header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
 
การเลือกซื้อประกันชีวิตที่เหมาะสม
 
          ในปัจจุบันนี้ประกันชีวิตมีแบบประกันชีวิตที่ออกมาให้เลือกซื้ออย่างมากมาย การเลือกทำประกันชีวิตให้เหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็นของเรานั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว ดังนั้นเมื่อเลือกซื้อไปแล้ว การที่จะมาเปลี่ยนในภายหลังเป็นสิ่งที่ยุ่งยากอย่างมาก และอาจทำให้เราเสียประโยชน์ หรือเสียโอกาสบางอย่างไปด้วย ดังนั้นการพิจารณาเลือกซื้อประกันชีวิตมีหลักพิจารณาง่ายๆดังนี้
 1. สำรวจความต้องสำรวจความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว กล่าวคือ ต้องสำรวจสถานะความมั่นคงทางการเงินของทุกคนในครอบครัว เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และเตรียมการวางแผนการออมอย่างมีระบบ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่สำคัญในอนาคต
            การทำประกันชีวิตที่เหมาะสมกับผู้เอาประกันนั้น จำต้องมีการวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่าย รวมทั้งวิเคราะห์รายการทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการเงินในปัจจุบันของเรา เพื่อให้การวางแผนทางการเงิน มีความสอดคล้องกับความต้องการของเรามากที่สุด โดย
  • ประมาณจำนวนเงินที่ครอบครัวคุณต้องการ หากคุณเสียชีวิตลง เพื่อให้ครอบครัวของคุณ การเลือกความคุ้มครองสามารถดำรงชีวิตประจำวันอยู่ได้อย่างสบาย โดยการประมาณค่าใช้จ่ายนี้ จะต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิด และรวมถึงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย เช่น
                   - ค่าอาหาร
                   - ค่า(เช่า/ผ่อน)บ้าน,ผ่อนรถยนต์ รวมถึงสินเชื่ออื่นๆด้วย
                   - ค่ารักษาพยาบาล
                   - ค่าเล่าเรียน หรือทุนการศึกษาของบุตร
                   - ค่าน้ำ , ค่าไฟฟ้า , ค่าโทรศัพท์
                   - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  • ประมาณจำนวนเงิน หรือทรัพย์สินที่มีอยู่ ณ.ปัจจุบัน ที่จะสามารถแปลงเป็นเงินสดได้ทันที และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนข้างหลัง
 2. เลือกแบบประกันชีวิตที่เหมาะสมกับกับภาระ และความจำเป็นของครอบครัว
             ซึ่งแบบประกันชีวิตในปัจจุบัน มีให้เลือกมากมายหลายแบบ การทำประกันชีวิต และซื้อประกันชีวิตให้เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการของเรา บางครั้งเป็นเรื่องง่าย แต่บางครั้งก็มีความยุ่งยากในการตัดสินใจ ดังนั้นสิ่งสำคัญในการพิจารณาจัดสินใจซื้อประกัน ได้แก่
  • แบบประกันชีวิต ควรเลือกแบบประกันชีวิต หรือกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครอง หรือเงื่อนไขในการจ่ายเงินคืน ที่ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด เนื่องจากแบบประกันแต่ละแบบมีเงื่อนไขในความคุ้มครอง หรือผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลตอบแทน สัญญาเพิ่มเติมที่ต้องการ
  • ทุนประกัน สิ่งที่ควรนำมาพิจารณาคือ ภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นของครอบครัว ว่าหากเกิดอะไรขึ้นแล้ว ครอบครัวจะยังสามารถดำเนินชีวิตต่อได้อย่างปกติ รวมถึงสินทรัพย์สภาพคล่องต่างๆที่ได้เตรียมไว้แล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ
  • เบี้ยประกันภัย จำนวนเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายในแต่ละปีขึ้นอยู่กับวงเงินทุนประกัน หรือวงเงินคุ้มครองที่ ต้องการ การทำประกันชีวิตควรทำในวงเงินคุ้มครองที่เหมาะสมตามความจำเป็น เพราะการทำทุนประกันที่สูงเกินไป จะทำให้มีภาระค่าเบี้ยประกันชีวิตสูงตามไปด้วย ควรทยอยทำประกันชีวิต ตามกำลังทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น หรือตามภาระที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น
   เพื่อไม่ให้การจ่ายเบี้ยประกันชีวิตต้องเป็นภาระทางการเงินมากเกินไปนัก อาจใช้เกณฑ์เบื้องต้น คือ ไม่ควรเกิน 10% ของรายได้ต่อปี
  • ระยะเวลาของสัญญา แบบประกันแต่ละแบบมีระยะเวลาที่แต่ต่างกัน โดยมีตั้งแต่ระยะสั้นๆ ไปจนถึงตลอดชีพ ดังนั้นการพิจารณาซื้อประกันแต่ละครั้ง จะต้องพิจารณาถึง เงินคืนตามสัญญา ผลตอบแทน หรือความคุ้มครอง ตามที่เราต้องการ
 3. เลือกซื้อขณะที่อายุยังน้อย และยังมีสุขภาพที่ดี      
             การทำประกันชีวิตที่ดีควรทำในช่วงที่อายุยังน้อยๆ และยังมีสุขภาพที่ยังดีอยู่ เนื่องจากอัตราเบี้ยประกันต่อปีจะต่ำกว่าผู้ที่อายุสูงกว่า หรือมีสุขภาพที่ไม่สมบรูณ์ เมื่อเปรียบเทียบในความคุ้มครองและผลตอบแทนที่เท่ากัน นอกจากนั้น หากสุขภาพที่ไม่ดีนั้น ทำให้บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ จะทำให้ครอบครัวจะต้องเป็นผู้รับภาระต่างๆที่อาจเกิดขึ้นไว้เอง
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com