header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
รับสมัครที่ปรึกษาการเงิน
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ
 
ทำไมต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิต

          จากสถิติการทำประกันชีวิตของประชาชนในประเทศไทย โดยที่ ณ สิ้นปี 2014 ประเทศไทย มีจำนวนประชากรทั้งประเทศกว่า 65 ล้านคน ในขณะที่มีจำนวนกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่มีผลบังคับอยู่ทั้งสิ้น 19 ล้านฉบับ หรือคิดเป็น 30% ของประชากรทั้งหมด นั่นแปลว่าในคนไทย 100 คน จะมีคนทำประกันชีวิตอยู่แค่ 30 คนเท่านั้น

         ถึงตัวเลขกรมธรรม์ อาจจะดูเยอะ แต่ต้องอย่าลืมว่าในคนที่ทำกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งหมด อาจมีบางคนที่ทำประกันชีวิตไว้มากกว่า 1 ฉบับ ดังนั้นจำนวนคนที่มีความคุ้มครองจากประกันชีวิตย่อมมีน้อยกว่า 30% ของประชากรทั้งหมด

          นอกจากตัวเลขกรมธรรม์ ที่น่าตกใจแล้ว ทุนประกันชีวิตหรือวงเงินความคุ้มครองโดยเฉลี่ยของคนของคนไทย มีเพียงแค่ 193,000 บาท เท่านั้น  ถ้าจะพูดให้เห็นภาพชัดๆ ลองคิดดูว่า หากหัวหน้าครอบครัวจากไปก่อนวัยอันควร ครอบครัวจะได้เงิน จากประกันได้ไม่ถึง 2 แสนบาท เห็นแบบนี้แล้วเชื่อหรือยังว่า คนไทยทำประกันชีวิตกันน้อยจริงๆ

          กล่าวโดยสรุป ทุนประกันชีวิตคือการวัดค่าตัว ค่าความสามารถของคน ลองจินตนาการดูว่า หากเรามีอายุขัยตามสมควร เราจะสามารถสร้างรายได้ สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้มากขนาดไหน แต่ทว่าหากโชคร้ายจากไปก่อนวัยอันควร และไม่ได้มีการทำประกันอย่างเหมาะสม เท่ากับว่าค่าตัว ค่าความสามารถของเราจะกลายเป็นศูนย์ หายวับไปกับตา ยิ่งโดยเฉพาะหากผู้นั้นเป็นหัวหน้าครอบครัว มีภรรยาและลูก หรือพ่อแม่ที่อยู่ภายใต้การดูแล เขาเหล่านั้นจะลำบากแค่ไหน นับได้ว่าเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างประเมินค่าไม่ได้จริงๆ

