header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
 
สินทรัพย์เพื่อการลงทุน

          การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเลือกลงทุน เพื่อที่จะสร้างพอร์ตการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ ซึ่งสินทรัพย์การเงินและการลงทุนนั้นสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆดังนี้ คือ

สินทรัพย์การเงินและการลงทุน

สินทรัพย์ทางการเงิน (Financial Assets) ซึ่งแบ่งได้เป็น

 1. สินทรัพย์การเงินในตลาดเงิน ซึ่งเป็นการลงทุนในตลาดเงินที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี ได้แก่

 • เงินฝากธนาคาร
             ทั้งการฝากแบบออมทรัพย์ และการฝากประจำ ซึ่งในปัจจุบันผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยฝากประจำ จะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่เกือบจะเป็นศูนย์ ข้อดีของการฝากเงินกับธนาคารคือ การมีสภาพคล่องที่สูงและมีความเสี่ยงที่ต่ำ เมื่อเทีียบกับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ จึงเหมาะกับการฝากพียงเพื่อบริหารเงินสดไว้ใช้จ่ายประจำวัน และสำรองฉุกเฉินเท่านั้น

 • ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน
             ของบริษัทเอกชน ที่ออกมาขายเพราะต้องการเงินทุนระยะสั้น ไปใช้หมุนเวียนในกิจการ ผลตอบแทนมักสูงกว่าการฝากธนาคาร แต่ก็มีความเสี่ยงสูงกว่า จึงต้องทำการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกตราสารเหล่านี้ด้วย หรืออาจไปลงทุนซื้อ ตั๋วเงินคลัง ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงินของบริษัทเอกชน เพราะรัฐบาลค้ำประกัน แต่ผลตอบแทนที่ได้ก็จะต่ำตามไปด้วย

  ข้อดี ของสินทรัพย์ในตลาดเงินนี้ คือมีสภาพคล่องในการแปลงเป็นเงินสด และมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำมาก

  ข้อเสีย คือมีผลตอบแทนที่ต่ำมากๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่สามารถเอาชนะอัตราเงินเฟ้อได้ โดยเฉพาะการฝากธนาคารแบบออมทรัพย์ ที่ให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน ดังนั้นจึงเหมาะกับการลงทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องเท่านั้น

 1. สินทรัพย์การเงินในตลาดทุนเป็นการลงทุนในระยะยาว ที่มากกว่า 1 ปีขึ้นไป การลงทุนในสินทรัพย์การเงินในตลาดทุนจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งเราสามารถแบ่งวิธีการลงทุนในตลาดทุนเป็น 3 ประเภท คือ

 • การลงทุนด้วยตนเอง เป็นการเข้าไปลงทุนในตลาด ด้วยความรู้และความสามารถของตัวเราเอง ซึ่งแบ่งออกเป็น

  • การลงทุนในลักษณะที่เราเป็นเจ้าหนี้
              คือ การเข้าไปซื้อตราสารหนี้ระยะยาว ที่มีระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยแบ่งเป็น

   • ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือพันธบัตร
   • ตราสารหนี้ภาคเอกชน หรือหุ้นกู้

             ซึ่งเป็นการแสดงความเป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ผ่านการระดมเงินทุน โดยการออกตราสารหนี้เป็นหน่วยๆมาขาย เพื่อนำไปใช้ในการขยายกิจการ หรือเพิ่มทุน ซึ่งผู้ที่ถือคราสารนี้จะได้รับผลตอบแทน คือ ดอกเบี้ย ซึ่งจะได้จากผู้ออกตราสารหนี้ ที่จ่ายค่อนข้างคงที่สม่ำเสมอ ตลอดอายุการกู้ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนจาก กำไรส่วนต่างของราคาซื้อและราคาขาย แต่ก็เกิดความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้เช่นเดียวกัน

   ข้อดได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย ซึ่งมักจะมีการจ่ายเป็นจำนวนที่แน่นอนตลอดเวลา ดังนั้นจึงสามารถวางแผนในเรื่องรายรับได้ค่อนข้างแน่นอน และยังมีความเสี่ยงต่ำ โดยเฉพาะตราสารหนี้ภาครัฐ จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าตราสารหนี้ที่ออกโดยเอกชน

