header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
 
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
 
          เมื่อตัดสินในการทำประกันชีวิตได้แล้ว ว่าต้องการแบบการประกันชีวิตแบบใด ที่จะให้ความคุ้มครองได้ตรงกับความต้องการ รวมถึงจำนวนทุนประกัน เบี้ยประกันที่สามารถจ่ายได้แล้ว ทำประกันชีวิตขั้นตอนต่อไป คือ
  1. กรอกใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งต้องกรอกตามความเป็นจริงทุกประการด้วยตนเอง ในกรณีที่ตัวแทน หรือคนอื่นเป็นผู้กรอกให้ ต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงลายมือชื่อทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้เอาประกันให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือปกปิดข้อมูลไม่ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง หากบริษัทผู้รับประกันตรวจสอบพบ อาจขอยกเลิกกรมธรรมได้
  2. ต้องได้หลักฐานการเงินทุกครั้ เมื่อได้ชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระด้วยเงินสด ด้วยเช็ค หรือด้วยวิธีการอย่างใด ผู้เอาประกันจะต้องได้รับใบเสร็จรับเงินชั่วคราวที่เป็นแบบฟอร์มของบริษัท เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
  3. เมื่อได้รับกรมธรรม์พร้อมใบเสร็จรับเงินตัวจริงแล้ว ต้องอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องของแบบประกัน ชื่อผู้เอาประกัน และชื่อผู้รับประโยชน์ จำนวนเงินเอาประกันภัย จำนวนเบี้ยประกันภัย เป็นต้น ว่าตรงตามที่ตัวแทนได้อธิบายไว้ก่อนทำประกันหรือไม่
  4. ในกรณีตรวจสอบรายละเอียดของกรมธรรมแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามต้องการ หรือไม่เป็นไปตามที่ตัวแทนได้อธิบายไว้ตั้งแต่ต้น ผู้เอาประกันสามารถคืนกรมธรรม์ได้ภายใน 15 วัน นับจากได้รับกรมธรรม์ หากเลยระยะเวลาดังกล่าว ผู้เอาประกันจะไม่สามารถคืนกรมธรรม์ได้
  5. อ่านกรมธรรม์โดยละเอียด ให้ทราบถึงเงื่อนไขต่างๆของกรมธรรม์ เช่น การจ่ายเงินตามกรมธรรม์ ข้อยกเว้นต่างที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกัน
  6. แจ้งให้ผู้รับประโยชน์ทราบว่าได้มีการทำประกันชีวิตไว้ เพราะเมื่อเกิดเหตุจะได้ติดต่อขอรับผลประโยชนได้ทันที
กรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com