ข้อดีของการเป็นตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพ

รายได้แบบเจ้าของกิจการ 1. รายได้ที่ไม่มีเพดาน
    เป็นรายได้ที่เราสามารถกำหนดเองได้ โดยรายได้ส่วนใหญ่มักจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ รายได้แบบมีเพดาน หรือรายได้ประจำ ซึ่งเป็นรายได้ของคนส่วนใหญ่ทั่วไป กับรายได้แบบไม่มีเพดาน หรือรายได้แบบเจ้าของกิจการ ซึ่งจะได้มากหรือได้น้อย ขึ้นอยู่กับความขยัน และความสามารถของตัวเราเอง แน่นอน รายได้ของตัวแทนประกันชีวิตก็เป็นรายได้แบบไม่มีเพดานเช่นเดียวกัน ขยันมากได้ก็มาก หากไม่ทำงานรายได้ก็ไม่มีรายได้เหมือนกัน ดังนั้นรายได้จึงขึ้นอยู่กับตัวเราเองเป็นผู้กำหนด
ความก้าวหน้าในอาชีพ 2. ความก้าวหน้าที่เท่าเทียมกัน
    ความก้าวหน้าในเส้นทางของอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้น เราเป็นผู้กำหนด ทุกคนที่เริ่มเข้ามาสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนี้ ต้องเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนเหมือนกันทั้งหมด ให้โอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งต่างๆ จนถึงระดับสูงสุดได้ ด้วยหลักเกณฑ์ที่เท่าเทียมกันทุกคน
ความมั่นคงในอาชีพ 3. ความมั่นคงในอาชีพที่เราเป็นผู้กำหนด
    ความมั่นคงในอาชีพตัวแทนประกันชีวิต ขึ้นอยู่กับความสามารถ, ความขยัน, ความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ของตัวเรา เราจึงเป็นผู้ที่กำหนดความมั่นคงด้วยตัวเราเอง ต่างจากองค์กรอื่นๆ ที่ความมั่นคงในอาชีพของเรามักจะขึ้นอยู่กับบุคคลอื่นๆ เช่นเจ้าของกิจการ หัวหน้า ลูกน้อง หรือแม้กระทั่งเพื่อร่วมงานก็ตาม ล้วนมีส่วนต่อความมั่นคงของเราทั้งสิ้น
การพัฒนาคนเอง 4. ได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
     เราจะได้รับการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ เช่นการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีบุคลิกภาพให้ดีขึ้น ซึ่งนอกจากจะได้นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาชีพแล้ว ยังสามารถนำเอาทักษะที่ได้รับการพัฒนานี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
การเป็นนายตนเอง 5. เป็นนายของตนเอง
    เราสามารถเลือกที่จะบริหารจัดการเวลา และหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะต้องการทำงานหนัก เพื่อให้บรรเป้าหมายต่างๆในชีวิต หรือทำงานเบาๆเพียงเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตนเองไปวันๆก็ได้ โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากใคร ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความสามารถและการตัดสินใจของเราเองทั้งสิ้น
มีเวลาเป็นของตนเอง 6. มีเวลาเป็นของตนเอง
    เวลาเป็นของมีค่า ที่ผ่านแล้วผ่านเลย ไม่สามารถเก็บไว้ หรือย้อนกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่น่าเสียดายที่หลายๆคน มักจะเอาเวลาของตัวเองเกือบครึ่งชีวิต ไปขายให้กับคนอื่น เพื่อแลกกับรายได้เดือนต่อเดือน นอกจากเอาเวลาของตัวเองไปขายแล้ว ยังเอาเวลาของครอบครัว ของลูกๆ หรือของพ่อแม่ไปขายอีกด้วย การกลับมามีเวลาเป็นของตัวเองนั้น ทำให้เราเป็นเจ้าของเวลาทั้ง 24 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับว่าเราจะบริหารเวลานั้นอย่างไร เช่นเวลาใดทำงาน เวลาใดดูแลพ่อแม่ หรือพักผ่อนอยู่กับครอบครัว
มองเห็นคุณค่าของตนเอง 7. ได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง
    คนเราทุกคน ย่อมมีคุณค่าในตัวเองที่แตกต่างกัน การที่เราจะนำเอาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั้น จะต้องอาศัยโอกาส ที่จะให้นำออกมาใช้ด้วย อาชีพต่างๆในปัจจุบันนี้มักจะไม่ค่อยเปิดโอกาสหรือสนับสนุนให้แสดงศักยภาพออกมา โดยถูกตีกรอบ ด้วยความคิดและค่านิยมเดิมๆ จึงทำให้หลายๆคนไม่กล้าที่จะนำเอาศักยภาพและความคิดที่ตนเองมีอยู่ ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและหน่วยงาน
รางวัลชีวิต 8. รางวัลของชีวิต
    จากการทุ่มเททำงานหนัก สิ่งที่จะได้รับตอบแทนกลับมา คือรางวัลชีวิตสาหรับตนเองและครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นบ้าน รถ การศึกษา การท่องเที่ยว รวมถึงครอบครัวที่มีความอบอุ่น และความสุข ดังนั้นรางวัลชีวิตที่ได้รับกลับมานี้ เป็นสิ่งตอบแทนที่คุ้มค่ามากกว่าเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นๆ
เป็นมรดกตกตอด 9. เป็นมรดกตกทอดให้กับบุตรหลาน
    เป็นอาชีพที่สามารถส่งต่อ เป็นมรดกตกทอดสืบทอดถึงลูกหลาน โดยไม่ต้องกังวลกับอนาคตของคนที่คุณรัก งานประกันชีวิตเป็นอาชีพที่สามารถทำได้นานจนกว่าเราจะพอใจ อีกทั้งผลงานที่เราได้สร้างไว้ ยังสามารถส่งมอบต่อให้ลูกหลาน ได้เหมือนเจ้าของกิจการอื่นๆ

          นอกจากผลประโยชน์ที่ตัวแทนเองจะได้รับตามที่กล่าวมาข้างตนแล้ว อาชีพตัวแทนประกันชีวิต ยังมีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ รวมถึงประเทศชาติในด้านต่างๆด้วย เช่น

ประโยชน์ของตัวแทนประกันชีวิต
 • ช่วยให้ประเทศชาติไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในด้านสังคมสงเคราะห์
             ทั้งในเรื่องของสุขภาพ การรักษาพยาบาล การดูแลบุคคลพิการ รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ และการที่บริษัทประกันชีวิตได้นำเอาเบี้ยประกันไปลงทุนในตลาด ไม่ว่าจะเป็นกองทุน หรือพันธบัตรล้วนแต่เป็นการช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจที่แข็งแรงให้กับประเทศชาติด้วย

