header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
การวางแผนการศึกษาบุตร
 
การวางแผนการศึกษาบุตร

           ผู้เป็นพ่อแม่ ย่อมอยากเห็นอนาคตที่ดีของลูกๆทุกคน เรื่องการศึกษาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับอนาคตของลูกๆ พ่อแม่ย่อมต้องการที่จะให้ลูกๆได้เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ดี ได้มาตรฐาน แต่ก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการศึกษานี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เพราะเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องใช้ ไม่ว่าเราจะได้มีการเตรียมหรือไม่ก็ตาม และหากไม่ได้เตรียม หรือเตรียมไว้แต่ไม่พอ ย่อมมีผลกระทบต่ออนาคตทางการศึกษาของลูกๆอย่างแน่นอน

วางแผนทุนการศึกษาบุตร

          การวางแผนเพื่อการศึกษาบุตรนั้น ถือเป็นการวางแผนเพื่อเป้าหมายระยะยาวที่สำคัญอีกเป้าหมายหนึ่ง ซึ่งค่าใช้จ่ายในเรื่องของการศึกษาของแต่ละบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยในหลายๆด้านด้วยกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องของสถานศึกษาหรือประเภทของสถานศึกษา

          และเนื่องจากเป้าหมายในด้านของการศึกษาของบุตรนั้น เป็นเป้าหมายในระยะยาว ดังนั้นเราจึงหลีกเลี่ยงปัญหาจากอัตราเงินเฟ้อไม่ได้ ซึ่งอัตราเงินเฟ้อทางด้านการศึกษานั้นมักจะสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อปกติค่อนข้างมาก จึงทำให้ต้องมีการคิดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาในอนาคตอย่างรอบคอบด้วย

 ขั้นตอนการวางแผนการศึกษาบุตร
 1. กำหนดเป้าหมายต่างในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาบุตร เช่น

  • ต้องการให้ลูกเราได้รับการศึกษาถึงในระดับใด
  • สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา ที่ต้องการให้ลูกเราได้รับการศึกษา ว่าเป็นของรัฐบาลหรือเอกชน ในประเทศหรือต่างประเทศ
 2. คำนวณค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียม

  • โดยการหาข้อมูลจากสถานศึกษาที่เราต้องการให้ลูกได้รับการศึกษา
  • ระยะเวลาก่อนที่ลูกจะเข้าศึกษา ค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาที่เราต้องการ
  • อัตราเงินเฟ้อทางกาศึกษา
 3. วางแผนในเรื่องจำนวนเงินที่ต้องออม และเครื่องมือทางการเงินที่จะนำมาใช้
             เพื่อที่จะได้มั่นใจได้ว่าเราสามารถวางแผนในเรื่องของการศึกษาให้กับลูกของเราได้อย่างเพียงพอ และยังสามารถที่จะช่วยลดภาระในการเก็บออมได้ หากเราเลือกเครื่องมือในการออมที่มีประสิทธิภาพ

 4. ปกป้องความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่กองทุนการศึกษาจะสำเร็จ
             เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารุในการหารายได้ การเจ็บป่วย  หรือที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน ที่อาจทำให้มีผลกระทบต้องเป้าหมายทางการศึกษาของบุตร ที่อาจไปไม่ถึงในระดับที่คาดหวัง

 ตัวอย่างการวางแผนการศึกษาบุตร
วางแผนทุนการศึกษาบุตร
 1. ต้องการส่งบุตรให้เรียนถึงระดับปริญญาโท ตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ยทั่วๆไป

  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

 2. จากการสำรวจดังตัวอย่าง ค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน

  • ระดับปริญญาตรี  ปีละ           =  160,000 บาท
  • ปริญญาโท         ปีละ           =  200,000 บาท

           ระยะเวลาก่อนที่จะเริ่มเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 15 ปี และมีอัตราเงินเฟ้อเกี่ยวกับการศึกษาอยู่ที่ 8% ต่อปี ซึ่งจะได้ค่าใช้จ่ายที่ควรจะเป็นในช่วงที่เข้าศึกษา

 • ปริญญาตรี จากปีละ 160,000 เป็นปีละ 507,547 บาท
 • ปริญญาโท จากปีละ 200,000 เป็นปีละ 863,140 บาท

และเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อทุกปี ตามตารางดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ดังนั้นจำนวนเงินที่ต้องเตรียมจริงๆ ณ.วันที่เริ่มเข้าศึกษา คือ 4,082,396 บาท

 1. วางแผนในเรื่องจำนวนเงินที่ต้องออม และเครื่องมือทางการเงินที่จะนำมาใช้

  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

             จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า จากจำนวนเงินที่ต้องการ คือ 4,082,396 บาท หากเราเลือกเครื่องมือการเก็บที่ได้รับผลตอบแทน 3% ต่อปี เราจะต้องเก็บให้ได้ปีละ 219,496 บาท
              แต่ หากเราเลือกเครื่องมือการเก็บออมที่สามารถให้ผลตอบแทนที่ 8% ต่อปี เราจะเก็บออมเพียงปีละ 150,353 บาท หรือประมาณเดือนละ 12,500 บาท เอง
            จะเห็นได้ว่า วิธีการเลือกเครื่องมือในการเก็บออม ก็มีผลต่อความสำเร็จของแผนการศึกษาของบุตรไม่น้อยเลยทีเดียว

 2. ปกป้องความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่กองทุนการศึกษาจะสำเร็จ
             สร้างความคุ้มครองผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิต ด้วยความคุ้มครองชีวิตที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาทั้งหมด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในยามที่คุณ ไม่สามารถอยู่ดูแลเขาได้อีกต่อไป รวมถึงในเรื่องของการประกันสุขภาพ โรคร้ายแรง และทรัพย์สินอื่นๆ
  (ดูรายละเอียดในเรื่องประกันชีวิตกับกองทุนการศึกษา)

หมายเหตุ : จากตัวอย่าง

 • การวางแผนในเรื่องการศึกษานี้เราจะเน้นที่การศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้วยเหตุผลว่า
  • ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
  • การศึกษาในระดับก่อนปริญญาตรีมีระยะเวลาให้เราเตรียมตัวค่อนข้างน้อย และค่าใช้จ่ายยังไม่สูงมาก (ยกเว้นโรงเรียนเอกชนบางแห่ง หรือโรงเรียนนานาชาติ)
  • การแข่งขันในระดับก่อนปริญญายังไม่สูงและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอยู่แล้ว
 • เรื่องของอัตราเงินเฟ้อในเรื่องของการศึกษาในปัจจุบันจะอยู่ที่ 6-8% ดังนั้นการคำนวณที่อัตราเงินเฟ้อที่ 8% จึงเป็นการเตรียมที่ปลอดภัยที่สุด
 • การคิดผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 8% เนื่องจากว่า ช่วงแรกเราสามารถนำไปลงทุนในผลตอบแทนที่มากกว่า 8% ได้ เนื่องจากระยะเวลาก่อนที่จะใช้เงินจำนวนนี้ยังเป็นระยะยาวอยู่ แต่เมื่อใกล้ๆเวลาที่ต้องใช้เงินและช่วงที่ใช้เงินอยู่นั้น เราต้องปรับสัดส่วนในเรื่องของผลตอบแทนให้ต่ำลงกว่า 8% เพื่อลดความเสี่ยงของเงินจำนวนนี้ลง
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com