header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ประกันอัคคีภัยบ้านและที่อยู่อาศัย
 
ประกันภัยบ้านและที่อยู่อาศัย
 
"บ้าน" เป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีความจำเป็นสำหรับทุกคน
บ้าน" คือที่อยู่อาศัย ที่ที่ทุกคนในครอบครัวใช้ชีวิตร่วมกัน

          ดังนั้นบ้านจึงเ็ป็นปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นในการดำรงขีวิตของทุกคน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าบ้านคือทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดและมีค่าที่สุด ดังนั้นเราจึงต้องคำนึงถึงสิ่งที่ไม่คาดคิด ที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านของเรา เช่นไฟไหม้ น้ำท่วม หรือภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านของเรา
           การทำประกันภัยบ้าน จะเป็นหลักประกันที่จะมาแบ่งเบาภาระทางการเงิน ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้

ประเภทของที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินที่เอาประกัน
 1. สิ่งปลูกสร้างตัวอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย (ไม่รวมฐานราก) หมายถึง
  • บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว สำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม
  • ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม
 2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น เครื่องตกแต่ง เช่น รูปภาพ วอลล์เปเปอร์ ผ้าม่าน เป็นต้น
 3. สิ่งติดตั้งตรึงตรา หมายถึงสิ่งที่สร้างขึ้นให้ติดตรึงกับอาคาร และเคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ตู้ที่ฝังผนัง หรือพื้น
 4. เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆเพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกัน
 
ความคุ้มครองพื้นฐานสำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย

          กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกัยทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากภัยต่างๆ คือ

 1. ไฟไหม้
 2. ฟ้าผ่า
 3. การระเบิด
 4. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันไว้ รวมทั้งรั้ว กำแพง และประตู อันเกิดจากการเฉี่ยวชนของยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ เช่นช้าง ม้า วัว ควาย เป็นต้น
 5. อากาศยาน หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน รวมถึงจรวดที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองและยานอวกาศ ยกเว้นจรวดที่เป็นอาวุธ และไม่รวมถึงความเสียหายจากคลื่นเสียง หรือคลื่นความดันจากอากาศยานซึ่งอยู่ในสภาพการบินปกติ
 6. ภัยอันเนื่องมาจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) อันเกิดจากการปล่อยการรั่วไหล หรือการล้นออกของน้ำหรือไอน้ำ จากท่อน้ำ ถังน้ำ ระบบทำความร้อน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ เครื่องสูบน้ำ รวมถึงน้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในอาคาร จากการเสียหายของหลังคา หน้าต่าง ประตู วงกบประตูหน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสว่าง ท่อน้ำหรือรางน้ำ
 
ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย
 1. ทรัพย์สินต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดเจน ได้แก่
  • เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี
  • โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ สำหรับความเสียหายรวมส่วนเกินกว่า 10,000 บาท
  • ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูป ออกแบบลวดลาย แบบ หรือแบบพิมพ์หรือแม่พิมพ์
  • หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณีย์ยากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค สมุดบัญชี หรือเอกสารทางธุรกิจ
  • วัตถุระเบิด
  • เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ สายไฟหรือหลอดไฟ ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากหรือเพราะการเดินเครื่องเกินกำลัง ไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดประกายไฟ รวมถุงสาเหตุที่เกิดจากการเสื่อมธรรมชาติ หรือจากการใช้งาน เฉพาะเครื่องที่เกิดความเสียหายจากสาเหตุดังกล่าว
  • ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป้นยานพาหนะทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ
  • ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ้า
 2. ความเสียหายต่อเนื่องใดๆทุกชนิด เว้นแต่การสูญเสียรายได้จากค่าเช่าที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์
 3. ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สินโดยคำสั่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 4. เหตุแห่งความสูญเสียและเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากสงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ
 5. ความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสาเหตุดังนี้
  • การสงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ ไม่ว่าจะมีการประกาศภาวะสงครามหรือไม่ก็ตาม สงครามกลางเมือง การกบฎ การจราจล การรัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การกระทำของผู้ก่อการร้าย หรือเหตุการณ์ใดๆซึ่งเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
  • การแผ่รังสีหรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ ใดๆหรือจากการเผาไหม้ของนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆแห่งการแตกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปด้วยตนเอง
  • การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
 6. การเปลี่ยนแปลงจากที่อยู่อาศัย เป็นสถานที่ประกอบการค้า หรือการผลิต ซึ่งทำให้เกิดการเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น
 7. ความเสียหายอันเกิดจากการกระทำโดยเจนาของผู้เอาประกัน
 8. หากมีการเปลี่ยนมือของทรัพย์สินที่เอาประกันโดยวิธีอื่นนอกจาโดยทางพินัยกรรม หรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายไปให้ผู้อื่น
 9. ไม่มีการชำระเบี้ยประกันภัย เมื่อพ้นกำหนด 60 วัน
 
ภัยเพิ่มเติมพิเศษที่สามารถซึ้อเพิ่มได้
          ภัยพิเศษที่ผู้เอาประกันสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ตามลักษณะความเสี่ยงภัยดังนี้
 1. ภัยจากธรรมชาติ ได้แก่
  • ความสูญเสียหรือเสียหายจากลมพายุ น้ำท่วม ลูกเห็บ แต่ภัยนี้ไม่รวมความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้ ซึ่งเก็บอยู่ในอาคารโปร่งหรือเก็บกลางแจ้ง
  • ความสูญเสียหรือเสียหายจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด รวมถึงความเสียหายจากคลื่นไต้น้ำ หรือสึนามิ หรือน้ำท่วมอันมีสาเหตุมาจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด
 2. ภัยจากสังคม ได้แก่ การสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดจากการนักหยุดงาน การจราจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อหวังผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)
 3. ภัยอื่นๆ ได้แก่
  • ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากควัน (จากเครื่องทำความร้อยหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร)
  • ความสูญเสียหรือเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการเดินเครื่องเกินกำลัง  การใช้แรงดันไฟฟ้าเกินกำหนด การลัดวงจร การเกิดประกายของไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟฟ้าในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า หรือการลัดวงจรเนื่องจากฟ้าฝ่า แต่ความคุ้มครองนี้จะมีผลทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นเท่านั้น
 
การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย

     ผู้เอาประกันสามารถเลือกการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยได้ 2 แบบ คือ

 1. แบบปกติ โดยการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน (Actual Cash Value)
 2. แบบการชดใช้ตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation หรือ New for Old)
 
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
 1. การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน (Actual Cash Value)
        บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าที่แท้จริงทรัพย์สิน มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน เท่ากับมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ หัก ด้วยค่าเสื่อมราคา ณ เวลาและสถานที่ที่เกิดความเสียหาย
 2. การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation)
        บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ ณ เวลา และ สถานที่ที่เกิดความเสียหาย
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com