 • การได้สร้างความมั่นคงทางด้านการเงิน และด้านเศรษฐกิจให้กับหลายๆครอบครัว
             ด้วยการทำให้บุคคลมีการออม เพื่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายทางการเงินของครอบครัวอย่างเป็นระบบ ทำให้ครอบครัวมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

 • ได้สร้างความสุขให้กับคนวัยเกษียณ
             ด้วยการช่วยแนะนำให้เห็นถึงความสำคัญ และเสนอแนะวิธีการวางแผนเกษียณอายุ เพื่อไม่ให้ต้องเป็นคนแก่ที่ยังต้องทำงานหนักไปตลอดชีวิต

 • สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับแม่ม่าย หรือพ่อม่าย รวมถึงเด็กกำพร้า
             ที่ถึงแม้จะโศกเศร้ากัยการสูญเสียหัวหน้าครอบครัว แต่ก็ยังสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติ มีอาหารทานครบ 3 มื้อ มีบ้านที่ยังอบอุ่นอยู่เหมือนเดิม จากทุนประกันแห่งความรักความห่วงใยที่ผู้จากไปได้มอบไว้ให้

 • สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กกำพร้า
             ที่ต้องสูญเสียบุคคลสำคัญในครอบครัวไป ให้ได้สามารถมีการศึกษาต่อจนสำเร็จตามที่ตั้งใจ แม้ว่าผู้ที่จากไปก่อนจะไม่มีโอกาสได้เห็นความสำเร็จก็ตาม

 • สร้างสวัสดิการให้กับบุคคลต่างๆ
             ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างเกราะป้องกันขึ้นมาอีกชั้น จากสวัสดิการเดิมที่มีอยู่ เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้น มีการชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัว รวมถึงการดูแลค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หากต้องถึงกับพิการทุพพลภาพ ไม่ให้ต้องเดือดร้อนครอบครัวหรือคนรอบตัว หากต้องเดือดร้อนก็ให้ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด

สถิติการสอบตัวแทนประกันชีวิต สถิติการสอบตัวแทนประกันชีวิต

          จากสถิติผู้ที่สมัครสอบเพื่อออกใบอนุญาต เป็นตัวแทนประกันชีวิตในปัจจุบันนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นได้ว่า อาชีพตัวแทนประกันชีวิตเริ่มเป็นที่สนใจ จากผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทยระบุว่า การสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคม ประกันชีวิตไทยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศรวมกว่า 21,500 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30% ในจำนวนของผู้สมัครสอบมีผู้เข้าสอบกว่า 15,000 คน และสอบผ่านกว่า 5,000 คน โดยพบว่าการสมัครสอบในเขตต่างจังหวัด มีจำนวนสูงกว่าการสมัครสอบในเขต กทม. แต่เปอร์เซ็นต์การสอบผ่านในเขต กทม.สูงกว่าในเขตต่างจังหวัด และมีผู้จบปริญญาตรีสนใจมาสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิตมากที่สุด เพราะเป็นอาชีพอิสระที่ได้ผลตอบแทนจากรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัด

 
ทำไมต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิตกับ เอไอเอ
 
 
 
เอไอเอ

ประวัติบริษัท เอไอเอ จำกัด

          บริษัท เอไอเอ จำกัด (เอไอเอ) เป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย โดยทำหน้าที่เป็นหลักประกันที่มั่นคงให้กับสังคมไทยมากว่า 78 ปี ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่เอไอเอ รับใช้สังคมไทยด้วยความซื่อสัตย์ เอไอเอเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้ถือกรมธรรม์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และบริการทางการเงินที่หลากหลายบริการประกันชีวิต ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกันสินเชื่อ ประกันภัยกลุ่ม โครงการออมทรัพย์รายเดือน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมด้วยมาตรฐานการบริการระดับสูงซึ่งเป็น ที่ไว้วางใจในเรื่องของความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบรวมถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มั่นคง ทำให้เอไอเอครองความเป็นผู้นำในธุรกิจ และเป็นที่เชื่อถือของผู้ถือ กรมธรรม์ชาวไทยตลอดมา

จุดเด่นทางธุรกิจ

 1. มีความมั่นคงทางการเงิน
  ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินสูงสุด มีความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาผูกพันทางการเงิน ที่มีต่อผู้ถือกรมธรรม์และผู้อื่นได้ตามระยะเวลาที่กำหนด มีฐานการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคง มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีเลิศ มีระบบการพิจารณาประกันภัยที่ดี และมีระบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 2. ผู้นำตลาดในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย
  ตลอดระยะเวลาที่เอไอเอดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เอไอเอเป็นบริษัทชั้นนำอันดับหนึ่ง ที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดของมูลค่าเบี้ยประกันรับรวมแต่ละปีของธุรกิจมากว่า 19 ปี ติดต่อกัน และได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากประชาชนไทย ซึ่งีลูกค้าถือกรมธรรม์ของเรามากกว่า 28 ล้านฉบับ และสมาชิกกรมธรรม์ประกันกลุ่มกว่า 16 ล้านคน

