เราทำงานอยู่ดีๆ เกิดพิษทางเศรษฐกิจทรุดลง อาจทำให้ตกงานแบบไม่ทันตั้งตัว นอกจากนั้นยังอาจจะเกิดการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยขึ้นมาอีก ซึ่งถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น เราจะทำอย่างไร จะมีใครมาช่วยเราได้บ้าง
           ทุกคนคงไม่ปฏิเสธว่า สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของคนเรา คือ ปัจจัย 4 อันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค แต่เมื่อเรามีปัจจัย 4 ครบถ้วนแล้ว ก็มักจะมีปัจจัยที่ 5 ที่ 6 ตามมาอีก เช่น การศึกษาบุตร รถยนต์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่า “ภาระ” โดยที่แต่ละคนมีภาระที่แตกต่างกัน มากบ้าง น้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล และการที่เราทำงานในทุกวันนี้ ก็เพื่อภาระต่างๆของเรานั้นเอง คือ เราทำงานก็เพื่อให้เกิด “รายได้” และนำรายได้ไปเป็น “รายจ่าย” ให้กับภาระต่างๆที่มีอยู่ ส่วนที่เหลือ  เราก็จะเก็บไว้เป็น “เงินออม” เพื่อเอาไว้ใช้จ่ายในยามที่จำเป็น เอาไว้ใช้จ่ายในอนาคต ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ จะสามารถดำเนินไปได้ด้วยดี หากไม่มีเรื่องต่างๆที่เป็นปัญหาของเราทุกคน อันได้แก่

ความเสี่ยงชองชีวิต
           หากหัวหน้าครอบครัวต้องจากไปก่อนวัยอันสมควร แต่ภาระต่างๆก็ยังคงมีอยู่ เช่น ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ค่าใช้จ่ายของครอบครัว การศึกษาของบุตร ซึ่งภาระต่างๆเหล่านี้ ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
หากนักธุรกิจต้องจากไปก่อนเวลาอันควร ภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งภาระหนี้สินต่างๆเหล่านี้ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ            การมีอายุยืนดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนา แต่การที่อายุยืน หากมองอีกมุมหนึ่ง ก็เป็นปัญหาได้เช่นเดียวกัน ซึ่งปัญหานี้ก็คือ เรื่องค่าใช้จ่ายในอนาคตที่ไม่ได้เตรียมไว้ หรือเตรียมไว้ไม่พอ ต้องอยู่อย่างขัดสนเมื่อมีอายุมากขึ้น บางครั้งต้องเป็นภาระให้กับลูกหลานหรือสังคม ดังนั้น หากมีอายุยืนเท่าใด ก็จะต้องมีการเตรียมการสำหรับอนาคตไว้ให้มากยิ่งขึ้น

          การทุพพลภาพจากการประสบอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยนั้น ย่อมมีผลต่อการทำงาน และการหารายได้ของคนเรา ถ้าทำงานไม่ได้เป็นเวลานานๆ ก็จะทำให้เกิดปัญหาการขาดรายได้จำนวนมาก ซึ่งบางคนถึงกับเป็นภาระกับคนอื่นไปตลอดชีวิตเลยที่เดียว

           หากเป็นการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ คงไม่ส่งผลกระทบสักเท่าไหร่ แต่เราคงจะไม่สามารถที่จะเลือกได้ เพราะการเจ็บป่วยนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้า หรือวางแผนไว้ล่วงหน้าได้ ว่าจำเจ็บป่วยแต่ไหน หรือใช้คา่รักษาแค่ไหน หากโชคร้ายเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ที่ต้องใช้เงินในการรักษาที่สูง ฐานะทางการเงินที่สร้างมาตลอดชีวิต อาจต้องเสียหายลงก็ได้
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com