header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ตราสารอนุพันธ์
 
ตราสารอนุพันธ์_Derivative
 
ความหมายของตราสารอนุพันธ์
 
ตราสารอนุพันธ์

          อนุพันธ์ คือ ตราสารทางการเงินประเภทหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาหรือข้อตกลงทางการเงินตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป เพื่อที่จะซื้อหรือขายสินค้าในราคา ปริมาณ และเงื่อนไขอื่นที่ตกลงกันไว้ โดยจะทำการส่งมอบสินค้ากันในอนาคต ทั้งนี้ มูลค่าของอนุพันธ์ขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินค้าที่ตกลงซื้อขาย หากมูลค่าของสินค้านั้นเปลี่ยนแปลงไป อนุพันธ์ก็จะมีมูลค่าเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

          ตราสารอนุพันธ์นั้น ถูกสร้างออกมา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน ในตราสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องกัน หรือสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Assets) โดยปกติแล้ว การซื้อขายตราสารทางการเงิน เช่น หุ้นกู้ หุ้นสามัญ ฯลฯ นั้น ผู้ขาย ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการเงินทุน จะเป็นผู้ออกตราสารมาขายให้แก่ผู้ซื้อ (Investors) ซึ่งเป็นผู้ที่มีเงินลงทุน การที่ผู้ซื้อยอมลงทุนตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ก็เพราะต้องการอัตราผลตอบแทนที่ดี ซึ่งโดยหลักแล้วจะมาจากดอกเบี้ยหรือเงินปันผล และกำไรส่วนเกินจากราคาซื้อขายของตราสารนั้น (Capital Gain) อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่ผู้ซื้อต้องการนั้นมีความไม่แน่นอนมาเกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสารนั้นมาขาย และจากปัจจัยภายนอก เช่นภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของปัจจัยแหล่านี้ ทำให้เกิดความผันผวนของราคาตราสารทางการเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารนั้น เป็นสภาวะที่เรียกได้ว่าเกิดความเสี่ยงจากการลงทุนขึ้น

             ดังนั้น จึงมีตราสารอนุพันธ์ขึ้น เพื่อใช้บริหารและป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในปัจจุบัน ที่สภาพเศรษฐกิจ และตลาดการเงินทั่วโลกมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย และก่อให้เกิดความผันผวนกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก

ลักษณะของตราสารอนุพันธ์
 1. อนุพันธ์เป็นสัญญาที่มีสินค้าอ้างอิง

            สินค้าอ้างอิง (Underlying Assets) คือ สินค้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายอนุพันธ์ตกลงซื้อขายกันในวันนี้ และจะต้องนำมาส่งมอบในอนาคตตามเงื่อนไขในสัญญา ทั้งนี้สัญญาจะมีการกำหนดลักษณะของสินค้าอ้างอิงไว้อย่างละเอียดและชัดเจน โดยทั่วไป มีการแบ่งอนุพันธ์ตามประเภทสินค้าอ้างอิงออกเป็น

  • อ้างอิงกับตราสารทุน ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์
  • อ้างอิงกับตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย
  • อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ โลหะมีค่า โลหะพื้นฐาน พลังงาน
  • อ้างอิงกับราคา ดัชนีราคาอื่น ๆ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน คาร์บอนเครดิต
 2. อนุพันธ์เป็นสัญญาที่มี Leverage

        อนุพันธ์เป็นการลงทุนที่ใช้เงินลงทุนต่ำในการซื้อสินค้าที่อ้างอิง ซึ่งมีราคาที่สูงกว่ามาก แต่อัตราผลตอบแทน หรืออัตราการขาดทุนที่จะได้รับก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย

 3. อนุพันธ์เป็นสัญญาที่มีอายุจำกัด

            อนุพันธ์เป็นสัญญาหรือข้อตกลงที่มีกำหนดเวลาชัดเจน เช่น 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น การปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือการรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาจะต้องกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้น เช่น อนุพันธ์ที่เป็นสัญญาให้สิทธิซื้อหุ้นในอีก 1 เดือนข้างหน้า ผู้ซื้อสัญญาอนุพันธ์ต้องซื้อหุ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว เมื่อพ้นกำหนดแล้ว สัญญาจะหมดอายุและสิทธิของผู้ซื้อสัญญาจะหมดไปด้วย ดังนั้น ผู้ที่ต้องการซื้อขายสัญญาอนุพันธ์ จึงต้องคำนึงถึงลักษณะข้อนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

ประเภทของตราสารอนุพันธ์
 
ประเภทของตราสารอนุพันธ์
 1. Forwards 
             เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้ซื้อและผู้ขาย จะซื้อจะขายสินค้าอ้างอิง โดยตกลงราคากันในวันนี้ เพื่อส่งมอบสินค้าและชำระเงินในอนาคต เป็นการตกลงซื้อขายและกำหนดรายละเอียดของสัญญาตามความต้องการระหว่างผู้ซื้อผู้ขายกันเอง โดยสัญญานี้เกิดขึ้นได้โดยไม่จำกัดสถานที่ หรือเรียกว่า ซื้อขายแบบ Over-the-counter (OTC)

 2. Futures
             เป็นสัญญา Forwards ประเภทหนึ่ง ที่เป็นการจะซื้อจะขายสินค้าอ้างอิง โดยตกลงราคากันในวันนี้ เพื่อส่งมอบสินค้าและชำระเงินในอนาคต แต่จะแตกต่างจาก Forwards ตรงที่ Futures เป็นสัญญาที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายอนุพันธ์ หรือตลาดซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ลักษณะของสัญญาจึงเป็นแบบมาตรฐาน โดยศูนย์ซื้อขายอนุพันธ์ จะกำหนดรายละเอียดของสัญญาไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน

            ทั้งนี้ ในการซื้อขายผ่านตลาดอนุพันธ์ซึ่งมีสัญญาที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานนั้น ทำให้ผู้ซื้อผู้ขาย Futures ไม่จำเป็นต้องถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้านี้จนครบกำหนด แต่อาจขายหรือซื้อเปลี่ยนมือกันได้ โดยผ่านกลไกของตลาดอนุพันธ์ นอกจากนี้ยังมีสำนักหักบัญชี
  ที่ทำหน้าที่ในการชำระราคา และเข้าเป็นคู่สัญญาให้กับผู้ซื้อผู้ขาย จึงทำให้ผู้ลงทุนไม่ต้องเสี่ยง กับการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะบิดพลิ้วไม่ทำตามสัญญาที่ตกลงกันไว้

 3. Options
             เป็นสัญญาที่ผู้ขายให้สิทธิแก่ผู้ซื้อ ที่จะซื้อสินค้าอ้างอิง ตามจำนวน ราคา ตราสารอนุพันธ์และภายในระยะเวลาที่ระบุในสัญญา ซึ่งผู้ซื้อต้องจ่ายเงินค่าซื้อสัญญาสิทธิดังกล่าว ที่เรียกว่า ค่าพรีเมียม (Premium) ให้กับผู้ขายเพื่อแลกกับการได้สิทธินั้น ผู้ซื้อจะใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ แต่ผู้ขาย มีหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา คือ ขายสินค้าให้ผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

            Options เป็นเพียงสิทธิที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง ในราคาที่กำหนด และระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งผู้ซื้อจะใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าใช้สิทธิ ผู้ขายจะต้องยินยอมให้ใช้สิทธิตามที่กำหนดเอาไว้ได้ โดยสิทธิในการซื้อเรียกว่า Call Options และสิทธิในการขายเรียกว่า Put Options 

 4. Swap
             เป็นข้อตกลงที่จะทำการแลกเปลี่ยนบางสิ่ง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างคู่สัญญา ซึ่งอาจจะเป็นสินทรัพย์หรือตัวแปรทางการเงิน เช่น เงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี้ย