 3. ตัวแทนประกันชีวิตและพนักงานคุณภาพ
  เอไอเอเชื่อมั่นว่าการพัฒนาตัวแทนขายและผู้บริหารหน่วย ให้มีคุณภาพสูงสุดเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาว ซึ่งในปัจจุบันมีตัวแทนประกันชีวิตกว่า 60,000 คนทั่วประเทศ ดังนั้นเอไอเอจึงมุ่งพัฒนาตัวแทนให้มีคุณภาพ มีทักษะความชำนาญหลายด้าน โดยการนำหลักสูตรพัฒนาตัวแทนใหม่ๆจากต่างประเทศ เพื่อให้ตัวแทนทุกคนสามารถมอบบริการ และตอบข้อซักถามของลูกค้าทุกกลุ่ม ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน พร้อมกันนี้ เอไอเอยังมุ่งฝึกอบรมตัวแทนให้เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ที่สามารถให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าในด้านการวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับว่าตัวแทนเอไอเอมีคุณภาพ มีมาตรฐานการทำงานอย่างมีระบบ และมีความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้ตัวแทนของเอไอเอได้รับคุณวุฒิ IQA ( International Quality Award ) เป็นจำนวนมากทุกปี ซึ่งคุณวุฒิ IQA เป็นคุณวุฒิที่แสดงถึงมาตรฐานของตัวแทนมืออาชีพระดับสากล

 4. เป็นผู้นำในการพัฒนา ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
  นับตั้งแต่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย เอไอเอไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด จนเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจประกันชีวิตว่า เอไอเอเป็นแม่แบบของธุรกิจประกันชีวิตและเป็นผู้นำทางการตลาดในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดของบริษัท

  • การรับประกันชีวิตรายบุคคล ( Individual Life Insurance)
  • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ( Personal Accident Insurance )
  • การประกันหมู่ ( Group Insurance )
  • โครงการออมทรัพย์รายเดือน ( Payroll Life)
  • ประกันสินเชื่อ ( Credit Life Insurance )
  • สินเชื่อเคหะ ( Housing Loans)
  • การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 
ร่วมงานกับ เอไอเอ

          ที่เอไอเอ เรามีศูนย์ฝึกอบรมขนาดใหญ่ พร้อมด้วยหลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถ พัฒนาคุณให้เป็นนักขายมืออาชีพได้ แม้ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการขายมาก่อน พร้อมนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น ให้คุณเรียนรู้ได้แบบไม่รู้จบ เปิดโอกาสให้คุณเติบโตเต็มที่กับอาชีพตัวแทนประกันชีวิตที่นี่กับเรา

จุดเด่นของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต

 • เป็นอาชีพที่มีอิสระ ไม่มีขอบเขตในการทำงาน เวลา หรือผู้บังคับบัญชา
 • เป็นอาชีพที่ท้าทาย โอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงและรวดเร็ว ผลตอบแทน
 • ขึ้นอยู่กับความสามารถและความทุ่มเทของแต่ละคน
 • เป็นอาชีพที่สามารถสร้างเป็นธุรกิจครอบครัว สืบทอดไปถึงลูกหลาน
 • เป็นอาชีพที่สามารถสร้างโอกาสได้อย่างไม่มีขอบเขต มีโอกาสให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

หากคุณ

 • มีความรอบรู้ในหลักการขายและมุ่งมั่นบริการลูกค้า
 • มีแรงจูงใจในการทำงานและมีความมั่นใจในการสร้างผลผลิตการขายในระดับสูง ด้วยตนเอง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการสื่อสาร และการนำเสนอการขายและการบริการ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
 • สำหรับคนที่มุ่งมั่นเช่นคุณ เอไอเอ พร้อมต้อนรับคุณเสมอ มาร่วมทีมกับบุคลากรคุณภาพ เพื่อสร้างเครือข่ายการตลาดที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความสำเร็จด้วยตัวคุณเอง

          มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานตัวแทนคุณภาพกับเอไอเอ บริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่ง เพื่อเปิดรับโอกาสสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพในแบบที่คุณต้องการ

 • อิสรภาพทางเวลา ให้คุณได้บริหารเวลาระหว่างงานและชีวิตได้ตามไลฟ์สไตล์
 • เส้นทางสู่ความสำเร็จในฐานะมืออาชีพที่มั่นคง ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานระดับสากล
 • รับรายได้และรางวัลชีวิตจากตัวคุณเองแบบไร้ขีดจำกัด
 
