header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
     
 
ประกันไวรัสโคโรนา COVID-19
 
 
การวางแผนทางการเงิน

          การวางแผนทางการเงิน เปรียบเสมือนการวางแผนชีวิต วางแผนอนาคต เพราะการวางแผนการเงิน เป็นกระบวนการที่สำคัญในการวางแผน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่างๆในชีวิต ช่วยให้สามารถจัดการทางการเงิน ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละขั้นได้ ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็ตาม

ปิรามิดทางการเงิน

          จากปิรามิดการวางแผนด้านการเงิน จะสามารถแบ่งการวางแผนออกเป็นชั้นต่างๆ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในด้านการเงิน ตามลำดับความสำคัญและความจำเป็น ดังนี้้

การวางแผนสภาพคล่อง ( Cash Flow Planning ) ในส่วนนี้ถือเป็นขั้นตอนแรก ของการวางแผนทางด้านการเงิน ซึ่งมีความสำคัญที่สุด เนื่องจากจะเป็นฐานรองรับในการที่จะวางแผนในด้านอื่นๆต่อไป ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ทั้งในเรื่องรายรับ รายจ่าย ภาระหนี้สิน เพื่อให้มีเงินสำรองเพื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินประมาณ 6-12 เท่า ของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน

เครื่องมือ : เงินฝากธนาคาร, กองทุนรวมตลาดเงิน
การวางแผนทางด้านความเสี่ยง ( Risk Planning ) เมื่อมีสภาพคล่องที่เพียงพอแล้ว การวางแผนทางด้านความเสี่ยงที่ดี จะทำให้สภาพคล่องที่เรามีอยู่นั้นไม่ต้องหยุดลง อันเนื่องมาจากเหตุการณืที่ไม่คาดคิด ซึ่งเราไม่สามารถที่จะวางแผนไว้ล่วงหน้าได้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สินก็ตาม เช่นกรณีที่เกิดจากไปก่อนวัยอันควร การเจ็บป่วย หรือทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้ หรือเหตุที่ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งแน่นอน เหตุการณ์ต่างๆนี้ ย่อมสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสภาพคล่องและสถานะทางการเงินในอนาคต แต่เราสามารถโอนย้ายความเสียงต่างๆเหล่านี้ไปให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับความเสี่ยงนี้แทนได้

เครื่องมือ : ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ประกันโรคร้ายแรง, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันวินาศภัย
การวางแผนการออม ( Saving Plan ) ในชั้นนี้เมื่อเราได้โอนย้ายความเสี่ยง เพื่อที่จะปกป้องความสูญเสียในด้านการเงินที่จะเกิดขึ้นแล้ว เราจึงค่อยมาเริ่มการเก็บออม เพื่อเป้าหมายต่าง ๆที่ เราต้องการในอนาคต โดยเป้าหมายที่เราต้องการนั้นสามารถแบ่งได้เป็นระยะต่างๆ โดยยึดถือตามระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินจำนวนนั้นเป็นหลัก เพื่อที่จะได้เลือกวิธีการออม ให้ได้รับผลตอบแทนที่จะสามารถตอบสนองได้ตรงต่อเป้าหมายที่แตกต่างกันได้

เครื่องมือ : ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์, ประกันชีวิตควบการลงทุน, กองทุนรวม, พันธบัตร
การวางแผนทางด้านการศึกษาบุตร ( Education Planning ) เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการออม เพื่อเป้าหมายระยะกลางถึงระยะยาว สำหรับผู้ที่มีบุตรและต้องการให้บุตร มีการศึกษาที่ดี ได้เรียนในโรงเรียนดีๆ ซึ่งการศึกษานี้จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆอย่าง เป็นระบบ เพื่อเป็นหลักประกันได้ว่าบุตรของเรา จะมีอนาคตการศึกษาที่แน่นอนตามที่ต้องการได้

เครื่องมือ : ประกันชีวิตควบการลงทุน, กองทุนรวม
การวางแผนเพื่อเกษียณอายุ ( Retirement Planning ) เป็นการวางแผนการออมในระยะยาว เพื่อที่จะให้มีเงินออมเพียงพอ ที่จะทำให้การใช้ชีวิตในวัยเกษียณอายุเป็นไปได้อย่างมีความสุข การวางแผนเพื่อเกษียณอายุนี้ เป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดที่จะพลาดไม่ได้ เพราะหากวางแผนการเกษียณพลาดแล้ว การเริ่มต้นใหม่เป็นไปได้ยากมาก ดังนั้น เราจึงต้องมีการเก็บออมอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในยามเกษียณอย่างเพียงพอ

เครื่องมือ : ประกันชีวิตแบบบำนาญ, ประกันชีวิตควบการลงทุน, กองทุนรวม, อสังหาริมทรัพย์
การวางแผนการลงทุน ( Invertment Planning ) เมื่อเราได้วางแผนสำหรับเป้าหมายและความจำเป็นในด้านต่างๆ จนครบถ้วนแล้ว ยังมีสภาพคล่องคงเหลือ เราก็สามารถที่จะนำมาลงทุน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น  แต่เนื่องจากการลงทุนก็มีทั้งกำไร และขาดทุน เพราะฉะนั้นการวางแผนการลงทุนที่ดี จะช่วยบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนที่ต้องการได้ แต่ถึงอย่างไร หากเราเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านแล้ว การลงทุนนี้ผลตอบแทนผิดพลาดไปจากที่คาดหวัง ก็จะไม่กระทบกับอนาคตทางการเงินของครอบครัว ดังนั้นเราจึงสามารถลงทุนได้ด้วยความสบายใจ