  ข้อเสีย คือสภาพคล่องที่ค่อนข้างจะต่ำ เนื่องจากมีระยะเวลาทำกำหนดไว้อย่างชัดเจน นอกจากนำไปซื้อขายในตลาดรอง ซึ่งมีโอกาสที่จะขาดทุนจากราคาที่ซื้อขายได้ และผลตอค่อนข้างจะต่ำ ใกล้เคียงกับอัตราเงินเฟ้อ

  ดังนั้นจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำต้องการผลตอบแทนที่ประจำ และต้องการลงทุนเพียงเพื่อที่จะไม่ให้ค่าของเงินตกลงไปเพราะเงินเฟ้อเท่านั้น

  • การลงทุนในลักษณะที่เป็นเจ้าของ
              เป็นการระดมทุน เพื่อนำไปใช้ในกิจการ หรือขยายกิจการ โดยอายุของตราสารจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ซึ่งตราสารทุนนั้นแบ่งคร่าวๆได้เป็น

   • หุ้นสามัญ เป็นตราสารที่เราจะมีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงตามสิทธิ และหากมีการซื้อหุ้นในจำนวนที่มากพอ และอาจถูกโหวตให้เข้าไปเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งกำหนดทิศทางการบริหารได้ด้วย ผลตอบแทนหลักจากการถือหุ้นสามัญ คือ เงินปันผลจากกำไรของบริษัท ซึ่งเงินปันผลจะได้รับมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท และส่วนต่างของราคาซื้อขายด้วย

   • หุ้นบุริมสิทธิ์ เป็นตราสารทุนที่ผู้ถือมีส่วนร่วม เป็นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ จะไม่มีสิทธิในออกเสียงลงมติใดๆ และยังได้รับสิทธิในการชำระคืนเงินทุน ก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการ ซึ่งผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับ คือเงินปันผลในอัตราคงที่ ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญก็ได้

   • หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นตราสารที่ในตอนซื้อเป็นตราสารหนี้ แต่ให้สิทธิที่จะสามารถนำมาแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ในภายหลัง ทำให้ออกแบบวิธีการลงทุน กรณีต้องการกระแสเงินสดในช่วงแรกคงที่ แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนเป็นตราสารทุนหรือไม่ในช่วงหลัง

  ข้อดคือ มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูง โดยในระยะยาวจะสามารถเอาชะนะอัตราเงินเฟ้อได้ และหากการลงทุนนั้นเป็นการลงทุนในกิจการที่จ่ายเงินปันผล ก็จะได้ผลตอบแทนที่ต่อเนื่องจากเงินปันผลนั้น

  ข้อเสีย คือมีความเสี่ยงที่สูง ถึงสูงมาก ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต้องการ และมีโอการสที่จะขาดทุน หรือสูญเสียเงินต้นก็ได้

  เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูง และต้องการผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว

  • การลงทุนในตราสารอนุพันธ์
              ซึ่งเป็นสัญญาหรือข้อตกลงทางการเงินตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป เพื่อที่จะซื้อหรือขายสินค้าในราคา ปริมาณ และเงื่อนไขอื่นที่ตกลงกันไว้ โดยจะทำการส่งมอบสินค้ากันในอนาคต เช่น ฟิวเจอร์สและออปชั่น ซึ่งตราสารประเภทนี้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ทางการเงินในตลาดทุน หลักการกว้างๆ ก็คือ เมื่อเราซื้อตราสารในตลาดทุนและกลัวว่าจะขาดทุนในอนาคต ก็เข้ามาทำการกำหนดราคาขายไว้ล่วงหน้า เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดความผันผวนของราคา การใช้กลยุทธ์การลงทุนในอนุพันธ์อาจจะช่วยจำกัดไม่ให้เกิดผลขาดทุนมาก แต่กำไรก็ไม่มากเช่นกัน และในบางครั้งมีการนำอนุพันธ์ไปใช้ในการเก็งกำไรได้ เหมือนตราสารอื่นในตลาดทุน ซึ่งทำให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นมาก