ตัวแทนประกันชีวิต
 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-40 ปี
 • บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารดี
 • มีทักษะในการวางแผน ประเมินผล และรักงานบริการ

ผลตอบแทน

 • เบี้ยขยัน
 • โบนัส
 • เงิน Career
 • ค่าตอบแทนสมทบ
 • การแข่งขันท่องเที่ยวต่างประเทศ สัมมนา วิชาการต่างๆ
 • สวัสดิการทางด้านสุขภาพ

ผลตอบแทนของตัวแทนประกันชีวิต

ผลประโยชน์สำหรับตัวแทน
รายเดือน
 1. ค่าบำเหน็จปีแรก 
 2. โบนัสเบี้ยประกันปีแรกรายปี (APB) 
 3. โบนัสตัวแทนใหม่ 
 4. ผลประโยชน์จากอาชีพตัวแทน (Career Benefit) 
 5. ค่าบำเหน็จปีต่ออายุ
รายไตรมาส
 1. เงินโบนัสรายไตรมาส 
  • จาก FYC (L+CS+PA)
  • จาก FYC (Riders+PA)
รายปี
 1. เงินโบนัสปลายปี 
  • จาก FYC (L+CS+PA)
  • จาก FYC (Riders+PA) 
 2. สวัสดิการตัวแทน (เพิ่มสิทธิ ASPP)
อื่นๆ
 1. ค่าตอบแทนสมทบ

          อาชีพตัวแทนประกันชีวิตของ เอไอเอ คุณสามารถเติบโตเป็นผู้บริหารในสายอาชีพนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณเอง เรากำหนดกฎเกณฑ์ในการเป็นผู้บริหารจากผลงานของคุณเอง ดังนี้

เติบโตเป็นผู้บริหารในสายอาชีพตัวแทนประกันชีวิต
 
 
ตัวแทน Future Agency
 

          เอไอเอมีความมุ่งมั่นในการคัดเลือกและสรรหากลุ่มคนรุ่นใหม่ สายเลือดใหม่ ที่มีศักยภาพ มีความมุ่งมั่น ใฝ่หาความสำเร็จ ไขว่คว้าโอกาสความก้าวหน้าในสายงานและต้องการรายได้อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อเข้าเสริมทัพกับทีมงานของเอไอเอ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นที่ปรึกษาการเงินโดยเฉพาะด้านการประกันชีวิต ผ่านโครงการ future agency

          FA Future Agency คือโครงการคัดเลือกสรรหาบุคคลที่มีศักยภาพมาเข้าร่วมเป็น FA-Financial advisor ซึ่ง FA จะได้รับการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงินโดยเฉพาะด้านการประกันชีวิต เน้นการฝึกปฏิบัติการทำงานจริงที่เป็นระบบทั้งในห้องฝึกอบรมและภาคสนาม พร้อมผลักดันให้ FA มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC license โดย ก.ล.ต.และใบอนุญาตผู้มีสิทธิขาย Unit Linked โดย คปภ. และส่งเสริมการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาด้วยระบบสนับสุนนการทำงานด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ไปสู่การรับคุณวุฒิระดับสากล MDRT และที่สำคัญระหว่างเข้าร่วมอบรมผู้อบรมจะได้รับแผนรับรองรายมั่นคงและน่าสนใจ ที่นอกเหนือจากรายได้ของตัวแทนประกันชีวิตปกติ

          FA Future Agencyจะเป็นจุดเปลี่ยนอนาคตที่สำคัญในการเป็นที่ปรึกษาการเงินของการประกันชีวิต ด้วยความเป็นผู้นำตลาดวงการประกันชีวิตของเอไอเอมากว่า 75 ปี จึงมั่นใจได้ว่าที่ปรึกษาการเงิน FA ทุกคนจะได้มุ่งสู่ความสำเร็จไปกับบริษัทที่มั่นคง พร้อมเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปกับบุคลากรมืออาชีพของบริษัท ที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับเหล่าที่ปรึกษาการเงิน FA สายเลือดใหม่อย่างแท้จริง

 หลักสูตร FA standard
FA Standard

          สำหรับคนรุ่นใหม่ ไฟแรง รักความก้าวหน้า มีความต้องการเป็นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพอย่างแท้จริง และมีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตอย่างไร้ขีดจำกัด โดยระยะเวลา 9 เดือน

 • แผนรับรองรายได้ที่มั่นคง
 • โปรแกรมมาตรฐานฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานและเข้มข้น
 • สนับสนุนการทำงานด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