เครื่องมือ : กองทุนรวม, ตราสารหนี้, ตราสารทุน, อสังหาริมทรัพย์, ตราสารอนุพันธ์, ธุรกิจต่างๆ
การวางแผนมรดก ( Estate Planing ) เป็นการวางแผนที่จะส่งต่อสินทรัพย์ หรือความมั่งคั่งที่เราได้สร้างมาไปยังบุคคลอันเป็นที่รัก ให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้อย่างเหมาะสม เพื่อตัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลผู้เป็นทายาท นอกจากนั้น การวางแผนมรดกนั้น ยังเป็นการบริหารทรัพย์สินให้ไปสู่ทายาทอย่างเต็มที่ โดยอาศัยการวางแผนภาษีเข้ามาช่วย

เครื่องมือ : ประกันชีวิต, พินัยกรรม
การวางแผนทางด้านภาษี Tax Planning ) ค่าใช้จ่ายในเรื่องของภาษี ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญ สำหรับผู้มีรายได้  ในการวางแผนภาษี จึงต้องทำร่วมกับการวางแผนทางการเงินในทุกๆขั้นตอน เพื่อให้ได้ประโยชน์จากภาษีให้มากที่สุด ซึ่งหากวางแผนเพื่อให้ประหยัดภาษีได้แล้ว ก็เท่ากับว่าสามารถมีรายได้เพื่อที่จะไปเพิ่มในส่วนของการออม หรือการลงทุน ให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

เครื่องมือ : ประกันชีวิต, ประกันชีวิตบำนาญ, ประกันสุขภาพบิดามารดา, กองทุนรวม LTF&RMF
 
 
ประกันภัยออนไลน์
เปรียบเทียบ ค้นหาราคาและความคุ้มครองที่ถูกใจจากบริษัทชั้นนำกว่า 30 บริษัท ได้ด้วยตนเอง
ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆ
724_Insure_Srikrung ประกันออนไลน์
 
อัพเดตค่าห้องโรงพยาบาลปี 2561 สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช เอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า (AIA H&S Extra)
 
วางแผนการเงินด้วยการประกันชีวิต

          การวางแผนประกันเป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้การวางแผนทางการเงินสำเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายต่างๆที่กำหนดไว้ได้้ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเพื่อรองรับสิ่งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เช่นการเจ็บป่วย การเกิดอุบัติเหตุ การขาดรายได้ต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบกับแผนทางการเงินที่วางไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงการวางแผนเรื่องการศึกษาของบุตร การวางแผนเพื่อความสะดวกสบายยามเกษียณ การลงทุนเพื่อให้เงินออมเกิดดอกผลเพิ่มขึ้น ล้วนแต่ต้องการการวางแผนที่เป็นขั้นเป็นตอนด้วยกันทั้งนั้น

แบบประกันภัยออกใหม่แบบประกันภัยออกใหม่แบบประกันภัยออกใหม่    แบบประกันใหม่ สำหรับการดูแลสุขภาพ    แบบประกันภัยออกใหม่แบบประกันภัยออกใหม่แบบประกันภัยออกใหม่
         
เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า (H&S Extra)   ซีไอ พลัส (CI Plus)
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช เอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า (AIA H&S Extra)          สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครอง ครอบคลุมทุกด้านของการรักษา ทั้งแบบเผ็นผู้ป่วยใน และแบบผู้ป่วยนอก (OPD) และที่สำคัญ หากไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ในระหว่างปี จะมีผลประโยชน์เงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ (ไม่เคลมมีคืน)   สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส ( AIA CI Plus)           นอกจากจะให้ความคุ้มครอง โดยการจ่ายสินไหมเป็นเงินก้อน สำหรับโรคร้ายแรงที่ครอบคลุมมากถึง 44 โรค/การรักษา ยังให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตในทุกกรณไม่เฉพาะโรคร้ายแรงเท่านั้น จึงนับว่าเหมาะกับการวางแผน เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านการเงิน ทั้งจากค่ารักษาพยาบาล และจากการสูญเสียรายได้
         
เลกาซี่ เพรสทีจ (Legacy Prestige)   ไลฟ์ อิสระ เพรสทีจ (Life Issara Prestige)
AIA Legacy Prestige เอไอเอ เลกาซี่ เพรสทีจ           เพื่อให้การวางแผนส่งต่อมรดกความมั่งคั่ง ไปสู่คนที่เรารักได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากเรื่องการทำพินัยกรรมแล้ว การวางแผนส่งต่อมรดกความมั่งคั่ง ด้วยประกันชีวิต ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยม   AIA Life Issara Prestige เอไอเอ ไลฟ์อิสระ เพรสทีจ           แบบประกันไลฟ์อิสระ เพรสทีจ เป็นแบบประกันชีวิตที่โดดเด่น ในเรื่องของการใช้ในการวางแผนมรดก เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งอย่างมืออาชีพ ให้กับคนที่เรารักได้อย่างเหมาะสม
         
