header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ประกันวินาศภัยคืออะไร
 
ประกันวินาศภัยคืออะไร

          การดำเนินชีวิตของของคนเราในปัจจุบันนั้นคงปฎิเสธไม่ได้ว่า การประกันภัยเป็นเรื่องใกล้ตัว เพราะ ภัย เป็นสิ่งที่เราต้องพบเจออยู่ในทุกช่วงของชีวิต เราไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะมีภัยใดเกิดขึ้นกับเราบ้าง หรือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ รถชน ไฟไหม้ โรคภัยไข้เจ็บ ตลอดไปจนถึงการสูญเสียชีวิต ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น ถือเป็นเรื่องที่ต้องมีการวางแผนไว้ก่อที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นขึ้น

ประกันวินาศภัยคืออะไร
          ประกันวินาศภัยคือ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ ที่สามารถประเมินมูลค่าสิ่งที่ทำประกันได้ หรือกำหนดเป็นวงเงินได้ เช่นบ้าน รถยนต์ ค่ารักษาพยาบาลเป็นต้น 

ประโยชน์ของการทำประกันภัย

          การทำประกันภัยจะทำให้ทุกคนมีหลักประกันในการกลับคืนสู่สภาวะเดิมหรือสถานะเดิมได้ หากเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้น เนื่องจากว่าทุกคนมีความเสี่ยงในการดำเนินชีวิต ซึ่งหากสามารถรองรับความเสี่ยงนั้นได้ด้วยตนเอง หรือประสบภัยแล้วไม่เกิดความเสียหายแต่อย่างใดแล้ว การประกันภัยก็อาจไม่จำเป็น แต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าเหตุการณ์ที่เราจะประสบนั้นจะมีความเสียหาย หรือสูญเสียมากน้อยเพียงใด  ดัยนั้นการโอนความเสี่ยงนี้ไปให้กับบริษัทประกันภัย โดยที่เราจ่ายค่าตอบแทนจำนวนหนึ่ง เพื่อเป้นหลักประกันได้ว่า หากเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้น เราก็ยังสามารถกลับมาสู่ฐานะเดิมก่อนประสบภัยได้

 1. ประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย
  • ให้ความคุ้มครองต่อบุคคล ครอบครัวและทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย เช่นกรณีการประกันชีวิต เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต ทายาทหรือผู้รับประโยชน์ก็จะได้รับเงินเอาประกันภัยเป็นอีกก้อนหนึ่ง ถ้าผู้เอาประกันภัยทำประกันอุบัติเหตุควบคู่ไปกับการประกันชีวิตด้วย เพราะเมื่อผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุจนทุพพลภาพถาวร ก็จะมีรายได้สำหรับเป็นค่ารักษาพยาบาลและเป็นค่าเลี้ยงชีพ ซึ่งทำให้ไม่ต้องเป็นภาระแก่ผู้อื่น
  • ช่วย ปลูกฝังให้เกิดนิสัยประหยัดและช่วยให้เกิดการออม การประกันภัยเป็นการบังคับให้ผู้เอาประกันภัยต้องฝึกนิสัยประหยัดไปในตัว ทั้งนี้เพราะต้องเก็บเงินไว้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยให้ได้ตามกำหนดเวลา ผู้เอาประกันภัยจึงไม่สามารถใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายได้เหมือนเดิม และการออมทำให้มีเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ยามชรา
 2. ประโยชน์ต่อธุรกิจ
  • ช่วยให้เกิดความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นไม่ว่าจะเกิดกับทรัพย์สิน หรือเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง
  • ช่วย เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจในการทำธุรกิจ เวลาของนักบริหารเป็นสิ่งที่มีค่า เพราะผู้บริหารมีงานที่ต้องดูแลรับผิดชอบมาก ความเสี่ยงภัยก็เป็นอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารที่ดีต้องตระหนักถึงอยู่เสมอใน การดำเนินธุรกิจ
  • ช่วยในการขยายเครดิต การประกันภัยช่วยให้การกู้ยืมดำเนินไปอย่างสะดวกราบรื่นขึ้น เพราะการประกันภัยจะช่วยสร้างเครดิตให้แก่ผู้กู้
  • ช่วย ให้เกิดเสถียรภาพในต้นทุนการผลิต นักธุรกิจที่กำลังเผชิญอยู่กับความเสี่ยงภัยย่อมต้องหาหนทางหรือวิธีที่จะมา จัดการกับความเสี่ยงภัย การโอนความเสี่ยงภัยไปให้บริษัทประกันภัยโดยเสียเบี้ยประกันภัยจำนวนหนึ่ง ที่แน่นอนตามที่ตกลงกันไว้
  • ช่วยส่งเสริมธุรกิจบางประเภทให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงภัยมากๆ เช่น ธุรกิจระหว่างประเทศ
 3. ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ช่วยระดมทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากบริษัทประกันภัยจะได้รับค่าตอบแทนในการรับภาระความเสี่ยงภัยแทนผู้ เอาประกันภัยในรูปของเบี้ยประกันภัย
  • ช่วยลดภาระแก่สังคมและรัฐบาล เนื่องจากประกันภัยทำให้บุคคลแต่ละคนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

