header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
การวางแผนการออม
 
การวางแผนการออม

          การออมเงิน เป็นสิ่งที่จำเป็นในการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต เพราะความร่ำรวยหรืออิสรภาพทางการเงิน มักเริ่มจากการรู้จักใช้ รู้จักออมทั้งสิ้น ใครที่เริ่มเก็บออมได้เร็วกว่า ย่อมรวยเร็วกว่า ดังคำพูดที่ว่า "ออมก่อน รวยกว่า" แต่หลายๆ คนก็ยังไม่เห็นประโยชน์ในการเก็บออมเงิน หรือไม่รู้วิธีการออมเงินที่ได้ผล จึงทำให้มีการใช้จ่ายเพื่อตอบสนองต่อความสุข และความต้องการของตัวเองก่อน เหลือเท่าไหร่จึงค่อยนำมาออม หากไม่เหลือก็ไม่ออม หรือหากไม่พอใช้จ่ายก็นำเงินที่เคยเก็บออมไว้ออกมาใช้ ดังนั้นจึงทำให้การออมไม่ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้

ประโยชน์ของการออม

          การเก็บออมเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายนั้น จะไม่ประสบความสำเร็จได้เลย หาเรายังไม่รู้ถึงประโยชน์และความสำคัญของการที่จะต้องมีเงินออม จนทำให้หลายๆคนปล่อยปละละเลย ไม่ได้ใส่ในในเรื่องการออมเงิน จนเมื่อประสบปัญหาทางการเงินขึ้นมาก่อน จึงค่อยมาเห็นความสำคัญ ซึ่งขณะนั้นอาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้ ซึ่งประโยชน์ของการออมนั้นมีมากมายหลายประการ เช่น 

 • เป็นการสร้างนิวัยและความมีวินัยทางด้านการเงินให้กับตนเอง
             การเก็บออม เป็นการสร้างวินัยที่ดีวิธีหนึ่ง เพราะเมื่อเรามีเป้าหมายและวางแผนการออมแล้ว เราก็ต้องมีความสม่ำเสมอในการเก็บเงิน ไม่เช่นนั้นแล้วเป้าหมายดังกล่าวก็คงยากที่จำประสบผลสำเร็จ

 • มีอนาคตที่มั่นคงทางด้านการเงิน
             การที่เรามีเงินออมไว้ก็เหมือนมีเกราะป้องกันสิ่งที่คาดไม่ถึง ไม่ว่าในอนาคตจะเป็นเช่นไร หากชีวิตปกติดี เงินจำนวนนี้ก็เก็บเอาไว้ซื้อความสุข แต่หากเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นมา เช่น  อุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย หากยังมีเงินออมเก็บไว้จำนวนหนึ่ง อาจจะช่วยให้ปัญหาเบาขึ้นได้

 • มีเงินเก็บออมเพื่อเป้าหมายในอนาคต
             จากกการที่เราพยายามเก็บออมอย่างมีวินัยนั้น จะสามารถทำให้เราบรรลุเป้าหมายในอนาคตตามที่เราตั้งใจได้ เช่น การมีบ้าน มีรถ การศึกษาของบุตร ซึ่งทั้งหมดนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากปราศจากวินัยทางการออมที่ดี

 • รู้คุณค่าของเงินและคุณค่าของตนเอง
             จากการที่เราสามารถบรรลุเป้าหมายบางอย่างที่ต้องการในอนาคตได้ จากการที่ได้ลงมือเก็บออมด้วยตัวของเราเองนั้น นอกจากจะภูมิใจในสิ่งที่ได้มาแล้ว เรายังจะรู้สึกอีกว่า เป้าหมายหรือสิ่งของที่ได้มานั้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับเราเป็นอย่างมาก

 • มีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณ
             การเป็นคนแก่ชราที่ยากจนและยังต้องทำงานและอาศัยเงินเลี้ยงดูจากรัฐบาล หรือการพึงพาลูกหลาน เป็นเรื่องน่ากลัวอย่างยิ่งของคนที่ไม่มีการวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณ  หากต้องการเป็นคนชรามีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า ก็ต้องวางแผนการออมสำหรับอนาคตไว้เสียตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ เพราะเงื่อนไขของเวลาจะทำให้เป้าหมายการออมสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

 • เงินออมสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้ 
             พื้นฐานของความมั่งคั่ง คือการเก็บออมและการลงทุน เมื่อเราสามารถเก็บออมเงินได้จำนวนหนึ่งแล้ว นอกจากที่จะสามารถนำไปใช้ซื้อสิ่งที่ต้องการได้แล้ว ยังอาจนำเงินจำนวนนั้นไปสร้างมูลค่าให้งอกเงยเพิ่มขึ้นอีกได้ ด้วยการนำเงินออมไปต่อยอดให้ออกดอกออกผลด้วยการลงทุนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทำธุรกิจ ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในตราสารการเงินต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินออมให้มากขึ้นและสร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้ในที่สุด

 • เหลือเป็นมรดกให้ลูกหลาน
             การที่เรามีเงินออมที่ที่เพียงพอนอกจากจะไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานในยามเกษียณแล้ว ยังสามารถที่จะมอบต่อเงินออมนั้นให้กับลูกหลาน เพื่อเป็นทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ หรือต่อยอดธุรกิจก็ได้

 • ทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ
             เนื่องการออมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศเจริญก้าวหน้า  สังเกตได้จากการที่รัฐบาลสนับสนุนในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ จากการออมของเราไม่ว่าจะออมผ่านช่องทางใดก็ตาม เช่นออมผ่านประกันชีวิต RMF LTF หรือออมผ่านการลงทุนต่างๆ

พื้นฐานการออมเงิน

          การเก็บออมเป็นพื้นฐานของการสร้างชีวิตและเป็นรากฐานของการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวย และมีประโยชน์มากมายมหาศาลต่อการสร้างชีวิตให้มั่นคงและปลอดภัยในอนาคต ดังนั้นหากต้องการที่จะให้มีเงินออมได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ลองเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงิน ให้เป็นดังสมการการเงินด้านล่างนี้

สมการทางการเงิน

          เราสามารถเก็บออมได้แน่นอน เพียงแค่เปลี่ยนความคิดจากเดิมที่เคยคิดว่า มีรายได้เข้ามาเท่าไหร่ หักด้วยค่าใช้จ่ายก่อน เหลือเท่าไหร่ค่อยเป็นเงินออม ไม่เหลือก็ไม่ต้องออม มาเป็น มีรายได้เท่าไหร่ หักจำนวนเงินที่ตั้งใจที่จะออมก่อน เหลือเท่าไหร่จึงค่อยนำไปใช้จ่าย

          แม้ช่วงแรกๆ อาจจะรู้สึกอึดอัดหรือฝืนใจบ้าง แต่พอทำไปได้สักพัก จะเริ่มคุ้นเคยกับการออมมากขึ้น ในช่วงเริ่มต้นอาจจะออมเพียงเดือนละ 10% ของรายได้ก่อน หลังจากนั้นจึงเพิ่มเป็น 20% หรือ 30% ตามความสามารถ เงินออมที่ได้ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แต่ที่สำคัญ คือ ควรแยกบัญชีเงินออม ออกจากบัญชีค่าใช้จ่ายทั่วๆไป เพื่อให้สามารถบริหารการออม และการใช้จ่ายให้เป็นสัดส่วน ไม่เช่นนั้นแล้วหากมีปัญหาด้านการใช้จ่าย จะทำให้การออมมีปัญหาตามไปด้วย

การบริหารเงินออม
 
การจัดสรรเงินออม

          หากไม่ต้องการให้การออมเงิน ต้องมีปัญหาจากการไม่มีวินัยในการใช้จ่าย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออม ควรแบ่งเงินออมออกเป็น 5 บัญชี โดยแยกแต่ละบัญชีตามวัตถุประสงค์การออมให้ชัดเจน

 1. บัญชีแรก
             เป็นบัญชีพิเศษ และเป็นบัญชีที่สำคัญที่สุด ที่จะต้องออมให้เต็มก่อนเป็นบัญชีแรก คือ บัญชี "เงินสำรองฉุกเฉิน" ซึ่งเงินก้อนนี้เก็บไว้เพื่อรองรับกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุ เจ็บไข้ได้ป่วย ตกงานหรือเปลี่ยนงานกะทันหัน ซึ่งจำนวนเงินที่ควรมีในบัญชีนี้คือ 6 - 12 เท่าของค่าใช้จ่ายประจำเดือน หลังจากนั้นจึงค่อยนำไปออมในบัญชีที่เหลือต่อไป