  ข้อดี คือ สามารถลดความเสี่ยงทางด้านการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าในอนาคต และอาจได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับเงินที่ลงทุนไป หากเป็นการซื้อขายสัญญาที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าต่างๆ

  ข้อเสีย มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนในอัตราที่สูง เนื่องจากเป็นการคาดการณ์ถึงราคาในอนาคต

  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ลงไป แต่ก็ต้องสามารถยอมรับความเสี่ยงที่สูงได้ด้วย

 • การลงทุนโดยผ่านมืออาชีพ การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอีกวิธีหนึ่ง คือการใช้วิธีลงทุนโดยผ่านมืออาชีพที่จะมาบริหารการลงทุนให้

  • การลงทุนผ่านกองทุน
              ไม่ว่าจะเป็นการนำเงินไปลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล แล้วให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นผู้บริหารให้ก็ได้ซื้อหน่วยลงทุน หรือนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมที่ บลจ. ได้้ออกมาขายในลักษณะต่างๆ เช่น กองทุนรวมในตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือแบบผสม หรือเป็นกองทุนรวมที่ลงใน ตลาดเงิน ซึ่งให้ผลตอบแทนและกำไร (ขาดทุน) จากส่วนต่างของราคาซื้อและขายหน่วยลงทุน

   ข้อดคือไม่จำเป็นต้องมีเงินจำนวนมากก็สามารถนำมาลงทุนได้ และยังมีการกระจายความเสียงในเบื้องต้นด้วย เนื่องการกองทุนรวมจำนำเงินไปลงทุนในหลายๆกิจการ ตามนโยบายการลงทุนของแต่ละ บลจ. นอกจากนั้นผลตอบแทนในระยะยาว จะมีตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูง ขึ้นอยู่กับกองทุนที่เราเลือกลงทุน และบางกองทุนยังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอีกด้วย

   ข้อเสีย ผลตอบแทนที่ได้รับ จะต้องถูกหักเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารของกองทุนก่อน จึงทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับต่ำกว่าที่ได้จริงๆ และมีความเสี่ยงที่สูง หากเลือกลงทุนกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อแลกกับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูง

   เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนที่ไม่มีความรู้ในด้านการลงทุน หรือไม่มีเวลาในการติดตามการลงทุนได้ แต่ต้องการที่จะสร้างผลตอบแทนให้เพิ่มขึ้น หรือต้องการใช้สิทธิทางภาษีต่างๆที่มีในกองทุนบางประเภท แต่ถึงอย่างไร กองทุนที่จะเลือกลงทุน จะมีระดับความเสี่ยงตั้งแต่ต่ำสุด จนถึงสูงสุดให้เลือกลงทุนได้ ตามเป้าหมายและการยอมรับความเสี่ยงได้ของแต่ละคน

  • ลงทุนผ่านบริษัทประกันภัย
              ในปัจจุบันนี้ บริษัทประกันได้มีการออกแบบสินค้าออกมา เพื่อตอบสนองกับความต้องการของแต่ละบุคคลในหลายๆรูปแบบ ทั้งที่เป็น

   • กรมธรรมแบบสะสมทรัพย์ ที่ให้ผลประโยชน์ในเรื่องของเงินคืนรายงวด และเงินคืนครบสัญญาที่มีการกำหนดไว้เป็นจำนวนที่แน่นอน
   • หรือกรมธรรมแบบบำนาญ ที่จะได้ระบุเงินคืนเป็นรายงวด เป็นจำนวนเงินที่แน่นอน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ ภายหลังเกษียณ
   • กรมธรรม์แบบควบการลงทุน เป็นการประกันที่แบ่งเงินลงทุนออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งนำไปสร้างความคุ้มครองชีวิต อีกส่วนหนึ่งนำไปลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งกรมธรรม์ประเภทนี้ มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า สองแบบแรก ในระยะเวลาการลงทุนที่เท่ากัน

