header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
การวางแผนประกันภัย
 
การวางแผนประกันภัย

          การวางแผนประกันภัยนี้ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการวางแผนการเงิน เพราะถือว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงชนิดหนึ่ง ที่หากเกิดขึ้นแล้วความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิต
เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิต ทุพลภาพ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมถึงความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นแล้ว อาจต้องเสียเงินในการดูแลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

รอยรั่วทางการเงิน

          การวางแผนการประกันภัยนี้ เปรียบเสมือนกับการวางแผนเพื่ออุดรอยรั่วต่างๆทางการเงินของเรา ในระหว่างที่เราทำงานเพื่อหารายได้มาตอบสนองต่อเป้าหมายทางการเงินต่างๆของเราในอนาคต หากเราไม่ทำการอุดรอยรั่วต่างๆนี้แล้ว หากเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น เราอาจต้องนำเงินเก็บบางส่วน หรืออาจจะทั้งหมดมาใช้ ทำให้เป้าหมายทางการเงินที่เราตั้งใจไว้ ไม่ว่าการศึกษาของบุตร หรือเป้าหมายการเกษียณของเราต้องสะดุดหยุดลง

 การวางแผนประกันชีวิต

          ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการวางแผนทางการเงินที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ เช่น

 1. เพื่อเป็นทุนการศึกษาของบุตร
 2. เพื่อเป็นเงินออมไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ
 3. เพื่อเป็นกองทุนสำรองในการรักษาพยาบาลจากโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุต่างๆ
 4. เพื่อความมั่นคงทางการเงินและคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัว
ชนิดของประกันชีวิต ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบรายได้ประจำ ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์

ประกันชีวิตแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

 1. ชนิดไม่มีส่วนร่วมในเงินปันผล
 2. ชนิดมีส่วนร่วมในเงินปันผล

ประเภทของประกันชีวิต สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 1. ประเภทอุตสาหกรรม
  • เหมาะกับผู้ที่มีรายได้น้อย
  • ทุนประกันภัยเฉลี่ยต่ำ
  • เบี้ยประกันภัยส่วนใหญ่เป็นรายเดือน
  • ไม่มีการตรวจสุขภาพ
  • มีระยะเวลารอคอย
 2. ประเภทกลุ่ม
  • ให้ความคุ้มครองหลายคนในกรมธรรม์เดียวกัน
  • เหมาะสำหรับเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน
  • ทุนประกันขึ้นอยู่กับลักษณะงาน
  • เน้นความคุ้มครองชีวิต
 3. ประเภทสามัญ
  • เหมาะกับผู้ที่มีฐานะปานกลางขึ้นไป
  • ทุนประกันภัยเฉลี่ยปานกลางถึงสูง
  • การชำระเบี้ยประกันส่วนใหญ่เป็นรายปี
  • อาจมีการตรวจสุขภาพหรือแถลงสุขภาพ
  • มีสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพได้

แบบของประกันชีวิตแบ่งออกเป็น 4 แบบปกติ และ 2 แบบควบการลงทุน

 1. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
  • เป็นประกันชีวิตแบบเบี้ยสูญเปล่า
  • มีระยะเวลาคุ้มครองที่แน่นอน
  • จ่ายทุนประกันเฉพาะกรณีเสียชีวิตภายในระยะเวลาของสัญญาเท่านั้น
  • ไม่มีส่วนของการออมทรัพย์
  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีไม่สูง แต่มีภาระที่ต้องรับผิดชอบสูง หรือใช้ในการคุ้มครองหนี้สิน
 2. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
  • มีระยะเวลาคุ้มครองตลอดชีพ หรือ 90 หรือ 99 ปี
  • การจ่ายทุนประกันจะจ่ายทั้งกรณีที่เสียชีวิตก่อนครบสัญญา และอยู่ครบสัญญา
  • มีทั้งความคุ้มครองและการออมบางส่วนด้วย
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติม หรือต้องการไว้เป็นมรดกก้อนสุดท้าย
 3. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
  • มีระยะเวลาคุ้มครองที่แน่นอน
  • การจ่ายทุนประกันมีการจ่ายทั้งกรณีเสียชีวิตก่อนครบสัญญา และอยู่ครบสัญญา
  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีการวางแผนการออมเพื่อเป้าหมายที่แน่นอน เช่นเป็นทุนการศึกษาบุตร
 4. แบบรายได้ประจำ หรือแบบบำนาญ
  • มีระยะเวลาในการส่งเบี้ยประกันถึงอายุที่กำหนด เช่น 50, 55, 60 ปี
  • มีการกำหนดอายุที่เริ่มได้รับผลประโยชน์ที่แน่นอน เช่น 50, 55, 60 ปี
  • จะได้รายได้ประจำที่แน่นอนหลังจากเกษียณ
  • เหมาะกับผู้ที่ต้องการวางแผนเพื่อมีรายได้หลังเกษียณ