การฝึกอบรม

การฝึกอบรม FA Standard

ผลตอบแทน เมื่อเข้าร่วมหลักสูตร FA Standard

ผลตอบแทนจากบริษัทฯ ผลตอบแทนจาก Future Agency 
(FA Standard)
 1. เบี้ยขยัน
 2. โบนัส  รายไตรมาส รายปี
 3. เงิน Career
 4. ค่าตอบแทนสมทบ
 5. การแข่งขันท่องเที่ยวต่างประเทศ สัมมนา วิชาการต่างๆ
 6. สวัสดิการทางด้านสุขภาพ
 1. แผนรับรองรายได้ (ขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนเดิม) เป็นเวลา 3 เดือนแรกของการฝึกอบรม โดยเริ่มต้นที่ 10,000 – 30,000 บาท
 2. โบนัสคงที่ จะได้รับในเดือนที่ 4 เดือนที่ 5 และ เดือนที่  6 หากสามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมาย
 3. โบนัสผลงานผันแปร จะได้รับในเดือนที่ 9  หากสามารถทำผลงานได้เกินเป้าหมายที่กำหนด

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม FA Standard Program

 • มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และมีรหัสตัวแทนกับเอไอเอ (ออกรหัสตัวแทน ไม่เกิน 12 เดือน)
 • เพศ ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา) 
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป รายได้ประจำมาแล้ว 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับกรุงเทพฯ และ 10,000 บาทสำหรับต่างจังหวัด
 หลักสูตร FA Prime
FA Prime

          สำหรับคนทำงานที่มีประสบการณ์และมีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพที่ปรึกษาการเงิน พร้อมทั้งมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant License) โดยระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 18 เดือน

 • มีแผนรับรองรายได้ที่มั่นคงและน่าสนใจ
 • หลักสูตรการฝึกอบรมที่เข้มข้นพิเศษเพื่อยกระดับให้เป็นที่ปรึกษาการเงินอย่างแท้จริง
 • สนับสนุนการนำเสนอการวางแผนการเงินด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked Product)

การฝึกอบรม

การฝึกอบรม FA Prime

ผลตอบแทน เมื่อเข้าร่วมหลักสูตร FA Prime

ผลตอบแทนจากบริษัทฯ ผลตอบแทนจาก Future Agency 
(FA Prime)
 1. เบี้ยขยัน
 2. โบนัส  รายไตรมาส รายปี
 3. เงิน Career
 4. ค่าตอบแทนสมทบ
 5. การแข่งขันท่องเที่ยวต่างประเทศ สัมมนา วิชาการต่างๆ
 6. สวัสดิการทางด้านสุขภาพ
 1. แผนรับรองรายได้ (ขึ้นอยู่รายได้รวมเฉลี่ยในปัจจุบัน สูงสุดไม่เกิน  100,000 บาท ระยะเวลาการจ่ายสูงสุด 12 เดือน )
 2. โบนัสความสำเร็จก่อนระยะเวลา สามารถเลือกรับ ณ สิ้นเดือนที่ 3 หรือ  ณ สิ้นเดือนที่ 6
 3. โบนัสความต่อเนื่อง  จะได้รับ ณ สิ้นเดือนที่ 18 ที่เข้าร่วมโปรแกรม

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม FA Prime

 • มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และมีรหัสตัวแทนกับเอไอเอ (ออกรหัสตัวแทน ไม่เกิน 3 เดือน)
 • เพศ ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant License)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

          หลังจากที่ FA ได้รับการฝึกอบรมจนครบกำหนดของหลักสูตรทั้ง FA Prime Program และ FA Standard Program แล้ว FA ยังสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การเป็น Senior FA และ Executive FA ได้อีก ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ที่นอกเหนือจากเป็น FA และ ตัวแทนทั่วไป

 
ที่ปรึกษาการเงิน

เส้นทางอาชีพของที่ปรึกษาการเงิน (Financial Advisor)Financial Advisor

          จุดเริ่มต้นของความสำเร็จในอาชีพที่ปรึกษาการเงิน (Financial Advisor) มาจากการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทักษะ และความสามารถให้กับตัวแทน FA ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมเข้มข้น (FA Intensive Training) และกิจกรรมส่งเสริมการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Activities Management) เพื่อเตรียมความพร้อม ในการพัฒนาความรู้ทางการเงินเพิ่มเติม และนำไปสู่การมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant License) ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่ที่ปรึกษาการเงินจำเป็นต้องมี เพื่อที่จะได้มีคุณสมบัติในการนำเสนอ และให้คำแนะนำกับลูกค้าในการวางแผนการเงิน (Financial Planning) คลอบคลุมทุกด้าน