เอชบี เอ็กซ์ตร้า (HB Extra)   ซีไอ พลัส โกลด์ (CI Plus Gold)
เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า AIA HB Extra           อุ่นใจได้ ไม่ต้องกังวล ถึงแม้ต้องขาดงานแต่รายได้ไม่ขาดตาม ในวันที่เจ็บป่วยจนต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล นอกจากภาระด้านค่ารักษาพยาบาลแล้ว เราคงไม่อยากกังวลใจเรื่องการขาดรายได้อีก   เอไอเอ ซีไอ พลัส โกลด์ AIA CI Plus Gold           จากรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในปัจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้คนมีความเสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นเรื่อยๆ
 
แบบประกันเน้นการคุ้มครอง แบบประกันเน้นการคุ้มครอง แบบประกันเพื่อการลดหย่อนภาษี แบบประกันเพื่อการลดหย่อนภาษี
         เพียงแค่นึกว่าวันนี้ไม่ได้อยู่กับครอบครัว แล้วครอบครัวจะอยู่ได่อย่างไร ก็หวั่นอยู่ในใจเหลือเกินแล้ว แต่เราก็ปฎิเสธไม่ได่ว่าวันนั้นอาจเกิดขึ้นจริง แล้วครอบครัวคุณ จะรับมือกับสถานการณ์นั้นได้อย่างไร ที่บางครั้งเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว           เมื่อกล่าวถึง"ภาษี"หลายคนอาจเกิดความเบื่อหน่าย หรือไม่อยากเข้าไปยุ่ง  แต่เพราะความไม่อยากเข้าไปยุ่ง จึงทำให้หลายๆคนต้องพลาดโอกาส และเสียสิทธิ์ หรือเสียประโยชน์ต่างๆอย่างมากมาย หากเราทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้อย อาจทำให้เรานำสิทธิประโยชน์ทางภาษี กลับมาสร้างผลตอบแทน เพิ่มขึ้นได้อย่างมากมาย
  ดูเพิ่มเติม >>>   ดูเพิ่มเติม >>>
       
แบบประกันเน้นการออมทรัพย์ แบบประกันเน้นการออมทรัพย์ แบบประกันควบการลงทุน แบบประกันควบการลงทุน
          การออมทรัพย์นั้น มีหลายวิธี แต่มีอยู่เพียงไม่กี่วิธีเท่านั้น ที่สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า จะมีเงินเหลือเก็บ เพื่อไว้ใช้ในอนาคตของเรา หรือครอบครัว อย่างแน่นอน ตามแผนการที่เราได้วางแผนเอาไว้           ในปัจจุบัน นอกเหนือจากกรมธรรม์ประกันชีวิตทั่วๆไปแล้ว แบบของประกันขีวิตยังได้มีการพัฒนา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางการเงิน ที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของความคุ้มครอง และเรื่องของผลตอบแทนจากการลงทุน เพิ่มขึ้นด้วย  แบบประกันควบการลงทุนนี้ จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการลงทุน ผ่านแบบของประกันชีวิต
  ดูเพิ่มเติม >>>   ดูเพิ่มเติม >>>
       
แบบประกันเพื่อการศึกษาบุตร แบบประกันเพื่อการศึกษาบุตร โครงการคุ้มครองสุขภาพและโรคร้ายแรง โครงการคุ้มครองสุขภาพและโรคร้ายแรง
          เผลอเพียงนิดเดียว บุตรหลานก็ถึงวัยเข้าโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยแล้ว การศึกษาที่ดีเพื่ออนาคตที่ดีของบุตรหลาน คงเป็นสิ่งที่ท่านปรารถนา การเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด           ทุกๆวันนี้ ท่านเชื่อมั่นว่าท่านสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  เพราะท่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง แต่ท่านเคยนึกไหมว่า ถ้าปราศจากสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว  ท่านจะเป็นเช่นไร ท่านได้เตรียมรับมือกับ สิ่งเหล่านี้แล้วหรือยัง
  ดูเพิ่มเติม >>>   ดูเพิ่มเติม >>>
       
แบบประกันเพื่อการเกษียณ แบบประกันเพื่อการเกษียณ โครงการอุบัติเหตุอุ่นใจ 24 ชั่วโมง โครงการอุบัติเหตุอุ่นใจ 24 ชั่วโมง
          การเกษียณอย่างไร้กังวล ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน ย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา การวางแผนเกษียณอย่างรอบคอบ เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงอย่างยิ่ง เนื่องจากอายุหลังเกษียณ อาจยาวนานกว่าระยะเวลาที่เหลือ สำหรับการเก็บออมก่อนเกษียณ           อุบัติเหตุ เกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ กับใครก็ได้ ไม่เลือกสถานะ เวลา สถานที่ การมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ที่มีวงเงินคุ้มครองชีวิต และค่ารักษาพยาบาลที่เพียงพอแล้วนั้น จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ทางด้านการเงินของคุณ และครอบครัวได้
  ดูเพิ่มเติม >>>   ดูเพิ่มเติม >>>
 