ข้อแนะนำในการทำประกันภัย

          การทำประกันภัยไม่ใช่การลดการเสี่ยงภัย แต่เป็นการลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดภัยต่างๆขึ้นแล้ว ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจซื้อประกันภัยแต่ละอย่าง ผู้เอาประกันควรต้องพิจารณาถึงหลายๆปัจจัย เพื่อให้การซื้อประกันครั้งนี้ครอบคลุม และคุ้มค่าที่สุด โดยอาจพิจารณาจากสิ่งต่างๆเหล่านี้

 1. เบี้ยประกันและทุนประกัน
             โดยที่อัตราเบี้ยประกันจะสูงหรือต่ำย่อมขึ้นอยู่กับทุนประกัน และอัตราความเสีย่งที่จะเกิดภัยนั้น ซึ่งหากพิจารณาแล้วพบว่าเบี้ยประกันที่สูงนั้น คุ้มค่ากับความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นและความคุ้มครองที่จะได้รับก็ควรซื้อประกันไว้ แต่หากพิจารณาแล้วไม่คุ้มค่า ก็อาจต้องรับความเสี่ยงบางส่วนไว้เอง หรือพยายามลดความเสี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยงด้วยตนเอง
 2. ทรัพย์สินที่จะทำประกัน 
             ทรัพย์สินทุกประเภทสามารถนำมาทำประกันได้ทั้งหมด แต่จะจำเป็นที่จะต้องทำประกันหรือไม ต้องพิจารณาว่าทรัพ์ย์สินนั้นโอกาสเสี่ยงภัยมีมากน้อยเพียงใด ่ และหากเกิดภัยขึ้นแล้วการสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินนั้น ทำให้เราต้องเดือดร้อนหรือไม่ หากโอกาสเกิดภัยสูงและเกิดแล้วทำให้เราต้องเดือดร้อน ก็ควรทำประกันสำหรับทรัพย์สินชนิดนั้น แต่หากโอกาสเกิดน้อยหรือถึงเกิดก็ไม่เดือดร้อน ก็ยังไม่ควรทำเนื่องจากจะเสียเบี้ยประกันโดยใช่เหตุ
 3. ความจำเป็น
             การซื้อประกันภัยแต่ละอย่างต้องซื้อให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของเรา โดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิดภัยและค่าเสียหายหลังเกิดภัย ไม่ควรซื้อมากเกินไปหรือน้อยเกินไป เพราะทุกอย่างคือค่าใข้จ่ายของเราทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยประกัน หรือความเสียหายหลังเกิดภัย
 
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com