          (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประเภทของประกันชีวิต)

 การวางแผนประกันสุขภาพ

          ถึงแม้ว่าประกันชีวิตข้างต้น จะมีความสำคัญต่อการวางแผนทางการเงิน การประกันสุขภาพก็มีความสำคัญไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ เพราะการประกันสุขภาพก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่จะนำมาช่วยในการอุดรอยรั่วของแผนการเงิน หลายๆคนอาจจะมองข้ามในเรื่องของการประกันสุขภาพไป เพราะคิดว่าตนเองมีสวัสดิการต่างๆแล้ว แต่มิได้พิจารณาว่า สวัสดิการที่มีอยู่นั้น ครอบคลุมปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้หรือไม่ ซึ่งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น บางครั้งอาจจะรุนแรงถึงขั้นกระทบต่อแผนการเงินที่ได้วางไว้ หรือหนักกว่านั้นอาจกระทบถึงสถานะทางการเงินหรือ ความเป็นอยู่ที่อาจจะวิกฤติขึ้นมาได้
           การประกันสุขภาพ เป็นการโอนความเสี่ยงในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในด้านสุขภาพ ไปให้กับบริษัทประกันเป็นผู้รับภาระต่างๆนั้นแทน ทำให้เราไม่ต้องนำเงินที่เก็บสะสมไว้ออกมาใช้ ทำให้เป้าหมาย หรือสภาพความเป็นอยู่ของเรายังเป็นไปตามปกติ

ความคุ้มครองของสัญญาประกันชีวิต ประเภทของสัญญาหลัก ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล ประกันชดเชยรายได้ ประกันโรคร้ายแรง ประกันชดเชยอุบัติเหตุ

สัญญาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ

 1. กลุ่มที่ให้ความคุ้มครองสุขภาพ
             เป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ทั้งแบบที่เป็นผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน จากการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือจากอุบัติเหตุ
 2. กลุ่มที่ให้ความคุ้มครองในด้านการชดเชยรายได้
             เป็นการชดเชยการสูญเสียรายได้หากต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล รวมถึงการชดเชยกรณีทุพพลภาพ ไม่สามารถทำงานหารายได้ต่อไปได้ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวบางส่วนได้
 3. กลุ่มที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคร้ายแรง
             ซึ่งมีทั้งการขดเชยเป็นรายวันและการชดเชยเป็นเงินก้อน เพื่อช่วยให้มีทุนในการรักษาโรคร้ายแรงนั้นๆ ซึ่งบางโรคมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ค่อนข้างสูง
 4. กลุ่มที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ
             เป็นการให้ความคุ้มครองในด้านการชดเชยค่ารักษาพยาบาล การชดเชยการสูญเสียอวัยวะ รวมถึงการสูญเสียชีวิตอันเนื่องจากอุบัติเหตุ ซึ่งในปัจจุบันมีการรวมความคุ้มครองไปถึงการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย หรือการจลาจลอีกด้วย
 5. กลุ่มที่ให้ความคุ้มครองการทุพพลภาพ
             เป็นการให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยบริษัทจะยกเว้นเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระ แต่ยังให้ความคุ้มครองเหมือนเดิม และยังอาจมีค่าเลี้ยงดูให้อีกด้วย

          (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประเภทของประกันสุขภาพ)

 การวางแผนประกันวินาศภัย

          การวางแผนทางการเงินจะไม่สมบูรณ์เลย หากยังมีช่องโหว่ให้เงินรั่วไหลได้ การประกันวินาศภัยเป็นการอุดรอยรั่วที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของเรา หากเกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สิน การประกันวินาศภัยจะเป็นการช่วยบรรเทาความสูญเสียทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวได้
           การประกันวินาศภัย เป็นการซื้อความคุ้มครองให้กับทรัพย์สิน เพื่อช่วยให้แผนการเงินของเราแข็งแกร่งขึ้น

ประเภทของประกันวินาศภัย ประกันอุบัติเหตุส่วยบุคคล ประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

การประกันวินาศภัย แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักๆ คือ

 1. การประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล แบ่งเป็น
  • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • ประกันอุบัติเหตุหมู่
 2. การประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์สิน แบ่งเป็น
  • การประกันอัคคีภัย
   • ประกันอัคคีภัยสำหรับภัยทั่วไป
   • ประกันอัคคีภัยสำหรับทีอยู่อาศัย
  • การประกันภัยรถยนต์
   • ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
   • ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
    • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
    • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2
    • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
    • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4
  • การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
   • ประกันภัยการขนส่งสินค้า
   • การประกันภัยตัวเรือ
  • การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 3. การประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดทางกฎหมาย
 4. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองภัยอื่นๆ

          (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประเภทของประกันวินาศภัย)

 
ความแตกต่างระหว่างมีประกัน กับไม่มีประกัน
 
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com