          ความจำเป็นในการทำประกันนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกช่วงชีวิตของคนเราในปัจจุบัน โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งครรภ์ ก็มีความจำเป็นแล้ว ที่จะต้องเริ่มมีการวางแผนในเรื่องการประกัน ไม่ใช่เป็นเพียงการประกันสำหรับลูกน้อยในครรภ์เท่านั้น แต่ยังเป็นการประกันทั้งในเรื่องสุขภาพของผู้ที่ตั้งครรภ์เองและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดปกติของการตั้งครรภ์ด้วย เมื่อคลอดออกมก็็ยังต้องมีการวางแผนเรื่องสุขภาพ เรื่องการศึกษา เมื่อเติบโตขึ้นมาก็ต้องมีการวางแผนทั้งในเรื่องการออมเงิน การลงทุนที่ทำให้เงินเติบโต การดูแลรับผิดชอบบุคคลในครอบครัว ตลอดจนการวางแผนเพื่อการเกษียณ ตราบจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ยังต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้ายในการจัดพิธีทางศาสนา รวมถึงมรดกที่จะให้ไว้กับคนข้างหลังด้วย ซึ่งในแต่ละช่วงวัยต่างก็มีความจำเป็นที่จะต้องวางแผนที่แตกต่างกันออกไป
 
วัยเด็ก วัยเด็ก วัยสร้างครอบครัวและมีบุตร วัยสร้างครอบครัวและมีบุตร
          วัยเด็กเป็นวัยที่ควรได้รับการดูแล เอาใจใส่ จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา ควรวางแผนการเก็บออม ให้เหมาะสมกับช่วงอายุ ของบุตรหลาน เพื่อที่จะได้เป็นการรับรองว่า เมื่อถึงเวลา จะได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด รวมทั้งในเรื่องของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และอุบัติเหตุด้วย           ช่วงชีวิตคู่และการสร้างครอบครัว และสร้างความมั่งคั่ง ให้ทบทวน โดยการตรวจสอบแผนการเงินที่ทำไว้เดิม ว่าเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องทำเพิ่มเติมอย่างไร และการวางแผนด้านการศึกษาในอนาคตของลูกๆ
  ดูเพิ่มเติม >>>   ดูเพิ่มเติม >>>
       
วัยเริ่มต้นทำงาน วัยเริ่มต้นทำงาน วัยสร้างความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว วัยสร้างความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว
          จะต้องเลือกวิธีการเก็บออม ที่เป็นการเก็บออมระยะยาว เพื่อความมั่นคง และความมั่นใจในอนาคต การเก็บออมด้วยการประกันชีวิต จะช่วยแบ่งเบาความเสี่ยง ช่วยคุ้มครองเงินออมให้งอกเงยเพิ่มขึ้น ตามที่หวังไว้           การวางแผนประกันชีวิต สำหรับชีวิตในอนาคต หลังเกษียณอายุอย่างรอบคอบ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่า อายุหลังเกษียณ อาจยาวนานกว่าระยะเวลาที่เก็บออม ก่อนเกษียณ
  ดูเพิ่มเติม >>>   ดูเพิ่มเติม >>>
       
วัยเริ่มต้นชีวิตคู่และเริ่มสร้างครอบครัว วัยเริ่มต้นชีวิตคู่และเริ่มสร้างครอบครัว วัยหลังเกษียณอายุการทำงาน วัยหลังเกษียณอายุการทำงาน
          วางแผนทางการเงิน ด้วยการทำประกันคุ้มครองรายได้ เพื่อคุณครอบครัว ในอนาคต
การชำระเบี้ยประกันที่เหมาะสม ของผู้เอาประกันคือ ประมาณ 10% ของรายได้ต่อปี และทุนประกันที่จะคุ้มครอง ต้องพิจารณาจากภาระค่าใช้จ่าย และหนี้สินต่างๆที่ต้องรับผิดขอบ
          ทำประกันชีวิต และซื้อความคุ้มครองสุขภาพและโรคร้ายแรง เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ลูกหลาน และเพื่อความสุขกับวัยเกษียณอย่างเต็มที่ ด้วยการท่องเที่ยว พักผ่อน เฝ้าดูความสำเร็จของลูกหลาน
  ดูเพิ่มเติม >>>   ดูเพิ่มเติม >>>
แบบของประกันชีวิต

          ก่อนที่จะตัดสินในทำประกันชีวิตนั้น ต้องเข้าใจถึงรายละเอียดของประกันชีวิตแต่ละแบบก่อน ว่าให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้าง และแต่ละแบบมีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อที่จะได้เลือกให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการมากที่สุด ซึ่งแบบของประกันชีวิต หากแบ่งตามลักษณะความคุ้มครองและผลประโยชน์แล้ว สามารถแบ่งได้เป็น