            บัญชีพิเศษนี้ เป็นบัญชีที่เอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น จึงควรมีสภาพคล่องพอสมควร เพื่อที่เมื่อถึงเวลาต้องใช้แล้ว จะได้สามารถนำออกมาใช้ได้ทันที ดังนั้นจึงควรเก็บเงินก้อนนี้ไว้ใน บัญชีออมทรัพย์ หรือกองทุนตลาดเงิน ซึ่งมีสภาพคล่องสูงและมีความเสี่ยงต่ำ แต่เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำนี่เอง จึงทำให้ผลตอบแทนที่ได้ต่ำตามลงไปด้วย จึงไม่ควรเก็บเงินก้อนนี้ไว้ในจำนวนที่มากเกินไป เพราะจะทำให้เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม

 2. บัญชีที่สอง
             เป็นบัญชี "เงินออมเพื่อเป้าหมายระยะสั้น" เป็นบัญชีที่มีเป้าหมายในการใช้เงินในระยะสั้นๆ ไม่เกิน 3 ปี เช่น เป้าหมายที่จะไปท่องเที่ยวต่างประเทศ หรือเงินที่จะนำไปดาวน์รถยนต์ ซึ่งเงินจำนวนนี้จะต้องใช้ในระยะเวลาอันใกล้ ดังนั้นจึงต้องเก็บไว้ในสินค้าทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ ๆ เช่น ในบัญชีฝากประจำ หรือในกองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น

 3. บัญชีที่สาม
             เป็นบัญชี "เงินออมเพื่อเป้าหมายระยะกลาง” เพื่อเป้าหมายที่เราต้องการใช้เงินจำนวนนี้ในระยะเวลา 3 – 7 ปีข้างหน้า เช่น เป้าหมายในการแต่งงาน เตรียมเงินดาวน์บ้าน หรือเตรียมไว้เพื่อที่ว่าหากมีโอกาสการลงทุนที่ดีผ่านเข้ามา เงินจำนวนนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในระยะเวลานี้ แต่อย่างไรเสีย เงินจำนวนนี้ก็ยังมีความจำเป็นอยู่ จึงไม่สามารถนำไปเก็บไว้ในสินค้าที่มีความเสี่ยงได้ แต่ก็ยังสามารถที่จะรับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเงินเก็บของเรา เช่น พันธบัตรรัฐบาลระยะ 5 ปี หรือกองทุนรวมตราสารหนี้

 4. บัญชีที่สี่
             เป็นบัญชี “เงินออมเพื่อเป้าหมายระยะยาว” เพื่อเป้าหมายที่มีความจำเป็นอย่างมาก ถึงมากที่สุด แต่เราหลายคนมักจะมองข้ามไปที่ว่าสำคัญที่สุดก็เพราะเราไม่สามารถกลับไปวางแผนใหม่ หรือกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้ว นั่นคือ แผนการศึกษาของบุตร และ แผนการเกษียณของตนเอง แต่เนื่องจากเป็นเป้าหมายที่จะใช้เงินจำนวนนี้ในระยะเวลาอีกหลายปี ดังนั้นจึงสามารถนำไปเก็บกับสินค้าทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงได้ แต้ก็ต้องมีความเสี่ยงที่ปานกลาง เช่น กองทุนรวม LTF RMF หรือกองทุนรวมหุ้นอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งเงินก้อนนี้ต้องใช้ความตั้งใจและวินัยในการออมสูง จึงต้องกันเงินไว้ทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ ที่สำคัญ... เมื่อใส่เงินเข้าไปในบัญชีนี้แล้ว “จงลืมมัน” ไม่ว่าอย่างไรก็จะไม่ยอมถอนเงินก้อนนี้ไปใช้เด็ดขาด

 5. บัญชีที่ห้้า
             เป็น “บัญชีเพื่อการลงทุน” หากคุณเคยแต่ฝากเงินไว้กับธนาคารเพียงอย่างเดียว ลองเพิ่มทางเลือกในการสร้างความมั่งคั่ง โดยแบ่งเงินมาเข้าบัญชีนี้ และค่อยๆนำ ไปลงทุนในทางเลือกอื่นๆ ที่มีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อให้เงินทำงาน สร้างเงินให้กับเรา ซึ่งบัญชีนี้ถือว่าเป็นบัญชีที่จะช่วยย่นระยะเวลาที่จะทำให้เกิดความมั่งได้เร็วยิ่งขึ้น