          บทบาทและหน้าที่ของตัวแทน FA ในวันนี้ มีความแตกต่างจากตัวแทนประกันชีวิตในอดีต เนื่องจากสภาพแวดล้อมในตลาดการเงิน และประกันชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ของตลาดการเงินและประกันชีวิต อีกทั้งพลวัตรของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้ตัวแทน FA จะต้องมีการทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อบรรลุเป้าหมายความสำเร็จในอาชีพ

          ตัวแทนที่ปรึกษาการเงิน (FA Agent) เป็นอาชีพอิสระที่สามารถสร้างรายได้อย่างไม่จำกัด เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีแนวความคิดที่ชัดเจน อยากมีอิสระและเป็นเจ้าของกิจการ แต่การที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ ตัวแทน FA จะต้องมีความมุ่งมั่นและมีวินัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ (Commitment & Discipline) นอกจากนี้ ตัวแทน FA ยังมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าเป็นผู้บริหารหน่วยและเจ้าของสำนักงาน (เจ้าของกิจการ) ต่อไป

 
 
เครื่องมือสนับสนุนการขายและบริการ

iPos เครื่องมือสนับสนุนการขายประกันชีวิต บนไอแพด iPos เครื่องมือสนับสนุนการขายประกันชีวิต บนไอแพด 
(สำหรับตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ เท่านั้น)

          ถือเป็นช่องทางใหม่ในการสนับสนุนงานด้านการขาย ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ และความเป็นมืออาชีพในสายงานตัวแทนฯ ตัวแทนฯ สามารถกรอกข้อมูลในการนำเสนอการขาย, กรอกใบคำขอเอาประกันภัย พร้อมให้ลูกค้าเซ็นใบคำขอเอาประกันภัยได้ทันที ทั้งนี้ยังสามารถส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ

งานขายกรมธรรม์ประกันภัยในโลกยุคใหม่

          ด้วยฟังก์ชั่นที่ครบถ้วน ทุกความต้องการเกี่ยวกับงานขาย และงานบริการลูกค้าได้ถูกบรรจุลงในแอพพลิเคชั่น iPoS ทำให้ การขายประกันเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ แค่เพียงมีไอแพด หรือแอนดรอยด์แท็บเล็ตที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ตัวแทนฯ จึงสามารถทำงานนอกสถานที่ได้อย่างแท้จริง โดยสำนักงานขายประกันยุคใหม่จะมีภาพลักษณ์คล้ายๆ ร้าน กาแฟตามห้างสรรพสินค้าที่ดูโปร่งโล่ง หรูหราทันสมัย งานขายกรมธรรม์ประกันภัยในโลกยุคใหม่มีการปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทั่วบริเวณร้าน มีมุมให้พนักงานได้นั่งคุยเพื่อนำเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยให้กับลูกค้า โดยงานขายทั้งหมดตั้งแต่เปิดการขายไปจนกระทั่งปิดการขาย สามารถทำผ่านอุปกรณ์พกพาเพียงเครื่องเดียวด้วยแอพพลิเคชั่น iPoS ด้วยรูปแบบงานขายที่ง่ายและทันสมัย จะทำให้ได้ตัวแทนประกันชีวิตเลือดใหม่ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี มีไลฟ์สไตล์ทันสมัย โดย จุดเด่นของ เอไอเอ อยู่ที่ความแตกต่างของบริการ ตัวแทนฯ แค่มีไอแพดเครื่องเดียว ไม่ว่าจะนั่งอยู่ในร้านกาแฟ หรือ สนามบินก็สามารถปิดการขายได้แล้ว