 แบบชั่วระยะเวลา (Term Life)  
แบบชั่วระยะเวลา (Term Life)           เป็นแบบประกันที่มีระยะเวลาการคุ้มครองที่แน่นอน โดยบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายทุนประกันให้ผู้รับประโยชน์ เฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับเท่านั้น เช่น 1ปี 5ปี 10ปี เป็นต้น แบบประกันแบบนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น
          เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการความคุ้มครองชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่ว่าจะคุ้มครองชีวิตหรือหนี้สิน เนื่องจากเบี้ยประกันที่ต่ำเมื่อเทียบกับความคุ้มครองสูงที่ค่อนข้างสูง
 แบบตลอดชีพ (Whole Life)  
แบบตลอดชีพ (Whole Life)            เป็นแบบประกันที่มีการคุ้มครองตลอดชีพ (90 หรือ 99 แล้วแต่แบบประกัน) โดยที่บริษัทประกันจะจ่ายทุนประกันให้กับผู้รับประโยชน์หรือผู้เอาประกัน ต่อเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับ หรือผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่ครบสัญญา (แล้วแต่แบบประกัน) เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและรายได้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพื่อให้่บุคคลที่อยู่ข้างหลังพอที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ กรมธรรม์แบบตลอดชีพนี้ มีระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันที่แตกต่างกัน เช่น 15ปี 20ปี หรือตลอด 90 หรือ 99ปี ก็ได้ขึ้นอยู่กับแบบประกันที่ทำ และแบบประกันแบบนี้ยังมีมูลค่าเงินสด ที่ผู้เอาประกันสามารถนำออกมาใช้เมื่อเกิดเหตุจำเป็นได้ด้วย
           เหมาะสำหรับบุคคลทุกคนที่มีภาระหรือบุคคลที่อยู่ในความอุปการะ เช่น สามีภรรยา บุตร บิดามารดา เป็นต้น
 แบบสะสมทรัพย์ (Endowment)  
แบบสะสมทรัพย์ (Endownment)           เป็นแบบประกันที่เป็นการผสมกันระหว่างการคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์ โดยบริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์ตามทุนประกันให้กับผู้รับประโยชน์ ในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตในระหว่างที่สัญญามีผลบังคับเช่นเดียวกับการคุ้มครองชีวิต หรือจ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันตามสัญญา เมื่อผู้เอาประกันอยู่ครบสัญญา ซึ่งเป็นการออมทรัพย์ในระยะยาว
          เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปและนักธุรกิจ ที่ต้องการการออมเงินที่ให้ผลตอบแทนที่สูง(เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก) และมีการรับประกันผลตอบแทนที่แน่นอนตามระยะเวลาในสัญญา โดยผู้เอาประกันไม่มีความเสี่ยงเหมือนการลงทุนชนิดอื่นๆ
 แบบเงินได้ประจำ (Annuity)  
แบบเงินได้ประจำ (Annuity)           เป็นแบบประกันที่ให้การคุ้มครองรายได้ของผู้เอาประกันหลังเกษียณอายุการทำงาน โดยบริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์เป็นรายเดือน หรือรายปี เป็นงวดๆอย่างสม่ำเสมอ จนกว่าผู้เอาประกันจะเสียชีวิต หรือตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา
          แบบประกันแบบนี้เหมาะสำหรับผูที่คาดว่าจะมีอายุยืนยาวหลังเกษียณ โดยสามารถมีเงินไว้ใช้จ่ายในยามชรา ซึ่งมีรายได้ลดลงหรืออาจไม่มีรายได้แล้ว แต่รายจ่ายยังคงมีต่อไป และอาจเพิ่มขึ้นด้วยในส่วนของเรื่องค่ารักษาพยาบาล และบุคคลที่ต้องมาดูแล
 แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life)  
แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life)           เป็นแบบประกันตลอดชีพแบบหนึ่ง ที่บริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตระหว่างที่สัญญามีผลบังคับ เป็นจำนวนที่แน่นอนจำนวนหนึ่ง(ผู้เอาประกันสามารถกำหนดทุนประกันได้เอง ภายใต้หลักเกณฑ์ของบริษัทประกัน) และบริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันในกรณีที่อยู่รอดอีกจำนวนหนึ่งซึ่งไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนการลงทุนที่บริษัทสามารถทำได้จากการนำเอาเบี้ยประกันไปลงทุน แต่จะมีการรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำไว้ โดยผู้เอาประกันสามารถเพิ่ม หรือลดผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตได้ และยังสามารถเพิ่ม หรือลดเบี้ยประกันได้อีกด้วย(ภายใต้หลักเกณฑ์ของบริษัทประกัน)
          เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือนักธุริจ ที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าแบบประกันแบบสะสมทรัพย์ หรือต้องการทุนประกันที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความจำเป็นในแต่ละช่วงชีวิต
 แบบยูนิตลิงค์ (Unit Linked)  
แบบยูนิตลิงค์ (Unit Linked)           เป็นแบบหนึ่งของประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ที่มีความยืดหยุ่นสูงมาก โดยผู้เอาประกัน สามารถเลือกกำหนดวงเงินความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตและเบี้ยประกันได้เอง โดยแบ่งเงินออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่นำไปทำประกันชีวิต และส่วนที่จะนำไปลงทุน เช่นเดียวกับแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ่ต่างกันตรงที่การลงทุน แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์บริษัทจะนำเงินส่วนของการลงทุนไปลงทุนเอง แต่ยูนิตลิงคจะให้์ผู้เอาประกันเป็นผู้ตัดสินใจเลือกหลักทรัพย์ในการลงทุนเอง ดังนั้นผลตอบแทนจึงขึ้นอยู่กับราคาของหน่วยลงทุนที่ผู้เอาประกันเลือกลงทุน และเนื่องจากแบบประกันแบบนี้เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนั้นบริษัทหรือตัวแทนที่เสนอขายแบบประกันแบบนี้ จึงต้องมีใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต)ด้วย
           เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปและนักธุรกิจที่ต้องการความคุ้มครองชีวิต และต้องการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อที่จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าแบบประกันแบบอื่นๆ
       