พลังดอกเบี้ยทบต้น

          สิ่งที่ทำให้การเริ่มต้นออมเร็ว ประสบความสำเร็จในการออมสูงกว่าการเริ่มต้นที่ช้ากว่า ก็เพราะ พลังดอกเบี้ยทบต้น หรือ Compound Interest ซึ่งมีหลักการทำงาน คือ การนำผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนกลับไปรวมเข้ากับเงินต้น เพื่อนำไปลงทุนใหม่ ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนในครั้งถัดไปเพิ่มมากยิ่งขึ้น

พลังดอกเบี้ยทบต้นนั้นประกอบด้วย 3 สิ่งคือ

 1. เงินต้น
             ปัจจัยแรกที่ต้องมีคือเงินต้น ยิ่งเรามีเงินต้นมากเท่าไหร่ พลังของดอกเบี้ยทบต้นจะทำให้ผลตอบแทนเติบโตได้ไวขึ้นเท่านั้น แต่ถ้าหากว่าเรายังมีเงินต้นไม่มาก ก็ต้องอาศัยปัจจัยต่อมาไป คือ

 2. อัตราผลตอบแทน
             เมื่อเรามีเงินต้นแล้วก็ต้องนำเงินนั้นไปลงทุน โดยมีผลตอบแทนเป็นตัวขยายเงินต้นของเราให้เพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีที่นิยมกันเพื่อให้มีอัตราผลตอบแทนมากขึ้นเช่น ลงทุนในหุ้น ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในทองคำ ซึ่งยิ่งผลตอบแทนมากก็จะยิ่งเสี่ยงถ้าเราไม่เข้าใจมันอย่างลึกซึ้ง ดังนั้นโปรดจำไว้ว่า การลงทุนมีความเสี่ยง แต่ความเสี่ยงจัดการได้ด้วยความรู้ ยิ่งเราเข้าใจสิ่งที่เราลงทุนมากเท่าไหร่ เรายิ่งเสี่ยงน้อยลงเท่านั้น

 3. ระยะเวลา
             ระยะเวลาเป็นส่วนสำคัญที่สุดในพลังดอกเบี้ยทบต้น เพราะเงินต้นมีน้อยเรายังสามารถที่จะหามาเพิ่มเติมได้ หรืออัตราผลตอบแทน หากเรามีความรู้ในเรื่องของการลงทุนที่ดีแล้ว การหาผลตอบแทนที่สูงๆก็คงจะไม่ใช่เรื่องยาก แต่เวลานั้น เราไม่สามารถที่จะควบคุมหรือจัดการอะไรได้ สิ่งที่จะทำได้ดีที่สุดก็คือ เริ่มลงมืออมเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ เพราะยิ่งเรามีเวลาลงทุนมากเท่าไหร่ ผลตอบแทนที่ได้ก็ยิ่งจะมากขึ้นเท่านั้น

จากตัวอย่าง

           นาย A ทยอยออมเงินปีละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลา 20 ปี ด้วยผลตอบแทนที่ 8% เมื่อครบ 20 ปี จะได้รับเงินต้นพร้อมผลตอบแทน ที่ 4,610,722 บาท (ประมาณ 130%) จากเงินต้น 2,000,000 บาท

          ขณะที่นาย B เรื่มออมเงินเมื่อนาย A ออมไปแล้ว 10 ปี โดยเพิ่มเงินที่ออมเป็นปีละ 200,000 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี ด้วยผลตอบแทนที่ 8% เหมือนกัน เมื่อครบ 10 ปี นาย B จะได้รับเงินต้นพร้อมผลตอบแทนที่ 2,929,297 บาท (ประมาณ 46%) จากเงินต้นที่ 2,000,000 บาท เท่ากับนาย A