            สัญญาสวอป (Swap) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไป ได้แก่

  • สัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) ซึ่งเป็นสัญญาทางการเงิน ที่คู่สัญญาตกลงที่จะแลกเปลี่ยนภาระการชำระดอกเบี้ยให้แก่กันและกัน ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้
  • สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ (Currency Swap) ซึ่งเป็นสัญญาในการแลกเปลี่ยน
   เงินตราสกุลหนึ่งกับเงินอีกสกุลหนึ่งที่อ้างอิงไว้ เป็นต้น
ประโยชน์ของตราสารอนุพันธ์
 1. ช่วยในการคาดการณ์ราคาสินค้าในอนาคต (Price Discovery) 
             การซื้อขายอนุพันธ์เป็นการตกลงราคากันในวันนี้เพื่อส่งมอบสินค้าอ้างอิงในอนาคต จึงเป็นราคาที่สะท้อนความต้องการซื้อหรือขายสินค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถนำมาใช้อ้างอิงในการตัดสินใจผลิตสินค้า ลงทุน หรือจัดสรรทรัพยากร ให้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

            ตัวอย่าง ชาวนาเคยใช้ราคาข้าวปีที่แล้วเพื่อตัดสินใจเพาะปลูกข้าวในปีต่อไป แต่ในความเป็นจริง ราคาซื้อขายข้าวของปีใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศในปีนั้น ราคาข้าวในตลาดโลก เป็นต้น เท่าที่ผ่านมา ชาวนาจึงวางแผนเพาะปลูกข้าวได้ไม่ดีเท่าที่ควร เช่น เห็นว่าราคาข้าวสูงเมื่อปีก่อน ปีนี้ก็เพาะปลูกมากจนข้าวล้นตลาด ทำให้ราคาข้าวในปีนี้ตกต่ำ เป็นต้น
  หากมีตลาดอนุพันธ์ ชาวนาจะทราบราคาของสัญญาซื้อขายข้าวล่วงหน้า ซึ่งจะทำให้สามารถคาดการณ์ราคาข้าวในอนาคตและวางแผนเพาะปลูกข้าวได้ดียิ่งขึ้น 

 2. ช่วยในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา (Risk Management)
             ตลาดอนุพันธ์เป็นช่องทางในการบริหารความเสี่ยง จากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าอ้างอิง (Price Risk) สำหรับผู้ที่ครอบครองสินค้า หรือผู้ที่ต้องการสินค้าในอนาคต แต่เกรงว่าราคาสินค้าจะผันผวน และต้องประสบผลขาดทุนหรือมีต้นทุนสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น 
  ตัวอย่าง โรงกลั่นน้ำมันเกรงว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดจะสูงขึ้นในอีก 3 เดือนข้างหน้า ซึ่งอาจทำให้ต้องซื้อน้ำมันดิบในราคาแพง และมีต้นทุนสูงขึ้น 
  การมีตลาดอนุพันธ์จะช่วยให้โรงกลั่นบริหารความเสี่ยงได้ โดยโรงกลั่นนี้สามารถ ซื้อ Futures ของน้ำมันดิบอายุ 3 เดือน เพื่อตรึงราคาน้ำมันดิบไว้ และรู้ต้นทุนที่แน่นอนตั้งแต่วันนี้ โดยไม่ต้องกังวลว่าราคาน้ำมันดิบในอีก 3 เดือนจะปรับตัวสูงขึ้น
 3. เพื่อหากำไรจากส่วนต่างของราคา
             ผู้ลงทุนที่ไม่ได้ถือครองสินทรัพย์ สามารถใช้อนุพันธ์เพื่อสร้างผลตอบแทนได้ โดยซื้อขายอนุพันธ์ตามการคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางของตลาด 
  การซื้อขายอนุพันธ์เพื่อหากำไรจากส่วนต่างของราคา อาจประสบผลขาดทุน หากคาดการณ์ทิศทางของตลาดผิด