 
วางแผนการเงินด้วยการลงทุน
 
แบบประกันภัยออกใหม่แบบประกันภัยออกใหม่แบบประกันภัยออกใหม่   กองทุนรวมเพื่อการวางแผนการเงิน    แบบประกันภัยออกใหม่แบบประกันภัยออกใหม่แบบประกันภัยออกใหม่
   
กองทุนรวมในประเทศที่น่าสนใจ กองทุนรวมต่างประเทศที่น่าสนใจ
กองทุนรวม SET50 กองทุนรวม ONE-UGG
   

          กองทุนรวมดัชนี (Set Index Funds : SET50) คือ กองทุนรวม ที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของตลาด 50 หลักทรัพย์แรกทั้งหมด แต่อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย โดยพยายามลงทุนเลียนแบบให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีของ SET50 ดังนั้นไม่ว่าดัชนีตลาดจะเคลื่อนไหวอย่างไร หุ้นตกหุ้นขึ้น โดยปกติกองทุนเหล่านี้ก็จะต้องเคลื่อนไหวไปตามนั้นด้วย กำไรขาดทุนเหมือนกัน เนื่องจากวัตถุประสงค์สูงสุดคือ เลียนแบบผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีมากที่สุดนั่นเอง

          การลงทุนแบบนี้ จะเป็นการทยอยลงทุน (DCA) ในทุกๆเดือน เริ่มต้นเพียงเดือนละ 500 บาท โดยการหักบัญชีเงินฝาก หรือผ่านบัตรเครดิต เพื่อสร้างวินัยในการออม และไม่ต้องกังวลในเรื่องของจังหวะการลงทุน ซึ่งเป็นการวางแผนการลงทุนเพื่ออนาคตในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

          กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหุ้น ที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทชั้นนำของโลก ที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ซึ่งหากดูหุ้นที่ถืออยู่นั้น จะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนของหุ้นเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะ กองทุนเน้นไปที่หุ้นที่มีโอกาสเติบโต และอยู่ในกระแส หากใครกำลังมองหากองทุนหุ้นโลกเพื่อกระจายการลงทุน กองทุนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เสมือนได้ลงกองทุนหุ้นเทคโนโลยีโลกไปในตัวด้วย

          การลงทุนในกองทุนนี้ สามารถเลือกลงทุนเป็นครั้งๆ หรือจะลงทุนแบบทยอยลงทุน (DCA) ในทุกๆเดือนก็ได้ หากเลือกลงทุนเป็นรายครั้ง สามารถลงทุนขั้นต่ำได้เพียงครั้งละ 1,000 บาท (ครั้งแรก 5,000 บาท) แต่ถ้าต้องการสร้างวินัยในการออมเพื่อลงทุนระยะยาวในอนาคต ด้วยการทยอยลงทุนรายเดือน ก็สามารถเริ่มต้นได้ที่เดือนละ 2,000 บาท โดยการหักบัญชีเงินฝาก

       
เปิดบัญชีกับ บล.ฟิลลิปเปิดบัญชีกับ บล.ฟิลลิปเปิดบัญชีกับ ทีมพอร์ต1000ล้าน
       
       
     
     
 
เอไอเอ
     
ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา   ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
ชัวระยะเวลา 5,10,15,20 ปี (TERM 5,10,15,20) ================== ชัวระยะเวลา 5,10,15,20 ปี
TERM 5,10,15,20

==================
  ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (15 Paylife) ==================
ตลอดชีพ
ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
15 Paylife
==================
         
ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ   ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (20 Paylife) ==================
ตลอดชีพ
ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
20 Paylife

==================
  AIA Legacy Prestige เอไอเอ เลกาซี่ เพรสทีจ ==================
เลกาซี่ เพรสทีจ
Legacy Prestige

==================
แบบประกันมาใหม่
         
ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ   ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
เอไอเอ ไลฟ์ กิ๊ฟท์ Life Give ==================
ไลฟ์ กิ๊ฟท์
Life Give

==================
  สะสมทรัพย์ 5 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี 5 Pay 10 ==================
สะสมทรัพย์ 5 ปี
ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
5 Pay 10

==================
         
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์   ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี พร้อมเงินคืน ณ.ครบสัญญา (10 For 80) ================== ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
คุ้มครองครบอายุ 80 ปี
พร้อมเงินคืน ณ.ครบสัญญา
10 For 80