          เพียงแค่นาย B เริ่มออมช้ากว่านาย A แค่ 10 ปี ทำให้ผลตอบแทนต่างกันถึง 84%

          และนาย C เริ่มออมเงินปีละ 100,000 บาทเหมือนนาย A แต่ออมเพียง 10 ปี แล้วไม่ออมต่อ ปล่อยไปจนถึงปีที่ 20 จะได้เงินต้นพร้อมผลตอบแทนที่ 3,162,066 บาท (ประมาณ 216%) ซึ่งก็ยังมากกว่านาย B ที่ออมช้ากว่านาย C แค่ 10 ปี ถึงแม้ว่านาย B จะใช้เงินต้นถึง 2,000 000 บาท ในขณะที่นาย C ใช้เงินต้นเพียง 1,000,000 บาทเท่านั้น และเมื่อดูตามเปอร์เซ็นต์ของผลตอบแทนต่อเงินต้นแล้ว จะเห็นได้ว่า นาย C ก็ยังได้รับผลตอบแทนมากกว่านาย A ซึ่งออมอย่างต่อเนื่อง

          ดังนั้นจะเห็นได้ว่าระยะเวลาในการเริ่มต้นออม จนถึงวันที่สิ้นสุดโครงการนั้น มีผลเป็นอย่างมากในการสร้างผลตอบแทนให้กับเงินออมของเรา ยิ่งระยะเวลามีมากเท่าไหร่ ผลตอบแทนก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

กราฟผลตอบแทน

อีกตัวอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้เห็นว่า ระยะเวลาในการออมนั้นมีผลต่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไร

          จากตัวอย่าง มีการออมที่เดือนละ 100,000 บาท ด้วยผลตอบแทนที่ต่างกัน คือ 3%-18% จะเห็นได้ว่า ในช่วง 10 ปีแรก ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยแต่ละรายการจะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่ละเริ่มเห็นผลแตกต่างตั้งแต่ประมาณปีที่ 10 เป็นต้นไป ยิ่งระยะเวลาที่นานขึ้น จะเห็นความแตกต่างของผลตอบแทนอย่างชัดเจน

ศัตรูของเงินออม
 
ศัตรูเงินออม

           ในปัจจุบันนี้ราคาสินค้าเริ่มมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้เราต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงินเป็นพิเศษ และการออมไว้ใช้ในอนาคตก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่คุณไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด เพราะสำคัญมากสำหรับอนาคตข้างหน้า แต่ถึงแม้ว่าเราจะมีวิธีการออมที่ดีอย่างไร หากเรามีศัตรูตัวร้ายที่คอยขัดขวางการออมของเราอยู่ อาจจะทำให้ไม่สามารถออมเงินได้สำเร็จตามเป้าหมายได้ ดังนั้นก่อนจะออมลองมาทำความรู้จักกับศัตรูของเงินออม เพื่อที่จะได้เตรียมรับมือ และหาทางป้องกันเสียตั้งแต่เนิ่นๆ

 • เงินเฟ้อ เป็นตัวที่ทำให้เงินออมของเราหายไปในทุกๆปี ถึงแม้ว่าจะเก็บเงินไว้ดีเพียงใดก็ตาม ค่าของเงินก็จะลดลงเสมอ หรือแม้แต่นำไปลงทุน ผลตอบแทนที่ได้ก็จะน้อยกว่าความเป็นจริง ซึ่งทำให้อำนาจในการจับจ่ายซื้อของของเราลดลง ศัตรูตัวนี้เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่เราสามารถที่จะเอาชะนะได้ ด้วยการออมหรือการลงทุน ที่ให้อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ

ค่าเงินตามอัตราเงินเฟ้อ

          จากตาราง จะเห็นได้ว่า หากวันนี้มีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 4% ต่อปี และถ้าเรามีเงินอยู่ 100 บาท แล้วเก็บไว้เฉยๆ โดยไม่ได้นำไปทำประโยชน์ใดๆ เมื่อเวลาผ่านไป 15 ปี ค่าของเงิน 100 บาทในวันนี้ จะมีค่าลดลงเหลือแค่ 55.50 บาทเท่านั้น หรือหายไปเกือบครึ่ง

          แต่ถ้าไม่ใช่ 100 แต่เป็น 1 ล้านล่ะ จะหายไปประมาณ 5 แสนบาท ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว

 • เหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะวางแผนได้ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ เจ็บไข้ได้ป่วย ไฟไหม้ รถชน ฯลฯ หลายคนที่เงินออมที่เก็บสะสมมาตลอดชีวิต ต้องหมดเพราะเรื่องเหล่านี้