การซื้อ-ขายตราสารอนุพันธ์

การซื้อขายอนุพันธ์ ในตลาดอนุพันธ์นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 1. การซื้อขายอนุพันธ์แบบ Over The Counter (OTC) เป็นการตกลงกันระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย หรือจะซื้อขายผ่านตลาดต่อรอง (Dealer) ก็ได้
  • สัญญาจึงเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคู่สัญญา
  • ความเสี่ยงของการซื้อขายอยู่ที่คู่สัญญาอาจบิดพริ้ว ไม่ปฏิบัติตามสัญญา นอกจากนี้
  • หากต้องการยกเลิกข้อตกลง จะทำได้ก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งยินยอมด้วยเท่านั้น การซื้อขายอนุพันธ์แบบนี้จึงมีสภาพคล่องต่ำ
 2. ศูนย์ซื้อขายอนุพันธ์ (Derivatives Exchange) เป็นศูนย์ซื้อขายที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการซื้อขาย Futures และ Options เป็นหลัก จะมีสำนักหักบัญชี เป็นคู่สัญญาของผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ลงทุนจึงไม่ต้องกังวลว่าคู่สัญญาจะบิดพริ้ว ไม่ปฏิบัติตามสัญญา การมีสำนักหักบัญชีเป็นคู่สัญญา ยังช่วยให้การซื้อขายมีความคล่องตัวมากกว่า
  • การซื้อขายในศูนย์ซื้อขายนั้น จะมีกรรมวิธีการซื้อขายคล้ายกับการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ คือมีศูนย์ซื้อขาย ที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ มีการกำหนดราคา และช่วงของการขึ้นลงราคาอย่างชัดเจน
  • ข้อมูลข่าวสารของผู้ลงทุนจะได้รับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  มีการเปิดเผยราคาหลักทรัพย์ และราคาอนุพันธ์ให้ประชาชนผู้ลงทุนทราบ 
  • ซื้อขายผ่านระบบที่ศูนย์ซื้อขายจัดให้มีขึ้น ซึ่งอาจเป็นแบบตกลงซื้อขายในห้องค้า (Open Outcry) หรือ ซื้อขายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และเมื่อทำการซื้อขายเสร็จสิ้นจึงจะมีการจดทะเบียนยอดซื้อขายกัน 
  • มีการกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ชัดเจน เช่น ลักษณะของสัญญาที่เป็นมาตรฐาน วิธีการซื้อขาย การชำระราคาและส่งมอบ 
  • ตลาดจะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการเรียกเงินประกันจากทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าผู้ลงทุนหรือผู้เก็งกำไรทั้งสองฝ่าย จะไม่ผิดนัดตามสัญญาในอนาคต ผู้ลงทุนจึงไม่ต้องกังวลว่าคู่สัญญาจะบิดพริ้ว
  • การซื้อขายในตลาดแบบมีระเบียบจึงมีสภาพคล่องที่สูงกว่า เพราะสัญญามีมาตรฐาน ทำให้เกิดความสะดวกในการซื้อขาย 
  • การส่งมอบสินทรัพย์ตามสัญญามักไม่มีการเกิดขึ้นจริง เนื่องด้วยผู้ลงทุนและผู้เก็งกำไร ต้องการผลตอบแทนในรูปแบบของตัวเงิน จึงทำให้การส่งมอบสินทรัพย์ตามสัญญาไม่เกิดขึ้น ดังนั้นการส่งมอบสินทรัพย์ตามสัญญา จึงเป็นเพียงการชำระผลกำไรหรือขาดทุนเท่านั้น
ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์
 1. ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงสูง 
             การที่อนุพันธ์มีลักษณะเป็นตราสารที่มี Leverage ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ถึงแม้จะมีข้อดีที่ผู้ลงทุนมีโอกาสได้กำไรในอัตราที่สูงมาก ในทางตรงกันข้าม ผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่จะประสบผลขาดทุนได้ในอัตราที่สูงมากเช่นกัน

 2. ความผันผวนของภาวะตลาด
             เมื่อปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป เช่น การขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ย จะส่งผลให้ราคาสินค้าอ้างอิงและราคาอนุพันธ์มีความผันผวนตามไปด้วย ผู้ลงทุนจึงมีโอกาสที่จะประสบผลขาดทุนได้

 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com