==================
  สมาร์ท เซฟเวอร์ (Smart Saver) ==================
สมาร์ท เซฟเวอร์
Smart Saver

==================
         
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์   ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
สะสมทรัพย์ 15 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี (7 Pay 15) ==================
สะสมทรัพย์ 15 ปี
ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี
7 Pay 15

==================
  สะสมทรัพย์ 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี (8 Pay 20) ==================
สะสมทรัพย์ 20 ปี
ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี
8 Pay 20

==================
         
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์   ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
สะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (15 Pay 25) ==================
สะสมทรัพย์ 25 ปี
ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
15 Pay 25

==================
  สะสมทรัพย์ 30 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (15 Pay 30) ==================
สะสมทรัพย์ 30 ปี
ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
15 Pay 30

==================
         
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย   ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
เอ็กเซลเลนท์ (Excellent) ==================
เอ็กเซลเลนท์
Excellent

==================
  สะสมทรัพย์ 42 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 21 ปี Endownment445 (E445) ==================
สะสมทรัพย์ 42 ปี
ชำระเบี้ยประกันภัย 21 ปี
E445

==================
         
ประกันชีวิตแบบมีเงินได้ประจำ   ประกันชีวิตแบบมีเงินได้ประจำ
บำนาญ 6085 (Annuity 6085) ==================
บำนาญ 60/85
Annuity 60/85

==================
  บำนาญมั่นคง (Annuity Fix) ==================
บำนาญมั่นคง
Annuity Fix

==================
         
ประกันชีวิตแบบมีเงินได้ประจำ   ประกันชีวิตควบการลงทุน
บำนาญ สมาร์ท (Annuity Smart) ==================
บำนาญ สมาร์ท
Annuity Smart

==================
  ยูนิตลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (Unit Link Single Premium) ==================
ยูนิตลิงค์
ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
Unit Link Single Premium
==================
         
ประกันชีวิตควบการลงทุน   ประกันชีวิตควบการลงทุน
ยูนิตลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (Unit Link Regular Premium) ==================
ยูนิตลิงค์
ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด
Unit Link Regular Premium

==================
  ไลฟ์ อิสระ (Life Issara) ==================
ไลฟ์ อิสระ
Life Issara
==================
         
ประกันชีวิตควบการลงทุน   ประกันสุขภาพควบการลงทุน
AIA Life Issara Prestige เอไอเอ ไลฟ์อิสระ เพรสทีจ ==================
ไลฟ์ อิสระ เพรสทีจ
Life Issara Prestige
==================
แบบประกันมาใหม่
  UDR_Rider ==================
สัญญาเพิ่มเติม
สุขภาพเบี้ยคงที่ (UDR)
Unit Deducting Rider
==================
         
ประกันชีวิตควบการลงทุน   ประกันชีวิตควบการลงทุน
ยูนิตลิงค์ สมาร์ท เวลท์ (Unit Link Smart Wealth) ==================
ยูนิตลิงค์ สมาร์ท เวลท์
(Unit Link Smart Wealth)
==================
แบบประกันมาใหม่
  ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life) ==================
ยูนิเวอร์แซลไลฟ์
(Universal Life)
==================
         
ประกันชีวิตแบบ Package   ประกันชีวิตแบบ Package
เฮลท์ ไลฟ์ไทม์ (Health Lifetime) ==================
เฮลท์ ไลฟ์ไทม์
Health Lifetime

==================
  ออล อิน วัน (All In One) ==================
ออล อิน วัน
(All In One)

==================
         
ประกันชีวิตแบบ Package   ประกันชีวิตแบบ Package
แบบประกันชีวิต เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ AIA CI SUPERCARE ==================
เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์
AIA CI SUPERCARE

==================
  เอไอเอ ไวทัลลิตี้ AIA VITALITY ==================
เอไอเอ ไวทัลลิตี้
AIA VITALITY

==================
         
ประกันสุขภาพ   ประกันสุขภาพ
ผลประโยชน์อันพึงได้รับ จากการรักษาในโรงพยาบาล (H&S) ==================
ผลประโยชน์อันพึงได้รับ
จากการรักษาในโรงพยาบาล
H&S

==================
  เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ (H&S Plus Gold) ==================
เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์
H&S Plus Gold

==================
         
ประกันสุขภาพ   ประกันสุขภาพ
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช เอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า (AIA H&S Extra) ==================
เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า
H&S Extra

==================
แบบประกันมาใหม่
  เอช แอนด์ เอส จูเนียร์ (H&S Junior) ==================
เอช แอนด์ เอส จูเนียร์
H&S Junior

==================
         
ประกันสุขภาพ   ประกันสุขภาพ
ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน (HB) ==================
ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน
HB

==================
  เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า AIA HB Extra ==================
เอชบี เอ็กซ์ตร้า
HB Extra

==================
แบบประกันมาใหม่
         
ประกันสุขภาพ   ประกันโรคร้ายแรง
ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน (HB Plus & HB Plus Gold) ==================
ผลประโยชน์
ค่าชดเชยรายวัน
HB Plus & HB Plus Gold