เหตุการณ์ไม่คาดฝัน

          เช่น นาย A กับนาย B เป็นเพื่อนกัน และตั้งใจที่จะเก็บเงินออมไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ เดือนละ 10,000 บาทเท่ากัน

          นาย A นำเงินไปออมทั้งหมดทั้ง 10,000 บาท ในขณะที่นาย B ได้นำไปซื้อประกันไว้เดือนละ 1,000 บาท เหลือไปออมเดือนละ 9,000 บาท

          เมื่อเวลาผ่านไป 1 ปี นาย A มีเงินออม 120,000 บาท ส่วนนาย B มีเงินออม 108,000 บาท และวันหนึ่งนาย A กับ นาย B ไปเที่ยวด้วยกันแล้วเกิดอุบัติเหตุ ต้องเข้ารับการรักษา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่คนละ 100,000 บาท

          นาย A ต้องนำเงินเก็บของตนเองออกมาใช้ จึงเหลือเงินออมแค่ 20,000 บาท ในขณะที่นาย B สามารถเบิกค่ารักษาจากบริษัทประกันได้ 90,000 บาท แล้วนำเงินเก็บของตัวเองออกมาใช้แค่ 10,000 บาท ทำให้เหลือเงินออมอีก 98,000 บาท

          จะเห็นได้ว่า โรคภัยหรืออุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัว ดังนั้นเงินที่ออมมาตลอดชีวิตอาจจะหายไปกับสิ่งนี้ ทางออกคือควรทำประกันไว้ ซึ่งในยุคปัจจุบันการทำประกันมีหลากหลายรูปแบบ แถมเป็นการออมเงินไปในตัว

 • ขาดวินัยในการออม

  ความไม่มีวินัยในการออม เป็นสิ่งที่เกิดจากตัวเราเอง สามารถกำจัดได้แต่ยาก ด้วยความไม่รู้จักพอทาง แก้ที่ทำได้ คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสียใหม่ ให้ถือเสมือนว่าการออม เป็นหน้าที่ที่ต้องทำทุกวันเพื่ออนาคตที่ดี

 • แชร์ลูกโซ่

  ความโลภ ความโลภมาก อยากได้ผลตอบแทนสูงๆ จึงนำเงินที่มีอยู่ไปลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนที่สูงๆ โดยการขากความรอบคอบไตร่ตรอง ในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูง จนอาจสูญเงินทั้งหมด ทางเดียวที่จะรักษาเงินออมให้ปลอดภัยได้ คือ ต้องรู้จักพอ รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร และรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน

เทคนิคเงินออม

          ไม่ว่าใครก็ตาม ก็คงอยากมีเงินออมอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ยามเกษียณ หรือใช้จ่ายตามเป้าหมายต่างๆ แต่หลายๆคนก็ยังไม่มีเงินออมที่เพียงพอ ทั้งๆที่มีความตั้งใจอย่างเต็มที่แล้ว ลองทำตามเทคนิคต่อไปนี้ดู อาจจะทำให้การออมเงินเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นบ้าง

 1. เริ่มออมทีละน้อย ค่อยๆ ออม ไม่ต้องรอมีเงินเยอะๆแล้วจึงค่อยออม ยิ่งเงินน้อยยิ่งต้องรีบออม

 2. เริ่มออมให้เร็วที่สุด เพื่ออาศัยประโยชน์จากระยะเวลาการออม (ดูเรื่องดอกเบี้ยทบต้น)

 3. ไม่นำเงินในบัญชีเงินออมออกมาใช้ การออมเงินบัญชีเงินออมที่ได้ถูกจัดสรรแล้ว จะต้องไม่นำออกมาใช้ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของแต่ละบัญชีนั้นๆ (ดูเรื่องการบริหารเงินออม)

 4. กำหนดตารางการออม และทำให้เป็นเป็นประจำ เพื่อสร้างนิสัยการออมที่ดี

 5. เปลี่ยนงานอดิเรกให้เป็นเงิน โดยใช้พรสวรรค์บวกความมุ่งมั่น เพื่อเพิ่มเงินออมและความสุขใจ

 6. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อลดความอยากได้และลดเวลาในการช้อบปิ้ง

 7. เปรียบเทียบหาผลตอบแทนที่ดีที่สุด เพื่อไม่ให้เงินออมต้องสึกหรอไปเพราะเงินเฟ้อ

 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com