 
ระบบความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่น iPoS
          เนื่องจาก iPoS  เป็นแอพพลิเคชั่นที่สามารถ เข้าถึงฐานข้อมูล ของลูกค้ารวมถึงฐานข้อมูลสำคัญอื่นๆ ดังนั้น จึงต้องมีการรักษาความปลอดภัย อย่างเข้มงวด ทั้งในระดับ User ID และตัวแอพพลิเคชั่นเอง ที่มีการควบคุม ด้วย Application time out และมีการตั้ง Time bomb ของระบบหากไม่ได้ ใช้แอพพลิเคชั่นในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้มั่นใจได้ว่าแอพพลิเคชั่นนี้มี การใช้อย่างถูกที่ ถูกทาง และถูกคน ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ฟังก์ชั่นการกระจายข่าวสาร
          แอพพลิเคชั่น iPoS เป็นช่องทางในการกระจายข่าวสาร ไปยังตัวแทน ประกันชีวิตทุกคนที่กระจายกัน อยู่ในทุกภูมิภาค ของประเทศได้ตลอดเวลา ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS ไปได้อย่างมากมาย ตัวแทนฯ สามารถเข้าไปอ่านข่าว หรือข้อมูลได้อย่างง่ายดาย หัวหน้าทีมขายยังสามารถ ใช้ iPoS เป็นช่องทางในการส่งข่าว และส่งอีเมลไปยังตัวแทนฯ ในทีม รวมทั้งสามารถกำหนดกลุ่มผู้รับ ตามข่าวสารได้ด้วยเช่นกัน
ฟังก์ชั่น Financial Health Check
          เป็นเครื่องมือใช้วิเคราะห์ว่ากรมธรรม์รูปแบบไหน
ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ และความต้องการของลูกค้า โดยการใช้รายการคำถามง่ายๆ ตามกลุ่มเรื่องหลักที่สนใจ เพื่อคำนวณหาระดับของความต้องการที่แท้จริง (Need based selling) และการแนะนำ แบบประกันที่เหมาะสม โดย มีการนำเสนอ ที่เป็นรายงานการสรุปอย่างง่าย พร้อมกราฟที่อธิบายความ คุ้มครองหลักของกรมธรรม์ ทำให้การนำเสนอขายเป็นเรื่องง่ายๆ และ สะดวกสบายสำหรับตัวแทนฯ ในการเปิดใจ กับผู้มุ่งหวังทำประกัน
ฟังก์ชั่นคิดเบี้ยประกัน
          ระบบก็จะทำการคำนวณเบี้ยประกันภัย และแสดงกราฟเบี้ยประกันภัยให้ดูเสร็จสรรพ สามารถ เลือกแบบกรมธรรม์ู เพื่อเปรียบเทียบกันได้ถึง 3 รูปแบบ เพื่อเป็นตัวช่วย ในการตัดสินใจ รวมทั้งแสดงข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ สำหรับการนำเสนอขาย เช่น โปรแกรมคำนวณอัตราการลดหย่อนภาษี เป็นต้น ทำให้การคิด เบี้ยฯ ผู้มุ่งหวัง สามารถทำได้อย่างสะดวกสบาย ภายในเวลาที่รวดเร็ว และมีความคล่องตัวสูง
ฟังก์ชั่นการเรียกดูข้อมูลกรมธรรม์/การเรียกร้องสินไหม
          ระบบสามารถตรวจสอบสถานะกรมธรรม์แบบออนไลน์ รวมทั้งใช้สำหรับการติดตามงาน ที่อยู่ระหว่างการพิจารณารับประกัน และเพื่อให้งานบริการลูกค้า ที่มีการเรียกร้องสินไหมดำเนิน ไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และคล่องตัว ภายในแอพพลิเคชั่น iPoS จึงได้จัดให้มีฟังก์ชั่นสำหรับเรียก ข้อมูลการเรียกร้องสินไหม ทำให้ตัวแทนฯ สามารถประสานงานกับลูกค้า และ ประสานงานกับหน่วยงานภายในของ เอไอเอ ประเทศไทย ได้อย่างรวดเร็ว
ฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนและนัดหมาย
เพื่อให้ตัวแทนฯ สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ขาดตกบกพร่อง หรือหลงลืมนัดหมายสำคัญ เพื่อบันทึกกำหนดนัดหมาย และแจ้งเตือน เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนแบบส่ง Push มาแสดงที่หน้าจอของอุปกรณ์พกพาโดยตรง อาทิ การแจ้งเตือน เมื่อครบกำหนดชำระเบี้ยประกันของลูกค้า หรือ แจ้งเตือนเมื่อกรมธรรม์ของลูกค้า ผ่านการอนุมัติ เป็นต้น สามารถมาร์ก กำหนดการในการนัดพบลูกค้า ลงใน Calendars ของอุปกรณ์พกพาได้เลย ทำให้มีความง่ายและสะดวก สำหรับผู้ใช้ที่ สามารถรวบรวม การนัดหมายทั้งหมดไว้ภายในอุปกรณ์เดียว
ฟังก์ชั่นข้อมูลผลผลิต และข้อมูลตัวแทนฯ
          สนับสนุนการทำงานของทีมขาย ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยฟังก์ชั่นข้อมูลผลผลิต และข้อมูลตัวแทนฯ หัวหน้าทีมขายสามารถ ตรวจสอบผลงานของตัวแทนฯ แต่ละคนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยในการมอนิเตอร์ผลงานระหว่างพลังตัวแทนฯ กับหัวหน้าหน่วย และระหว่างบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจดูข้อมูลของลูกทีมแต่ละคน 
รวมทั้งประวัติต่างๆ ที่ให้ไว้กับบริษัทฯ เช่น สถานะใบอนุญาตตัวแทนฯ หมดอายุ
 

สมัคตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน
   
  ชื่อ-นามสกุล :   *
  เบอร์โทร :
  E-mail :
  หัวข้อ :
  รายละเอียด :
   
     
 
 
 
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com