==================
  ผลประโยชน์มรณกรรม และการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคมะเร็ง (Health Cancer) ==================
ผลประโยชน์มรณกรรม
และการรักษาในโรงพยาบาล
เนื่องจากโรคมะเร็ง
Health Cancer

==================
         
ประกันโรคร้ายแรง   ประกันโรคร้ายแรง
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส ( AIA CI Plus) ==================
ซีไอ พลัส
CI Plus
==================
แบบประกันมาใหม่
  เอไอเอ ซีไอ พลัส โกลด์ AIA CI Plus Gold ==================
ซีไอ พลัส โกลด์
CI Plus Gold
==================
แบบประกันมาใหม่
         
ประกันโรคร้ายแรง   ประกันโรคร้ายแรง
ผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง (ECIR) ==================
ผลประโยชน์
โรคร้ายแรงต่อเนื่อง
ECIR

==================
  เลดี้แคร์ และ เลดี้แคร์พลัส (Lady Care & Lady Care Plus) ==================
เลดี้แคร์ และ เลดี้แคร์พลัส
Lady Care & Lady Care Plus

==================
         
ประกันอุบัติเหตุ   ประกันอุบัติเหตุ
ผลประโยชน์อันพึงได้รับ จากอุบัติเหตุ (AI,ADD,ADB,RCC) ==================
ผลประโยชน์อันพึงได้รับ
จากอุบัติเหตุ
AI,ADD,ADB,RCC

==================
  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ==================
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
PA

==================
         
ประกันกลุ่ม   ประกันกลุ่ม
แบบประกันกลุ่ม ไฟว์ อัพ (5 UP) ==================
แบบประกันกลุ่ม ไฟว์ อัพ
(5 UP)

==================
  แบบประกันกลุ่ม ทเวนตี้ อัพ (20 UP) ==================
แบบประกันกลุ่ม ทเวนตี้ อัพ
(20 UP)

==================
         
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม   ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม GPA Continental ==================
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
GPA Continental

==================
  แบบประกันอุบัติเหตุกลุ่ม Luck Up ==================
แบบประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
Luck Up

==================
         
 
     
     
     
     
 
บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์
     
ประกันอัคคีภัย   ประกันภัยรถยนต์
ประกันอัคคีภัย ==================
- ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
- ประกันอัคคีภัย
  สถานประกอบการ

==================
  ประกันภัยรถยนต์ ==================
- ประกันภัยภาคบังคับ
  (พรบ.)

- ประกันภัยภาคสมัครใจ
==================
         
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด =======================
@ ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
    - ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
    - ประกันสุขภาพทั่วไป
    - ประกันโรคมะเร็ง
    - ประกันการเดินทาง
@ ประกันภัยความรับผิด
    - ประกันความรับผิด
      ต่อบุคคลภายนอก

    - ประกันความรับผิดในวิชาชีพ
=======================
=======================
@ ประกันภัยอื่นๆ
    - ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    - ประกันภัยโจรกรรม
    - ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
    - ประกันภัยทรัพย์สิน
      จากเหตุการณ์ความไม่สงบ

    - ประกันภัยนักปั่น
    - ประกันภัยร้านทอง

=======================
ประกันสุขภาพ
         
 
     
     
     
     
 
บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์
     
กองทุนรวมทั่วไป
(Mutual Fund)
  กองทุนรวมส่วนบุคคล
(Private Fund)
กองทุนรวมทั่วไป (Mutual Fund) ==================

==================
  กองทุนรวมส่วนบุคคล (Private Fund) ==================

==================
         
ออมกองทุนรวมรายเดือน
(Fund Builders Plan)
  ออมหุ้นรายเดือน
(Share Builders Plan)
ออมกองทุนรวมรายเดือน (Fund Builder Plan) ==================
      เป็นการสร้างวินัยการออม และการลงทุน ผ่านกองทุนรวม เพื่อให้ได้รับผลตอบแทน ที่เหมาะสม ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้
==================
  ออมหุ้นรายเดือน (Share Builder Plan) ==================

==================
         
 
     
       
ตรวจเช็คสุขภาพทางการเงิน กับเอไอเอ ประเมินความเสี่ยง 4 กลุ่มโรคร้ายแรง โดยเอไอเอ
ตรวจเช็คสุขภาพทางการเงิน กับเอไอเอ ประเมินความเสี่ยง 4 กลุ่มโรคร้ายแรง โดยเอไอเอ
       
google
facebook คนประกันภัย
 
ไอดีไลน์ คนประกันภัย
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ให้คำปรึกษาประกันชีวิต
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงาน กลต. สำนักงาน กลต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
สำนักงาน คปภ. สำนักงาน คปภ.
สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันวินาศภัย
ไทย
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมตัวแทนประกันชีวิต
และที่ปรึกษาการเงิน
สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมนายหน้า
ประกันภัยไทย
บริษัท เอไอเอ จำกัด บริษัท เอไอเอ จำกัด
บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป
   
 
 
 
 
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
อตารางอัตรามรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาบริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ต่างๆ
 
 
เว็ปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย หรือเป็นเอกสารผูกมัดใดๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครอง จะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล | สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619   Email : konpakanpai@gmail.com