   ข้อดี คือในระหว่างที่ลงทุนหรือจ่ายเบี้ยประกันไป หากผู้เอาประกันเสียชีวิตไปก่อน ผู้รับประโยชน์ก็จะได้รับทุนประกัน เป็นเงินก้อนไปเลย ซึ่งการลงทุนประเภทอื่นๆไม่มี อีกทั้งยังเป็นการลงทุนอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างนิสัยที่ดีในการออมและการลงทุน

   ข้อเสีย คือ การลงทุนผ่ายบริษัทประกันนั้น จะมีสภาพคล่องที่ต่ำ คือต้องลงทุนหรือจ่ายเบี้ยประกันไปจนครบสัญญา จึงจะได้รับผลตอบแทนตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม หากยกเลิกสัญญาก่อน โอกาสที่จะขาดทุนมีสูงมาก และผลตอบแทนที่จะได้รับค่อนข้างต่ำ (ยกเว้นแบบควบการลงทุน) แต่ก็ยังสูงกว่าเงินฝาก

   เหมาะสำหรับ ผู้ที่สามารถยอบรับความเสียงได้ต่ำ และต้องการให้มีการรับประกันในเรื่องของ ผลตอบแทนที่จะได้รับเป็นจำนวนที่แน่นอน

สินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Real Assets) ซึ่งแบ่งได้เป็น

 1. อสังหาริมทรัพย์
             เป็นสินทรัพย์ที่เป็นที่นิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ที่ดิน บ้าน คอนโด ซึ่งให้ผลตอบแทนทั้งในรูปแบบราคาการขายต่อ และการให้เช่า

  ข้อดี คือ ราคาของสินทรัพย์มักไม่ตกง่ายๆ หากเลือกทำเลเหมาะสมและความเจริญเข้าถึง และสามารถลดความเสี่ยงในเรื่องอัตราเงินเฟ้อได้ เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นสินค้าชนิดหนึ่ง ดังนั้นหากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ราคาของอสังหาริมทรัพย์ก็มักจะเพิ่มขึ้นตาม

  ข้อเสีย คือ ต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมาก จึงมักต้องกู้เงินบางส่วนจากสถาบันการเงินมาลงทุน จึงทำให้ต้องมีต้นทุนในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และสินทรัพย์ประเภทนี้ถือว่ามีสภาพคล่องต่ำ เพราะการขายต่อทำได้ไม่ง่ายและขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจซึ่งไม่แน่นอน

  เหมาะสำหรับ ผู้ที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ และต้องการรายได้แบบประจำจากค่าเช่าในอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

 2. สังหาริมทรัพย์
             ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้มีหลากหลายและสภาพคล่องก็ต่างๆ กัน ขึ้นอยู่กับความนิยมของคน เช่น

  • ทองคำ เป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และคงเป็นอย่างนี้ต่อไปในอนาคตด้วย ในเรื่องสภาพคล่องถือว่าดี เพราะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วขึ้น สะสมมูลค่าได้ และมูลค่าในระยะยาวเพิ่มขึ้นตลอดพกพาได้ง่าย
  • ของโบราณ ของสะสม ซึ่งสินค้าประเภทนี้ ราคาก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล การลงทุนจึงต้องมีความรู้และความเข้าใจในตัวของสินทรัพย์นั้นๆด้วย

  ข้อดี หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีความต้องการสูง เช่น ทองคำ ถือว่ามีสภาพคล่องที่สูง และผลตอบแทนพอๆกับอัตราเงินเฟ้อ แต่ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ เนื่องจากสามารถเปลี่ยนมือได้ง่าย โดยมูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

  ข้อเสีย คือหากเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของสะสม หรือที่ลงทุนเพื่อการเก็งกำไรในอนาคต จะมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากราคามักจะขึ้นอยู่กับความนิยมของแต่ละบุคคล และสภาพคล่องของสินทรัพย์ประเภทนี้จะต่ำ

 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com